Régi készülékek elszállítása

A Miele Kft. a 197/2014.(VIII.1.) Korm. rendelet szerint gondoskodik az általa forgalomba hozott termékek hulladékkezeléséről. Az elektromos és elektronikai berendezések és azok csomagolásának környezetvédelmi termékdíjának megfizetésével, és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) kollektív teljesítésével, a Miele Kft. teljesíti a kötelező gyűjtési és hasznosítási előírásokat.

Kapcsolat
kornyezet

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 8. § (2) bekezdésében és az 59. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a rendelet 1. számú mellékletének A) részében meghatározott kategóriákba (a továbbiakban: elektromos berendezéskategória) tartozó elektromos és elektronikai berendezésekre,

b) a belőlük származó hulladékokra, és

c) az ezen hulladékokkal kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységekre.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a honvédelmi és nemzetbiztonsági célú elektromos és elektronikai berendezésekre, valamint azon elektromos és elektronikai berendezésre, amely e rendelet hatálya alá nem tartozó dolog alkotórésze vagy tartozéka.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) elektromos és elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve villamos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is (a továbbiakban: elektromos berendezés);

b) háztartási elektromos berendezés: e rendelet 1. számú mellékletének B) részében meghatározott elektromos berendezés, annak kereskedelmi, ipari, illetve intézményi alkalmazása esetén is (a továbbiakban: háztartási berendezés);

c) történelmi hulladék: a 2005. augusztus 13. napját megelőzően gyártott elektromos berendezésből származó hulladék;

d) import: az elektromos berendezés kereskedelmi célú beszállítása az Európai Közösség vámhatárán át a Magyar Köztársaság területére;

e) export: az elektromos berendezés kereskedelmi vagy egyéb célú kiszállítása az Európai Közösség vámhatárán át;

f) gyártó: a Hgt. 3. §-ának e) pontjában meghatározott gyártó, valamint az elektromos berendezést forgalomba hozó, ideértve a más gyártó által előállított elektromos berendezést saját márkanév alatt továbbforgalmazót is, kivéve, ha az elektromos berendezésen az eredeti gyártó neve feltüntetésre kerül;

g) kereskedő: az elektromos berendezést fogyasztónak értékesítő forgalmazó;

h) részben történő újrahasználat: az elektromos berendezésből származó hulladék valamely alkotórészének eredeti célra történő ismételt felhasználása.

A gyártó visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettsége

3. § (1) A gyártó - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles

a) az általa forgalomba hozott elektromos berendezésből származó hulladékot,

b) a háztartási berendezésből származó történelmi hulladékot,

c) az új, azonos vagy azonos funkciójú termékkel helyettesített nem háztartási berendezésből származó történelmi hulladékot

visszavenni (visszavételi kötelezettség).

(2) A gyártó megtagadhatja az elektromos berendezés visszavételét, amennyiben a visszavételi, a begyűjtési és hasznosítási kötelezettség teljesítése az emberi egészségre, illetve a környezetre súlyos veszélyt jelenthet.

(3) A gyártó köteles a háztartási berendezésből származó hulladék begyűjtéséről elektromos berendezéskategóriánként legalább e rendelet 2. számú mellékletének A) táblázatában meghatározott begyűjtési aránynak megfelelő mértékben gondoskodni (begyűjtési kötelezettség).

(4) A gyártó a begyűjtési kötelezettségének teljesítése során - a 2008. év kivételével - e rendelet 2. számú mellékletének A) táblázatában meghatározott, a tárgyévre vonatkozó begyűjtési arány mértékénél legfeljebb 2% ponttal kevesebbet is teljesíthet.

(5) Amennyiben a gyártó e rendelet 2. számú mellékletének A) táblázatában meghatározott, a tárgyévre vonatkozó begyűjtési arány mértékénél a (4) bekezdésben foglaltak alapján kevesebbet teljesített, akkor a tárgyévet követő évben a begyűjtendő hulladékká vált elektromos berendezés mennyisége a tárgyévi begyűjtési kötelezettség mennyisége és a tárgyévben begyűjtött mennyiség közötti különbözettel nő.

(6) A gyártó a tárgyévi begyűjtendő hulladékmennyiséget a (3) bekezdésben, illetve az (5) bekezdésben foglaltak alapján, a tárgyév február 20. napjáig elektromos berendezéskategóriánként maga állapítja meg.

(7) Amennyiben a gyártó a begyűjtési helyet, illetve több gyártó a közösen kialakított begyűjtési helyet olyan önálló telephelyként vagy telephelyen belüli gyűjtőhelyként létesíti és üzemelteti, ahol a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőzően az elektromos berendezésből származó hulladékot elszállításig tárolják, illetve további újrahasználatra, hasznosításra vagy ártalmatlanításra előkészítik, köteles a környezetvédelmi hatóság engedélyét beszerezni.

(8) A gyártó a visszavételért a kereskedőtől, illetve a fogyasztótól díjat nem követelhet, azonban a visszavétel ösztönzése érdekében díjat fizethet. Ha az elektromos berendezés nem tartalmazza az elektromos berendezésre jellemző alapvető alkotórészeket, a gyártó köteles visszavenni a hulladékot, azonban a kezelés költségeivel arányos díjat számíthat fel.

4. § (1) A gyártó köteles a begyűjtött és visszavett hulladék hasznosításáról és újrafeldolgozásáról - elektromos berendezéskategóriánként - legalább e rendelet 2. számú mellékletének B) táblázatában meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási aránynak megfelelő mértékben gondoskodni (hasznosítási kötelezettség).

(2) Az újrafeldolgozási arányba be kell számítani az elektromos berendezés részben történő újrahasználatát is.

(3) A hasznosítási kötelezettség teljesítésének minősül az elektromos berendezésből származó hulladéknak az Európai Közösség más tagállamában történő, az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló külön jogszabály szerinti szállítólevéllel igazolt hasznosítása is.

(4) Az elektromos berendezésből származó hulladék hasznosítási célú exportja akkor minősül a hasznosítási kötelezettség teljesítésének, ha az exportot végző az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló külön jogszabály alapján a kísérődokumentumokkal igazolja, hogy az adott országban a hasznosítás és az újrafeldolgozás az e rendeletben foglaltakkal egyenértékű feltételekkel történik.

(5) Az elektromos berendezés teljes egészében történő újrahasználatának elsőbbséget kell biztosítani, azonban 2008. december 31-ig a hulladékká vált elektromos berendezés teljes egészében történő újrahasználata nem minősül a hasznosítási kötelezettség teljesítésének.

5. § A gyártó köteles a visszavett és begyűjtött, nem hasznosított hulladéknak a Hgt. előírásai szerinti ártalmatlanításáról gondoskodni (ártalmatlanítási kötelezettség).

6. § A 3-5. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítését az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) külön jogszabály alapján ellenőrzi.

 

Tovább