ÁSZF

Webáruház

Általános Szerződési Feltételek - a Miele webshopból történő rendeléshez

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

1.1 Eladó adatai: Miele Kft., 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., Tel.: 06-1-880-6400. Adóigazgatási azonosítószám: 10747632-2-42; Bankszámlaszám: Unicredit Bank Hungary Zrt.,10900011-00000002-11120162 

1.2 A Vásárló: Aki a Webshop-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületén regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Szállító adatai: Complexpress Logisztika Kft. (Továbbiakban: Szállító), 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

1.4. A Szállító tevékenységét a Miele Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján végzi. A Miele Kft. által átadott árut kiszállítja a Miele Kft. által átadott címre. A szállító tevékenységét, az adatok tárolását, feldolgozását és kezelését tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

2. Webshop szerződési feltételek célja

2.1 A Miele Kft. a Webshop általános szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az eladó és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. A Webshop szerződési feltételei a Miele Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit 

2.2 A Webshop szerződési feltételek közzététele a Webshop szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül.

2.3 A Webshop szerződési feltételek hatálya: A Miele Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webshop szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webshop szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop-szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.
 

3. A Webshop-szolgáltatás

A Miele Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webshop-szolgáltatást.
3.1 A Webshop-szolgáltatás területi hatálya: A Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Miele Kft. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. 

A Webshop szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők: a szerződés az eladó Internetes felületén történő regisztrációval, illetve jelen általános szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webshopban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A vásárló a “Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja jelen általános szerződési feltételeket, a szállítási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót, továbbá az adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A Miele Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések mennyiségi-, és értékhatárhoz kötöttek, amelyek feltételeit a Webshop általános információk tartalmazza. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Miele Kft. online kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön e-mail küldésével igazol vissza.

4.2 Regisztráció: a Webshop-regisztráció során a vásárló adatai megadása után hozzáférést kap a Webshop üzleti oldalaihoz. A regisztráció folyamata a Webshop általános információk menüpont alatt található meg. A regisztráció adatait a Miele Kft. rögzíti, a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. 

4.3 Megrendelés módosítása, törlése: a megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló a Webshop általános információkban megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg.

4.4 Szállítási feltételek: a szállítási feltételek és díjak a következő linkre kattintva érhetőek el: szállítási feltételek

4.5 Sikertelen kézbesítés esetén: amennyiben az előzetes értesítő sms-t követő első kézbesítési kísérlet során a Címzett nem tartózkodik a megadott címen, a Szállító még egy alkalommal megkísérli a megrendelt áru(k) átadását. Ezután a megrendelést a Miele Kft. érvénytelennek nyilvánítja és törli.

4.6 Amennyiben Miele Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft- os árra, akkor Miele Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5. Fizetés

5.1 A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a következő fizetési módokon egyenlítheti ki:

- bankkártyával történő online fizetés
Kezelőcég az Unicredit Bank Hungary Zrt, 1054. Budapest, Szabadság tér 5-6

- előre utalás
A pénzügyi művelet feldolgozó kezelőcég az Unicredit Bank Hungary Zrt, 1054. Budapest, Szabadság tér 5-6 
Számlaszám: 10900011-00000002-11120162

- utánvéttel a szállítónak
A fizetés során beírt adatokat a Miele Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli, és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.


5.2 A Miele Kft. részteljesítést nem vállal és nem fogad el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

5.3 A Webshopban minden ár magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFA-t, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhozszállítást nem tartalmazza (lásd 4.4 pont). 5.4 A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költséget, - különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költségeit - minden esetben a vásárlónak kell viselnie.

6. Tulajdonjog fenntartása

Minden kiszállított termék a Miele Kft. tulajdonában marad addig, amíg a fizetésteljes egészében meg nem történik.

7. A fogyasztó elállási joga

7.1 Ha a vásárló fogyasztónak minősül - a távollevők kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében - megilleti az elállás joga és 14 napon belül – a megvásárolt áru visszaküldése mellett – indokolás nélkül elállhat a vásárlástól.

7.2 Ha a vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles webbolt@miele.hu címre elektronikusan vagy az 1.1 pontban található elérhetőségre postán eljuttatni. Ebből a célból felhasználhatja az Elállási nyilatkozatot, 1. számú melléklet. A Miele Kft. az elektronikus úton eljuttatott Elállási nyilatkozatot haladéktalanul visszaigazolja.

7.3 A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül,amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésesetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

7.4 Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Miele Kft. 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.,címére, illetve a Miele Kft.által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, továbbá a fogyasztó köteles megtéríteni a Miele Kft.-nek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Miele Kft. videofelvételt készít.

7.5 A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő a fogyasztó elállási szándékát jelző okirat Miele Kft. által történő kézhezvételekor kezdődik. A Miele Kft. azonban mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta. A visszatérítés során a Miele Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

7.6 Nem gyakorolható az elállási jog:
(1) A vásárló jelen általános szerződési feltétel elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően az elállási jogát elveszíti, ha a teljesítést a Miele Kft. a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg; 
(2) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 
(3) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

8. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

8.1 Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméketküldtünk, illetve, ha a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

8.2 Ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

8.3 A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen általános üzleti feltételek 2. sz. mellékletében talál.

9. Felelősségkorlátozás

9.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. Az Miele Kft. nem felel többek között, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,az adatok bárki által történő megváltoztatásából,az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal-, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért. 

9.2 A kiválasztott termék adatlapján vagy a kiválasztott termék képére kattintva elérhető adatlapon feltüntetésre kerül az adott termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírás. A kiválasztott termékre vonatkozó részletes leírás a termékhez csatolt használati útmutatóban lelhető fel. A Miele Kft. a forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol. Amennyiben a használati útmutató – ilyen irányú jogszabályi előírás ellenére – mégsem kerülne a termékhez csatolásra, akkor ezt a tényt kérjük haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálat felé, hogy pótlásra kerülhessen.

9.3 A vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, leszámítva a termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Miele Kft. részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak.

9.4 Miele Kft. vezető tisztségviselői, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy szállítói nem tartoznak felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik fél felé semmiféle előre nem látott, közvetett kárért, vis maiorból eredő, vagy egyéb, az Miele Kft. érdekkörén kívül eső károkért. E korlátozás nem vonatkozik az Miele Kft. vagy alkalmazottai súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése, illetve bűncselekmény, haláleset vagy személyi sérülés esetére.

10. Adatvédelem, adatbiztonság

10.1 Adatvédelmi nyilatkozat: Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Miele Kft. a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

- a Vásárló felhasználói neve 

- jelszava

- és elektronikus levelezési címe

- neve (vezetéknév, keresztnév) 

- címe
- e-mail címe

- telefonszáma (mobil, vezetékes)
- fax 

Amennyiben van: 

- cégnév
- beosztás

- Hol találkozott a Mielével

A Vásárló az adatok megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Miele Kft. személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, illetve reklám anyagokat küldhessen. A megrendelések kiszállítása érdekében a Miele Kft. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: . Megrendelés ideje . Átvevő neve (Szállítási címből) . Cég neve (Szállítási címből) . A teljes Szállítási cím . Megrendelésszám . Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, és a kézbesítés után azokat a Miele Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

Az Adatvédelmi Biztos által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: 03384-0001. 

10.2 Személyes adatok módosítása: Megadott személyes adatait a Vásárló a Webshop felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. A regisztráció törlését a Vásárló az webbolt@miele.hu elektronikus levélcímen, illetve a Miele Kft. telefonos ügyfélszolgálatán a 880-6400-as telefonszámon kérheti.

11. Zárórendelkezések

11.1 A jelen általános szerződés feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően az eladó Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

11.2 A jelen általános szerződés feltételek egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a többi rész kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

11.3 Esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Miele Kft. regisztrált székhelye szerint illetékes bíróság.

11.4 Önnek lehetősége van vitás helyzetben a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni 

Budapesti Békéltető Testület
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31 

 

Elállási nyilatkozatA 45/2014-es kormányrendelet mintatájékoztatójának letöltéseMiele webshop szállítási feltételek és a rendelés meneteKapcsolat

Miele Szerviz Tanúsítvány

Maximális biztonság Miele Szerviz Tanúsítvánnyal

A Miele Kft. „Miele Szerviz Tanúsítvány” néven ajánlja a 10 éves időtartamra kiterjesztett garancia szolgáltatását.

Exkluzív készülékvédelem és maximális biztonság a Mielétől
Miele készülék megvásárlásával ügyfeleink a kompromisszum nélküli minőség, a kiemelkedő használati kényelem és a hosszú élettartam mellett döntöttek. A Miele Szerviz Tanúsítvány egy egyszeri díj megfizetésért cserébe további védelmet és tervezhető költségeket nyújt a jótállási idővel együtt 10 éves érvényességi időtartamra készülékek üzemeltetéséhez. A Miele Szerviz Tanúsítvány szolgáltatást a Miele csoport magyarországi tagja, a Miele Kft. nyújtja, az anyavállalat folyamatos ellenőrzésével és jóváhagyásával. Ezzel a legnagyobb biztonságot és minőséget nyújtjuk a Miele készülékek minőség iránt elkötelezett, magas elvárásokkal rendelkező vásárlóinak.

A „Miele Szerviz Tanúsítvány” futamideje alatt a Tanúsítvány megvásárlója mentesül a rendeltetésszerű használat során esetleg fellépő meghibásodás elhárításának költségei alól.

A Miele Szerviz Tanúsítvány (MSZT) Értékesítési Szabályzata

1. A Miele Szerviz Tanúsítvány
A Miele Szerviz Tanúsítvány egy kiterjesztett garanciális szolgáltatás, mely egy egyszeri díj megfizetésért cserébe további védelmet és tervezhető költségeket nyújt a 2 éves jótállási időn túl további 8 éves érvényességi időtartamra a Miele készülékek üzemeltetéséhez. A „Miele Szerviz Tanúsítvány” szolgáltatást a Miele Kft. nyújtja az ügyfeleknek, az anyavállalat folyamatos ellenőrzésével és jóváhagyásával. Ezzel a legnagyobb biztonságot és minőséget nyújtjuk a Miele készülékek minőség iránt elkötelezett, magas elvárásokkal rendelkező vásárlóinak.

2. A Miele Szerviz Tanúsítvány futamideje
A Miele Szerviz Tanúsítvány ( továbbiakban: MSZT) futamideje 8 év a 2 éves jótállási idő lejártától számítva A kétéves gyártói garancia idején belül is megvásárolható az MSZT. Például: ha egy Miele készüléktulajdonos a kétéves gyártói garancia utolsó napján vásárolja meg az MSZT-t, akkor ettől a naptól számítva 8 év az MSZT érvényességi időtartama. A 10 év teljes körű védelem a Miele 2 éves gyári jótállási idejével együtt értendő.

3. Az MSZT forgalmazási feltételei
Az MSZT forgalmazását a Miele közvetlenül saját márkaszervizén, és párhuzamosan a viszonteladói hálózatán keresztül is végzi.
Miele az MSZT Viszonteladón keresztül történő közvetítését kizárólag az Üzleti Megállapodást kiegészítő MSZT Viszonteladói Megállapodás megkötése után engedélyezi Viszonteladó részére.

4. Az MSZT célcsoportja
Az MSZT a Miele Kft. által nyújtott kiegészítő szolgáltatás, mely a készülékvásárlástól számított maximum 10 éven át kalkulálható üzemeltetési költséget biztosít a fogyasztó számára, ezzel hozzájárul a fogyasztó teljes mértékű elégedettségéhez és nyugalmához. Ezért minden olyan 6. pont szerint engedélyezett Miele készülék tulajdonosának ajánljuk, aki a kiszámíthatóságot, és a biztonságot értékeli.

5. Az MSZT értékesítési lehetőségei
Az MSZT értékesítésére a legjobb alkalom a készülékvásárlás pillanatában kínálkozik. A készülékvásárlást követően a tulajdonosoknak további lehetőségük van MSZT vásárlására a kétéves gyártói jótállás érvényességi idején belül is. AZ MSZT a kétéves gyártói jótállás idején belül lévő, kizárólag a Miele Kft. által forgalomba hozott készülékekhez értékesíthető.

6. MSZT érvényessége termékcsoportonként
Az MSZT kizárólag háztartási használatban lévő, a Miele Kft. által forgalmazott háztartási készülékekhez értékesíthető. Az MSZT az alábbi termékcsoportokhoz köthető:

Készülék: Edény-, és ételmelegítő, Fagyasztó*, Főzőlap, Gőzpároló, Hűtőszekrény*, Hűtő-fagyasztó kombináció*, Mikrohullámú sütő, Mosogatógép, Mosógép, Mosó-szárítógép, Páraelszívó, Sütő/tűzhely, Szárítógép

Az MSZT nem értékesíthető kávéautomatákhoz, mert Miele ehhez a termékcsoporthoz karbantartással egybekötött szervízszolgáltatást értékesítését tervezi. Az MSZT háztartási nagykészülékekhez fejlesztett szolgáltatás, nem értékesíthető porszívókhoz, kisgépekhez.

* A MasterCool kategóriába tartozó hűtő -, hűtő-fagyasztó-, fagyasztó készülékekhez nem értékesíthető az MSZT.

7. Az MSZT szolgáltatásai és díja
Az MSZT érvényességi időtartamán belül tartalmazza a készülék meghibásodás esetén a cserélendő alkatrész árát, a szervizmunkadíjat és a technikus kiszállási díját, de nem tartalmaz karbantartási szolgáltatásokat. További feltételeket a Miele Szerviz Tanúsítvány Szerződési Feltételei határozzák meg.
Az MSZT bruttó (áfás) díja 2016-re: 79 900,- forint / készülék.
Miele az árváltoztatás jogát fenntartja. Egy MSZT kizárólag egy Miele készülékre érvényes. Minden egyes készülékhez külön MSZT tartozik, mely tartalmazza a készülék típusát, gyártási számát, vásárlási időpontját, és az MSZT futamidejét.

 

Események

Online belépőjegy vásárlási szabályzat

1. A Miele Kft.

főzőtanfolyamokat és egyéb eseményeket kínál minden érdeklődő fél számára. Eseményeinket különböző témakörökben a Miele Bemutatóteremben (Budapest, Alsó Törökvész út. 2.) tartjuk. Az időtartam, a résztvevők száma és a tematika minden alkalommal változik, ezért kérjük, olvassa el az egyes események részleteit.

2. Jelentkezés rendezvényre

Főzőestre vagy főzőbemutatóra online
- a miele.hu/hu/rendezvények oldalon vagy
- a webshopon keresztül belépőjegy megvásárlásával regisztrálhat. 

Online vagy webshopos jelentkezéshez regisztrálja magát rendszerünkbe a www.miele.hu oldalon. Egy e-mail címre csak egy regisztrációt fogadunk el. 

2.1. A regisztráció menete
A www.miele.hu oldalon a bal oldali menüpontok közül válassza ki a Bejelentkezés pontot. Arra kattintva az új oldalon keresse meg a regisztrációs lehetőséget. 
Töltse ki a kért regisztrációs adatokat! A csillaggal ellátott információk megadása kötelező, ezeknek hiányában rendszerünk nem fogadja el a regisztrációt. Amennyiben első kézből szeretne értesülni a Miele újdonságairól és különleges ajánlatairól, jelölje be a „Kér Miele hírlevelet?” rubrikát. 

2.2. A regisztráció utolsó lépése
A regisztráció után egy automatikus e-mailt küld rendszerünk, melyben egy link található. Erre a linkre kattintva tudja megerősíteni és véglegesíteni a regisztrációját. Ezután szabadon feltöltheti meglévő Miele termékeit a saját adatlapjára és jelentkezhet eseményeinkre is.
A Miele Kft. rögzíti az adatokat*, így Önnek újabb jelentkezéshez/megrendeléshez már csak be kell lépnie megadott felhasználónevével és jelszavával. 

2.3. Amennyiben Ön még nem regisztrált nálunk, kattintson ide!

3. Fizetés és jelentkezés

Belépőjegyét az alábbi módokon fizetheti ki: 
- online, bankkártyás fizetéssel * 
- webshopban vásárolt ajándékutalvány, belépőjegy megvásárlásával 

3.1. Díjak
A főzőestek díja bruttó 9 990 Ft/fő, melyet online, bankkártyás fizetéssel egyenlíthet ki. Kétnapos rendezvény díja bruttó 19 800 Ft/fő.
A főzőbemutatók ára 5990 Ft/fő, melyet szintén online, bankkártyás fizetéssel egyenlíthet ki.
Csatlakozzon a Miele Főzőiskola csapatához, igényeljen a rendezvényen hűségkártyát. Kártyatulajdonosok számára minden 4. főzőest ajándék. A hűségkártyát csak egy ember használhatja, nem ruházható át, s a kedvezmény igénybevétele független a fizetési módtól. 

3.2. Online fizetés
- a miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon a kiválasztott eseményre kattintva megjelenik az esemény részletes leírása, majd az Online jegyvásárlás lehetősége
- a bejelentkezés vagy regisztrálás után, az Online jegyvásárlás gombra kattintva adja meg számlázási adatait, válaszoljon a "Hány személy érkezik Önnel?" kérdésre
- a forma alján lévő "Jelentkezés és fizetés gombra" kattintva átirányítjuk a banki felületre, ahol megadhatja adatait, illetve fizethet
- sikeres fizetés és regisztráció esetén egy automatikus e-mailt küldünk Önnek, melyben feltüntetjük azt az eseményt, melyre jelentkezett, a regisztráltak számát, és hogy megtörtént-e a fizetés
- ezek után más dolga nincs, mint ellátogatnia a főzőestre, ahol finom kávéval várjuk
- sikertelen fizetés esetén rendszerünk azonnal jelzi a hibát 

3.3. Webshopban vásárolt ajándékutalvány
- a miele.hu/hu/webshop oldalon válassza ki a belépőjegyek kategóriát, s adja meg a megvásárolni kívánt darabszámot
- amennyiben már tudja, hogy mely rendezvényre szeretne ellátogatni, válassza ki azt a legördülő listából, ellenkező esetben a „később döntök” opciót jelölje be
- tegye kosárba a terméket és válasszon fizetési módot
- a vételár kiegyenlítésére csak online van lehetőség 

3.4. Miele Főzőiskola Hűségkártya
- A Miele Kft. főzőestjeinek látogatói minden negyedik jegyet térítésmentesen vásárolhatnak meg a Miele weboldalán az online jegyvásárlás rendszerén keresztül. A kedvezmény a rendezvényre való jelentkezés online vásárlási folyamatára, valamint az ajándékutalvány vásárlására egyaránt vonatkozik (egyben számolódik). A kedvezmény nem vonatkozik a Miele Főzőbemutató rendezvényeire. 
- A vásárláshoz a miele.hu weboldalon regisztrált felhasználónak kell lenni (név és e-mail cím megadása szükséges). 
- A rendszer az egyes felhasználókhoz tartozó e-mail cím alapján rögzíti és követi nyomon a vásárlások számát. Egy felhasználónak lehet több felhasználónévvel és e-mail címmel is regisztrációja a miele.hu weboldalon, de az egyes felhasználónevekhez és e-mail címekhez tartozó vásárlásokat összevonni nem lehetséges. 
- Az ajándékrendezvény (a 4. rendezvény) nem számít jegyvásárlásnak, így a rendszer azt nem számolja a vásárolt jegyek közé. 
- A kedvezményre jogosító kuponnal rendelkezők jegyvásárlása egy normál jegy megvásárlásának számít, így a rendszer azt a vásárolt jegyek közé számolja. 
- A kedvezményt a rendszer a vásárlási folyamat végén, a Kosár lépésnél érvényesíti, a Kosár tartalmánál zölddel a „Negyedik vásárolt rendezvény jegy” szöveg jelenik meg.

4. Lemondás

Amennyiben 2 nappal az esemény előtt történik a lemondás, úgy a belépőjegy teljes összegét visszafizetjük, vagy lehetőséget biztosítunk egy másik rendezvény kiválasztására, ha arra még van férőhely. Amennyiben a lemondás nem történik meg írásban az info@miele.hu vagy a rendezvenyek@miele.hu e-mail címeken (telefonos lemondást nem áll módunkban elfogadni), akkor nem áll módunkban a befizetett összeget visszautalni. 

Nem megfelelő létszám esetén a Miele fenn tartja a jogot az esemény előtt két nappal lemondani az eseményt. Amennyiben a Miele Kft. által történik a lemondás: betegség, szervezési okból kifolyólag vagy kisszámú résztvevő esetén, a jelentkezőket azonnal értesíti és tájékoztatja a legközelebbi dátumról. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását az info@miele.hu vagy a rendezvenyek@miele.hu e-mail címen teheti meg.

5. Házirend

A helyszínen érvényben levő házirend alapján tilos a dohányzás, illetve a biztonsági személyzet utasításait minden esetben be kell tartani.
A résztvevők a regisztrációval elfogadják a rendezvény szabályzatát, mely szerint a főzőest ideje alatt készült fényképek vagy mozgókép-anyagok csak személyes felhasználásra rögzíthetőek. Miele Kft. a saját reklámozása céljából felvételeket készíthet (programfüzetek és poszterek). 
A megállapodás határozatlan ideig érvényes.

6. Szállítási és fizetési feltételek

6.1. Szállítás

A Miele Kft. belépőjegyet nem szállít ki. Online vásárlás vagy webshopon keresztül történő vásárlás esetén visszaigazoló e-mailben, csatolmány formájában kapja meg belépőjegyét. Jegyezze fel az e-mailben kapott jegy sorszámát, mert szükség lesz rá a regisztrációnál. Webshopban vásárolt jeggyel történő online jelentkezés esetén a megjegyzés menübe írja a jegy sorszámát. 

Amennyiben a Vevő csak belépőjegyet vásárolt, azt nem szállítjuk ki. Amennyiben a jeggyel együtt más terméket is vásárolt, abban az esetben a többi termékre a webshopra érvényes szabályozások a mérvadóak. https://miele.hu/hu/webaruhaz-szallitasi-feltetelek 

6.2. Fizetési feltételek
Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét online megrendelés során és csak ebben az esetben, kizárólag bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A Miele Kft. részteljesítést nem vállal és nem fogad el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. 

6.3. Gondosság
Amennyiben Miele Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Miele Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

7. Adatvédelem, adatbiztonság

7.1. Adatvédelmi nyilatkozat: 
Adataim megadásával hozzájárulok, hogy a Miele Kft a megadott elérhetőségeken a részemre elküldje akcióit, hírlevelét, promóciós, marketing anyagait és információit. Az itt megadott adatokat az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvény és módosításai előírása szerint bizalmasan kezeljük, és nem bocsátjuk harmadik személy rendelkezésére. Az Adatvédelmi Biztos által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: 03384-0001. 

7.2. Adatok
A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Miele Kft. a következő szükséges adatokat rögzíti a Vásárlókról:
- a Vásárló felhasználói neve
- jelszava
- elektronikus levelezési címe
- neve
- címe
- e-mail címe
- telefonszáma 

7.3. Személyes adatok módosítása
Megadott személyes adatait a miele.hu oldalon belépve bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. A regisztráció törlését az info@miele.hu elektronikus levélcímen, illetve a Miele Kft. telefonos ügyfélszolgálatán, a 880-6400-as telefonszámon kérheti.

8. Felelősségkorlátozás

Miele Kft. vezető tisztségviselői, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy szállítói nem tartoznak felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik fél felé semmiféle előre nem látott, közvetett kárért, vis maiorból eredő, vagy egyéb, az Miele Kft. érdekkörén kívül eső károkért. E korlátozás nem vonatkozik az Miele Kft. vagy alkalmazottai súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése, illetve bűncselekmény, haláleset vagy személyi sérülés esetére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. 
Miele Kft. nem felel többek között, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából,az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal-, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

 

Kapcsolat