ÁSZF

Szerviz szolgáltatás általános feltételei

A jelen szerviz szolgáltatási feltételek kiterjednek a Miele Kft. („Miele”) Magyarország területén nyújtott minden olyan szerviz tevékenységre, amelyet a www.miele.hu/p/ weboldalon („Weboldal”), a Miele telefonos ügyfélszolgálatán, vagy a szerviz@miele.hu e-mail címen keresztül rendel meg a megrendelő („Ügyfél”). A jelen szerviz szolgáltatási feltételek kiterjednek a jótállási idő alatti és a jótállási időt követően megrendelt szerviz szolgáltatásokra is, azzal, hogy a jótállási idő alatt végzett szerviz szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket a jótállásra vonatkozó általános szerződési feltételekkel együtt kell értelmezni.

Minden Miele ipari/professional készülékre (https://www.miele.hu/p/) a készülék üzembe helyezésének dátumától számított 12 hónap gyártói jótállást vállalunk, (a készülék vásárlási dátumától számított maximum 18 hónap), amely a készülék megfelelő, a használati utasításban meghatározott feltételeknek megfelelő használata esetén áll fenn, azonban nem vonatkozik a készülékek forgó- és kopó alkatrészeire.

 

1. Miele ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 880 6400, 1-es opció majd a 2-es (dedikált vonal)

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfő - Péntek 08:00-17:30

E-mail: szerviz@miele.hu

Online kapcsolati űrlap: https://www.miele.hu/p/kapcsolat-3574.htm

 

2. Szerviz szolgáltatás megrendelése

A szerviz szolgáltatás megrendelésére a következő módokon van lehetőség:

  • E-mail címen vagy a weboldalon a szükséges adatok megadásával. A Miele lehetőség szerint az Ügyfél megrendelési igényének felvételét követő 5 munkanapon belül az Ügyfél által megadott elérhetőségek egyikén időpont egyeztetés céljából felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot. A megrendelés a sikeres időpont egyeztetéssel kerül véglegesítésre.
  • A 1. pontban foglalt telefonszámon rögzített vonalon a szükséges adatok megadásával. Telefonos megrendelés esetében az időpont egyeztetés azonnal, vagy ha arra nincs lehetőség, 2 munkanapon belül sor kerül. A megrendelés a sikeres időpont egyeztetéssel kerül véglegesítésre.

 

3. Helyszíni javítás

A készülékek helyszíni javítását a Miele az előre egyeztetett helyszínen és időpontban végzi. Amennyiben a helyszínen történő javításhoz szükséges feltételek az Ügyfél hibájából nem teljesülnek, így nem lehetséges a megrendelt szervizszolgáltatás megvalósítása, de ismételt kiszállással végrehajtható, akkor lehetőség szerint 15 munkanapon belül újra kimegy a Miele a helyszínre. A Miele minden - az Ügyfélnek felróható okból - sikertelen kiszállás után kiszállási kötbért számol fel. A sikertelen kiszállási kötbér összege a mindenkori aktuális Miele professional szerviz szolgáltatási árlista alapján kiszállási díj összegének egy munkaórával megnövelt összegével egyenlő.

A Miele a készüléket átvizsgálja, ez alapján már megállapítható, hogy a készülék gazdaságosan nem javítható, akkor arról az Ügyfelet tájékoztatja. Amennyiben szükséges a Miele hivatalos szerviznyilatkozatot állít ki a készülék állapotáról. Ha az Ügyfél ennek ellenére is kéri írásban a készülék javítását, akkor a Miele végrehajtja azt.

A javításhoz az Ügyfél köteles biztosítani a Miele munkatársának a készülékhez való megfelelő hozzáférési lehetőséget. A Miele megtagadhatja a munkavégzésre alkalmatlan helyszínen vagy körülmények között történő javítás elvégzését.

A Miele a jótállási körbe nem tartozó javítások esetén a helyszíni javításért a mindenkori aktuális Miele Professional szerviz szolgáltatási árlista alapján kiszállási díjat és munkadíjat, továbbá  a javításhoz szükséges alkatrészek költségét valamit egyszeri alkatrészkezelési díját számítja fel.

A kiszállási díj minden esetben a szervizes kolléga kiindulópontja alapján kerül meghatározásra.

Amennyiben a Miele úgy ítéli meg, hogy a készülék javítását a helyszínen nem lehet végrehajtani, akkor a készüléket beszállíthatják a Miele Központi szervizébe. A készülék elszállításának költségét, valamint a feladat elvégzésének várható legkésőbbi időpontjáról előzetesen tájékoztatjuk az ügyfelet.

 

4. Elállás / a javítás megrendelésének lemondása

A szervizszolgáltatással kapcsolatos megrendelés díjmentes lemondására a javításra kijelölt időpontot megelőzően 12 órával van lehetőség. Ezt követően a kiszállás díjat szükséges kifizetni. A lemondást az 1. pontban szereplő elérhetőségek valamelyikén szükséges megtenni.

 

5. Fizetés számlázás

A Miele az Ügyfél részére a mindenkori aktuális Miele Professional szerviz szolgáltatási árlista alapján 27% ÁFA tartalmú számlát állít ki, melyet a javítás befejezése után, az Ügyfél banki átutalással egyenlíthet ki.

 

6. Szervizben történő javítása

Az Ügyfél a Miele Központi szervizében történő javítást a készülék beszállításával és készülék átvételi jegyzőkönyv („Jegyzőkönyv”)  kitöltésével rendeli meg. A Miele a készülék ügyféltől való átvételéről munkalapot állít ki.

Amennyiben a készülékre már nem terjed ki a Miele által biztosított gyártói jótállás, akkor a Miele a bejelentett hiba alapján átvizsgálja a készüléket és lehetőség szerint 5 munkanapon belül árajánlatot („árajánlat”) készít annak javítására vonatkozóan. Az átvizsgálás és az az alapján adott árajánlat elsősorban az Ügyfél által meghatározott hibajelenség feltárására korlátozódik, azonban ha az átvizsgálás során egyéb hibajelenség is feltárásra kerül a készüléken, akkor az Ügyfél erről minden esetben tájékoztatást kap.

Ha az Ügyfél az árajánlatot annak megtételét követő 15 naptári napon belül nem fogadja el, akkor a Miele ajánlati kötöttsége megszűnik és jogosult az Ügyfél részére az átvizsgálásért és az árajánlat elkészítéséért a 3. pontban foglalt munkaóradíjat alapul véve 1 óra munkadíjat kiszámlázni, melyet az Ügyfél megfizetni köteles. Ez esetben az Ügyfél köteles legkésőbb az árajánlat elfogadására nyitva álló határidő lejártát követő munkanapon hivatalos nyitvatartási időben – az átvizsgálásért és az árajánlat készítéséért felszámított díj megfizetése után - elszállítani a készüléket a Miele központi szervizéből. Ennek elmaradása esetén jelen 6. pontban lentebb jelöl eljárásrend az irányadó.

Amennyiben az Ügyfél a készülék javítására vonatkozó árajánlatot elfogadja, a Miele megkezdi a készülék javítását. Ez esetben bevizsgálási díjat nem kell külön kifizetnie az ügyfélnek, mert az árajánlat magában foglalja azt. A javításról a Miele az 5. pontban foglaltak szerint számlát állít ki.

A javítás elkészültéről a Miele haladéktalanul értesíti az Ügyfelet a Jegyzőkönyvben megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen. A Jegyzőkönyvben megadott telefonszám vagy e-mail cím helytelenségéért a Miele a felelősségét kizárja.

A javított készüléket az Ügyfél köteles a Miele értesítésétől számított maximum 30 naptári napig személyesen  vagy külön megállapodás alapján kiszállítását útján átvenni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor a Miele a 30. naptól naponta 1000.- Ft tárolási költséget jogosult felszámítani az Ügyfél részére

A javított készülék átvételének feltételei egyedi vagy szerződés szerinte megállapodás alapján történik. A készüléket csak a Jegyzőkönyvben  szereplő személy vagy annak meghatalmazottja, illetve a szolgáltatást megrendelő cég képviselője vagy annak meghatalmazottja jogosult a személyazonossága igazolását követően átvenni. A meghatalmazott legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazással jogosult eljárni.

Az Ügyfél jelen szerviz szolgáltatási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Mielét, hogy a 6 hónapot meghaladó átvételi késedelem esetén a készüléket – az Ügyfél meghatalmazottjaként – nyilvánosan (pl. internetes portálon) - értékesítse. Az így befolyt vételár javítási- és tárolási  díjjal csökkentett értékét a Miele az Ügyfél fenti címére megküldi. Amennyiben az értékesítés 2 hónapon belül nem vezet eredményre, a Miele jogosult a készüléket a vonatkozó környezetvédelmi irányelveknek megfelelően megsemmisíttetni. A készülék megsemmisítése esetén Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet a Mielével szemben, azonban a  javítási, tárolási és értékesítési költségeket még ilyen esetekben is köteles megfizetni.

A Miele a Jegyzőkönyvben  vagy ennek hiányában az ügyfélszolgálaton megadott elérhetőségek egyikén megkísérli értesíteni az Ügyfelet az értékesítés, illetve a megsemmisítés előtt.

 

7. Beüzemelés

A beüzemelés a készülék kicsomagolását, szállítási biztosítékának eltávolítását, vízszintbe állítását, közmű (víz, villany, csatorna) hálózatra csatlakoztatását és vegyszerekkel történő feltöltését, próbaüzemét, valamint a készülék kezelésének alapvető ismertetését jelenti. Igény esetén betanítási jegyzőkönyvet állít ki a Miele.

A közművek kiépítése és a készülék csatlakoztatására alkalmas előkészítése, továbbá a beüzemelésnél felhasznált vegyszerek beszerzése és költsége a Megrendelőt terhelik.

Több készülék azonos helyszínen és időpontban történő üzembe helyezése a készülék vásárlásakor meghatározott díjszabáson történik.

A kiszállási díj a helyszín minden esetben a beüzemelést végző Miele kiindulópontja alapján kerül meghatározásra. Az Ügyfélnek felróható okból sikertelen beüzemelés után, a Miele sikertelen beüzemelési ködbért számol fel. A sikertelen kiszállási ködbér összege a kiszállási díj és a Miele által megállapított beüzemelési költség összege.

A készülék beüzemelésekor felmerülő egyéb munkálatok (például a tömlő-, kábelváltoztatást)  a tényleges ráfordított munkaidő alapján a mindenkori aktuális Miele Professional szerviz szolgáltatási árlistában meghatározott szerviz óradíjjal kerül elszámolásra. A készülék beüzemelése nem foglalja magában a falak, a bútorok – ideértve beépített készülékek esetén a készüléket fogadó bútorok – változtatását, az épületgépészeti, közműszolgáltatás adottságainak módosítását. Amennyiben a készülék beüzemeléséhez ezek elvégzése is szükséges, akkor ezen munkákhoz az Ügyfélnek szükséges szakembert biztosítani. 

 

8. Készülék karbantartás

A megvásárolt készülékekre lehetősége van az Ügyfélnek, hogy egyedi megállapodás alapján karbantartási szerződést kössön. Ennek díjszabása egyedi szerződés alapján kerül meghatározásra és kiszámlázásra.

Az Ügyfél igényelhet eseti karbantartást a Mielétől, melynek díjszabásáról a Miele Professional ügyfélszolgálatától kérhet tájékoztatást.

 

9. Egyéb rendelkezések

A Miele bármikor jogosult jelen szervizszolgáltatási feltételeket – ideértve az abban foglalt díjtételeket is - egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori feltételek az irányadóak.