ÁSZF

Általános szerződési feltételek-Szerviz

Szerviz szolgáltatás általános feltételei

A jelen szerviz szolgáltatási feltételek kiterjednek a Miele Kft. („Miele”) Magyarország területén nyújtott minden olyan szerviz tevékenységre, amelyet a www.miele-professional.hu weboldalon („Weboldal”), a Miele telefonos ügyfélszolgálatán, vagy a szerviz@miele.hu e-mail címen keresztül rendel meg a megrendelő („Ügyfél”). A jelen szerviz szolgáltatási feltételek kiterjednek a jótállási idő alatti és a jótállási időt követően megrendelt szerviz szolgáltatásokra is, azzal, hogy a jótállási idő alatt végzett szerviz szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket a jótállásra vonatkozó általános szerződési feltételekkel együtt kell értelmezni.

Minden Miele ipari/professional készülékre (https://miele.hu/professional/index.htm ) a készülék üzembe helyezésének dátumától számított 12 hónap gyártói jótállást vállalunk, (a készülék vásárlási dátumától számított maximum 18 hónap), amely a készülék megfelelő, a használati utasításban meghatározott feltételeknek megfelelő használata esetén áll fenn, azonban nem vonatkozik a készülékek forgó- és kopó alkatrészeire.

 

1. Miele ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 880 6400, 1-es opció majd a 2-es (dedikált vonal)

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfő - Péntek 08:00-17:30

E-mail: szerviz@miele.hu

Online kapcsolati űrlap: https://www.miele.hu/professional/kapcsolatfelveteli-urlap-385.htm

 

2. Szerviz szolgáltatás megrendelése

A szerviz szolgáltatás megrendelésére a következő módokon van lehetőség:

  • E-mail címen vagy a weboldalon a szükséges adatok megadásával. A Miele lehetőség szerint az Ügyfél megrendelési igényének felvételét követő 5 munkanapon belül az Ügyfél által megadott elérhetőségek egyikén időpont egyeztetés céljából felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot. A megrendelés a sikeres időpont egyeztetéssel kerül véglegesítésre.
  • A 1. pontban foglalt telefonszámon rögzített vonalon a szükséges adatok megadásával. Telefonos megrendelés esetében az időpont egyeztetés azonnal, vagy ha arra nincs lehetőség, 2 munkanapon belül sor kerül. A megrendelés a sikeres időpont egyeztetéssel kerül véglegesítésre.

 

3. Helyszíni javítás

A készülékek helyszíni javítását a Miele az előre egyeztetett helyszínen és időpontban végzi. Amennyiben a helyszínen történő javításhoz szükséges feltételek az Ügyfél hibájából nem teljesülnek, így nem lehetséges a megrendelt szervizszolgáltatás megvalósítása, de ismételt kiszállással végrehajtható, akkor lehetőség szerint 15 munkanapon belül újra kimegy a Miele a helyszínre. A Miele minden - az Ügyfélnek felróható okból - sikertelen kiszállás után kiszállási kötbért számol fel. A sikertelen kiszállási kötbér összege a mindenkori aktuális Miele professional szerviz szolgáltatási árlista alapján kiszállási díj összegének egy munkaórával megnövelt összegével egyenlő.

A Miele a készüléket átvizsgálja, ez alapján már megállapítható, hogy a készülék gazdaságosan nem javítható, akkor arról az Ügyfelet tájékoztatja. Amennyiben szükséges a Miele hivatalos szerviznyilatkozatot állít ki a készülék állapotáról. Ha az Ügyfél ennek ellenére is kéri írásban a készülék javítását, akkor a Miele végrehajtja azt.

A javításhoz az Ügyfél köteles biztosítani a Miele munkatársának a készülékhez való megfelelő hozzáférési lehetőséget. A Miele megtagadhatja a munkavégzésre alkalmatlan helyszínen vagy körülmények között történő javítás elvégzését.

A Miele a jótállási körbe nem tartozó javítások esetén a helyszíni javításért a mindenkori aktuális Miele Professional szerviz szolgáltatási árlista alapján kiszállási díjat és munkadíjat, továbbá  a javításhoz szükséges alkatrészek költségét valamit egyszeri alkatrészkezelési díját számítja fel.

A kiszállási díj minden esetben a szervizes kolléga kiindulópontja alapján kerül meghatározásra.

Amennyiben a Miele úgy ítéli meg, hogy a készülék javítását a helyszínen nem lehet végrehajtani, akkor a készüléket beszállíthatják a Miele Központi szervizébe. A készülék elszállításának költségét, valamint a feladat elvégzésének várható legkésőbbi időpontjáról előzetesen tájékoztatjuk az ügyfelet.

 

4. Elállás / a javítás megrendelésének lemondása

A szervizszolgáltatással kapcsolatos megrendelés díjmentes lemondására a javításra kijelölt időpontot megelőzően 12 órával van lehetőség. Ezt követően a kiszállás díjat szükséges kifizetni. A lemondást az 1. pontban szereplő elérhetőségek valamelyikén szükséges megtenni.

 

5. Fizetés számlázás

A Miele az Ügyfél részére a mindenkori aktuális Miele Professional szerviz szolgáltatási árlista alapján 27% ÁFA tartalmú számlát állít ki, melyet a javítás befejezése után, az Ügyfél banki átutalással egyenlíthet ki.

 

6. Szervizben történő javítása

Az Ügyfél a Miele Központi szervizében történő javítást a készülék beszállításával és készülék átvételi jegyzőkönyv („Jegyzőkönyv”)  kitöltésével rendeli meg. A Miele a készülék ügyféltől való átvételéről munkalapot állít ki.

Amennyiben a készülékre már nem terjed ki a Miele által biztosított gyártói jótállás, akkor a Miele a bejelentett hiba alapján átvizsgálja a készüléket és lehetőség szerint 5 munkanapon belül árajánlatot („árajánlat”) készít annak javítására vonatkozóan. Az átvizsgálás és az az alapján adott árajánlat elsősorban az Ügyfél által meghatározott hibajelenség feltárására korlátozódik, azonban ha az átvizsgálás során egyéb hibajelenség is feltárásra kerül a készüléken, akkor az Ügyfél erről minden esetben tájékoztatást kap.

Ha az Ügyfél az árajánlatot annak megtételét követő 15 naptári napon belül nem fogadja el, akkor a Miele ajánlati kötöttsége megszűnik és jogosult az Ügyfél részére az átvizsgálásért és az árajánlat elkészítéséért a 3. pontban foglalt munkaóradíjat alapul véve 1 óra munkadíjat kiszámlázni, melyet az Ügyfél megfizetni köteles. Ez esetben az Ügyfél köteles legkésőbb az árajánlat elfogadására nyitva álló határidő lejártát követő munkanapon hivatalos nyitvatartási időben – az átvizsgálásért és az árajánlat készítéséért felszámított díj megfizetése után - elszállítani a készüléket a Miele központi szervizéből. Ennek elmaradása esetén jelen 6. pontban lentebb jelöl eljárásrend az irányadó.

Amennyiben az Ügyfél a készülék javítására vonatkozó árajánlatot elfogadja, a Miele megkezdi a készülék javítását. Ez esetben bevizsgálási díjat nem kell külön kifizetnie az ügyfélnek, mert az árajánlat magában foglalja azt. A javításról a Miele az 5. pontban foglaltak szerint számlát állít ki.

A javítás elkészültéről a Miele haladéktalanul értesíti az Ügyfelet a Jegyzőkönyvben megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen. A Jegyzőkönyvben megadott telefonszám vagy e-mail cím helytelenségéért a Miele a felelősségét kizárja.

A javított készüléket az Ügyfél köteles a Miele értesítésétől számított maximum 30 naptári napig személyesen  vagy külön megállapodás alapján kiszállítását útján átvenni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor a Miele a 30. naptól naponta 1000.- Ft tárolási költséget jogosult felszámítani az Ügyfél részére

A javított készülék átvételének feltételei egyedi vagy szerződés szerinte megállapodás alapján történik. A készüléket csak a Jegyzőkönyvben  szereplő személy vagy annak meghatalmazottja, illetve a szolgáltatást megrendelő cég képviselője vagy annak meghatalmazottja jogosult a személyazonossága igazolását követően átvenni. A meghatalmazott legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazással jogosult eljárni.

Az Ügyfél jelen szerviz szolgáltatási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Mielét, hogy a 6 hónapot meghaladó átvételi késedelem esetén a készüléket – az Ügyfél meghatalmazottjaként – nyilvánosan (pl. internetes portálon) - értékesítse. Az így befolyt vételár javítási- és tárolási  díjjal csökkentett értékét a Miele az Ügyfél fenti címére megküldi. Amennyiben az értékesítés 2 hónapon belül nem vezet eredményre, a Miele jogosult a készüléket a vonatkozó környezetvédelmi irányelveknek megfelelően megsemmisíttetni. A készülék megsemmisítése esetén Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet a Mielével szemben, azonban a  javítási, tárolási és értékesítési költségeket még ilyen esetekben is köteles megfizetni.

A Miele a Jegyzőkönyvben  vagy ennek hiányában az ügyfélszolgálaton megadott elérhetőségek egyikén megkísérli értesíteni az Ügyfelet az értékesítés, illetve a megsemmisítés előtt.

 

7. Beüzemelés

A beüzemelés a készülék kicsomagolását, szállítási biztosítékának eltávolítását, vízszintbe állítását, közmű (víz, villany, csatorna) hálózatra csatlakoztatását és vegyszerekkel történő feltöltését, próbaüzemét, valamint a készülék kezelésének alapvető ismertetését jelenti. Igény esetén betanítási jegyzőkönyvet állít ki a Miele.

A közművek kiépítése és a készülék csatlakoztatására alkalmas előkészítése, továbbá a beüzemelésnél felhasznált vegyszerek beszerzése és költsége a Megrendelőt terhelik.

Több készülék azonos helyszínen és időpontban történő üzembe helyezése a készülék vásárlásakor meghatározott díjszabáson történik.

A kiszállási díj a helyszín minden esetben a beüzemelést végző Miele kiindulópontja alapján kerül meghatározásra. Az Ügyfélnek felróható okból sikertelen beüzemelés után, a Miele sikertelen beüzemelési ködbért számol fel. A sikertelen kiszállási ködbér összege a kiszállási díj és a Miele által megállapított beüzemelési költség összege.

A készülék beüzemelésekor felmerülő egyéb munkálatok (például a tömlő-, kábelváltoztatást)  a tényleges ráfordított munkaidő alapján a mindenkori aktuális Miele Professional szerviz szolgáltatási árlistában meghatározott szerviz óradíjjal kerül elszámolásra. A készülék beüzemelése nem foglalja magában a falak, a bútorok – ideértve beépített készülékek esetén a készüléket fogadó bútorok – változtatását, az épületgépészeti, közműszolgáltatás adottságainak módosítását. Amennyiben a készülék beüzemeléséhez ezek elvégzése is szükséges, akkor ezen munkákhoz az Ügyfélnek szükséges szakembert biztosítani. 

 

8. Készülék karbantartás

A megvásárolt készülékekre lehetősége van az Ügyfélnek, hogy egyedi megállapodás alapján karbantartási szerződést kössön. Ennek díjszabása egyedi szerződés alapján kerül meghatározásra és kiszámlázásra.

Az Ügyfél igényelhet eseti karbantartást a Mielétől, melynek díjszabásáról a Miele Professional ügyfélszolgálatától kérhet tájékoztatást.

 

9. Egyéb rendelkezések

A Miele bármikor jogosult jelen szervizszolgáltatási feltételeket – ideértve az abban foglalt díjtételeket is - egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori feltételek az irányadóak.

 

Elállási nyilatkozatA 45/2014-es kormányrendelet mintatájékoztatójának letöltéseMiele webshop szállítási feltételek és a rendelés meneteKapcsolat

Miele Szerviz Tanúsítvány

Maximális biztonság Miele Szerviz Tanúsítvánnyal

A Miele Kft. „Miele Szerviz Tanúsítvány” néven ajánlja a 10 éves időtartamra kiterjesztett garancia szolgáltatását.

Exkluzív készülékvédelem és maximális biztonság a Mielétől
Miele készülék megvásárlásával ügyfeleink a kompromisszum nélküli minőség, a kiemelkedő használati kényelem és a hosszú élettartam mellett döntöttek. A Miele Szerviz Tanúsítvány egy egyszeri díj megfizetésért cserébe további védelmet és tervezhető költségeket nyújt a jótállási idővel együtt 10 éves érvényességi időtartamra készülékek üzemeltetéséhez. A Miele Szerviz Tanúsítvány szolgáltatást a Miele csoport magyarországi tagja, a Miele Kft. nyújtja, az anyavállalat folyamatos ellenőrzésével és jóváhagyásával. Ezzel a legnagyobb biztonságot és minőséget nyújtjuk a Miele készülékek minőség iránt elkötelezett, magas elvárásokkal rendelkező vásárlóinak.

A „Miele Szerviz Tanúsítvány” futamideje alatt a Tanúsítvány megvásárlója mentesül a rendeltetésszerű használat során esetleg fellépő meghibásodás elhárításának költségei alól.

A Miele Szerviz Tanúsítvány (MSZT) Értékesítési Szabályzata

1. A Miele Szerviz Tanúsítvány
A Miele Szerviz Tanúsítvány egy kiterjesztett garanciális szolgáltatás, mely egy egyszeri díj megfizetésért cserébe további védelmet és tervezhető költségeket nyújt a 2 éves jótállási időn túl további 8 éves érvényességi időtartamra a Miele készülékek üzemeltetéséhez. A „Miele Szerviz Tanúsítvány” szolgáltatást a Miele Kft. nyújtja az ügyfeleknek, az anyavállalat folyamatos ellenőrzésével és jóváhagyásával. Ezzel a legnagyobb biztonságot és minőséget nyújtjuk a Miele készülékek minőség iránt elkötelezett, magas elvárásokkal rendelkező vásárlóinak.

2. A Miele Szerviz Tanúsítvány futamideje
A Miele Szerviz Tanúsítvány ( továbbiakban: MSZT) futamideje 8 év a 2 éves jótállási idő lejártától számítva A kétéves gyártói garancia idején belül is megvásárolható az MSZT. Például: ha egy Miele készüléktulajdonos a kétéves gyártói garancia utolsó napján vásárolja meg az MSZT-t, akkor ettől a naptól számítva 8 év az MSZT érvényességi időtartama. A 10 év teljes körű védelem a Miele 2 éves gyári jótállási idejével együtt értendő.

3. Az MSZT forgalmazási feltételei
Az MSZT forgalmazását a Miele közvetlenül saját márkaszervizén, és párhuzamosan a viszonteladói hálózatán keresztül is végzi.
Miele az MSZT Viszonteladón keresztül történő közvetítését kizárólag az Üzleti Megállapodást kiegészítő MSZT Viszonteladói Megállapodás megkötése után engedélyezi Viszonteladó részére.

4. Az MSZT célcsoportja
Az MSZT a Miele Kft. által nyújtott kiegészítő szolgáltatás, mely a készülékvásárlástól számított maximum 10 éven át kalkulálható üzemeltetési költséget biztosít a fogyasztó számára, ezzel hozzájárul a fogyasztó teljes mértékű elégedettségéhez és nyugalmához. Ezért minden olyan 6. pont szerint engedélyezett Miele készülék tulajdonosának ajánljuk, aki a kiszámíthatóságot, és a biztonságot értékeli.

5. Az MSZT értékesítési lehetőségei
Az MSZT értékesítésére a legjobb alkalom a készülékvásárlás pillanatában kínálkozik. A készülékvásárlást követően a tulajdonosoknak további lehetőségük van MSZT vásárlására a kétéves gyártói jótállás érvényességi idején belül is. AZ MSZT a kétéves gyártói jótállás idején belül lévő, kizárólag a Miele Kft. által forgalomba hozott készülékekhez értékesíthető.

6. MSZT érvényessége termékcsoportonként
Az MSZT kizárólag háztartási használatban lévő, a Miele Kft. által forgalmazott háztartási készülékekhez értékesíthető. Az MSZT az alábbi termékcsoportokhoz köthető:

Készülék: Edény-, és ételmelegítő, Fagyasztó*, Főzőlap, Gőzpároló, Hűtőszekrény*, Hűtő-fagyasztó kombináció*, Mikrohullámú sütő, Mosogatógép, Mosógép, Mosó-szárítógép, Páraelszívó, Sütő/tűzhely, Szárítógép

Az MSZT nem értékesíthető kávéautomatákhoz, mert Miele ehhez a termékcsoporthoz karbantartással egybekötött szervízszolgáltatást értékesítését tervezi. Az MSZT háztartási nagykészülékekhez fejlesztett szolgáltatás, nem értékesíthető porszívókhoz, kisgépekhez.

* A MasterCool kategóriába tartozó hűtő -, hűtő-fagyasztó-, fagyasztó készülékekhez nem értékesíthető az MSZT.

7. Az MSZT szolgáltatásai és díja
Az MSZT érvényességi időtartamán belül tartalmazza a készülék meghibásodás esetén a cserélendő alkatrész árát, a szervizmunkadíjat és a technikus kiszállási díját, de nem tartalmaz karbantartási szolgáltatásokat. További feltételeket a Miele Szerviz Tanúsítvány Szerződési Feltételei határozzák meg.
Az MSZT bruttó (áfás) díja 2016-re: 79 900,- forint / készülék.
Miele az árváltoztatás jogát fenntartja. Egy MSZT kizárólag egy Miele készülékre érvényes. Minden egyes készülékhez külön MSZT tartozik, mely tartalmazza a készülék típusát, gyártási számát, vásárlási időpontját, és az MSZT futamidejét.