Adatkezelési Tájékoztató

A miele.hu, shop.miele.hu felhasználói és az ott regisztrálók továbbá az emailben, telefonos úton vagy személyesen szerviz igényt, valamint fogyasztói panaszt bejelentők, termékek, rendezvények iránt érdeklődők részére.

Hatályos: 2022.03.01.

Verzió: 2.0

Kedves Felhasználónk!

Szeretnénk megragadni ezt az alkalmat, hogy megosszuk Önnel az adatvédelemmel kapcsolatos információkat.

Honlapunk: www.miele.hu
Online webshopunk: shop.miele.hu

1. Bevezetés
A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára a Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.; adószám: 10747632-2-41; Cg. 01-09-165465; a továbbiakban: „Miele Kft.”) https://shop.miele.hu és a https://miele.hu webcímeken elérhető szolgáltatásaival (webshop, termékregisztráció, hírlevélre feliratkozás, kapcsolatfelvétel, Miele rendezvényekre jelentkezés, szerviz igények kezelése, kérdőívek megküldése, panaszkezelés) összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

A Miele Kft.-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Miele Kft. bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. A Miele Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen.

2. Kik vagyunk?
Adatkezelő neve: Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1022 Budapest, Alsótörökvész út 2.
Cégjegyzékszáma: 01-09-165465

Telefon: 06 1 880 6400
Fax: 06 1 880 6402

E-Mail: info@miele.hu

Adatvédelmi kérdésivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek egyikén érhet el minket: 
E-mail: adatvedelem@miele.hu
Telefon: 06 1 880 6400

3. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?
A Tájékoztató hatálya kiterjed a miele.hu és a shop.miele.hu weboldalakat látogató és azokon valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”), továbbá az emailben és telefonos úton szerviz igényt bejelentők, valamint a telefonon fogyasztói panaszt bejelentők személyes adatainak a kezelésére.


4. Mely szolgáltatásokra, adatkezelésekre nem vonatkozik ez a Tájékoztató?
4.1 Közösségi média

Ha a weboldalt, illetve bennünket egy közösségi oldalon bármilyen módon bejelöl, követ stb., úgy engedélyezi, hogy hozzáférjünk a közösségi oldalon levő profiljából bizonyos személyes adataihoz (pl. név, email-cím, fotó, nem, születésnap, tartózkodási hely, ismerősök felsorolása, Ön által követett és/vagy Önt követő személyek, hozzászólásai vagy tetszés-nyilvánításai, azaz „kedvelései”). A közösségi oldalak azonban tőlünk függetlenül működnek, így önálló adatvédelmi tájékoztatóval is rendelkeznek, ezért az azokon végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem a jelen Tájékoztató, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatkezelési tájékoztatója irányadó. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi tájékoztatóit és felhasználási feltételeit.


4.2    Linkek
A weboldal tartalmaz olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem mi kezelünk (pl. további cégcsoporthoz tartozó vállalatok honlapjai), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Tájékoztató, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak tőlünk teljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

4.3. Közösségi média bővítmények
A Miele Kft. online felületei a Facebook közösségi média bővítményeit (plugin) használják. A Facebook elérhetősége: www.facebook.com , Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

A Facebook bővítményekről szóló áttekintést az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins.  A Facebook Adatvédelmi Szabályzatáról további információt olvashat a: www.facebook.com/policy.php linkre kattintva.

A Facebook információkhoz juthat a Miele Kft. weboldalának Ön általi eléréséről, valamint a bővítménnyel történt lehetséges érintkezésről. A bővítmény aktiválásával az Ön személyes adatai a Facebook Amerikai Egyesült Államokban található szerverére kerülnek, ahol tárolják őket.

A Miele Kft. a gyűjtött adatokra, az adatkezelési műveletekre, illetve az adatgyűjtés teljes mértékére, illetve az adatkezelés céljára és a tárolási időtartamra nem rendelkezik rálátással. Továbbá, arról sincs információnk, hogy a Facebook által összegyűjtött adatok törlése miként lehetséges.

A Facebook az Önről gyűjtött adatokat használati profilok formájában tárolja, és hirdetési, piackutatási és/vagy testreszabott weboldal tervezési célokra használja fel. Ilyen kiértékelést végeznek különösen (a nem bejelentkezett felhasználók esetében is) szükséglet-alapú reklámozásra, illetve az Ön weboldalunkon végzett tevékenységeinek a közösségi hálózat más felhasználóival történő megismertetésére. Ön jogosult a Facebook-nál tiltakozni ezen használati profilok létrehozása ellen.

A Miele Kft. a bővítmények által lehetőséget kínál a közösségi hálózattal és a többi felhasználóval történő kommunikációra, így lehetőségünk nyílik felületeink fejlesztésére, valamint arra, hogy azokat az Ön, mint felhasználó számára még érdekesebbé tegyük. A bővítmények használatának jogalapja a Miele Kft. jogos érdeke.

Ön a böngészőjéhez tartozó kiegészítők, úgynevezett szkript blokkolók (script blockers) használatával teljes mértékben letilthatja ezen bővítmények letöltését.

Weboldalainkon használjuk a YouTube LLC (San Bruno, USA) által üzemeltetett YouTube videomegosztó oldal funkcióit. A YouTube audio- és videofájlok lejátszását lehetővé tévő platform. Egyes weboldalaink a YouTube ún. beágyazott videóit tartalmazzák. Ha megnyitja ezeket a weboldalakat, úgy a YouTube ott beágyazott lejátszója kapcsolódik a YouTube-hoz a videó, illetve az audiofájl technikai átvitelének biztosítása érdekében. A YouTube-hoz való kapcsolat létrehozása során adatok átvitelére kerül sor a YouTube felé. A YouTube általi adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, az adatok további kezeléséről és felhasználásáról, valamint az Ön magánszférája védelmének érdekében ezzel kapcsolatos jogokról és megszüntetési lehetőségekről a YouTube adatvédelmi tájékoztatója nyújt felvilágosítást.

Az alkalmazandó jogszabályokért kérjük, olvassa el az egyes szolgáltatók Adatvédelmi Szabályzatát. Ezeket az alábbi elérhetőségeken találja:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu

5.    Mit jelentenek az egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek? 

5.1    Legfontosabb fogalmak 
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Miele Kft.) nevében személyes adatokat kezel;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Miele Kft.);

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

„érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

5.2    A Miele Kft. adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek 
 A Miele Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • •    a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • •    a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • •    a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • •    a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Miele Kft. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • •    a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • •    a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

6. Milyen célokból és hogyan kezeljük személyes adatait? 
Az Ön bizonyos személyes adatait az 6.1-6.5 pontokban meghatározott célokból és jogalapok mentén kezeljük. Azonban bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatai kezelésére egyéb célokból, illetve jogalapokon is, mint például a Miele Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) vagy a Miele Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), még azt követően is, hogy Ön a hozzájárulását visszavonja. Ilyen eset lehet például amennyiben a Miele Kft-nek a jogi igénye érvényesítéséhez vagy jogi igénnyel szembeni védekezéshez szüksége van az Ön személyes adatára.


6.1 Regisztráció

6.1.1. 
Az adatkezelés célja: A shop.miele.hu oldalon regisztrációhoz kötött a következő funkciók biztosítása illetve szolgáltatások nyújtása: webshopban vásárlás, a megvásárolt termékek regisztrációja, a Miele Kft. által szervezett rendezvényekre történő jelentkezés, ajándékutalvány vásárlása, kuponbeváltás.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A megvásárolt termékek regisztrációja, a hűségprogramban részvétel, ajándékutalvány vásárlása és a kuponbeváltás esetében az adatkezelés jogalapja a Miele Kft. jogos érdeke.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így különösen: vevő neve, címe, titulusa, telefonszám, fax, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím. A regisztrációkor csillaggal jelölt információk megadása kötelező, e nélkül a regisztrációhoz kötött szolgáltatások nyújtása nem lehetséges. A többi mező kitöltése azonban opcionális, ezek kitöltésének elmulasztása esetén sikeresen regisztrálhat az oldalakon

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli a profilját, vagy hozzájárulását egyéb módon visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 10 évig kezeljük

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A regisztráció során, illetve profiljának fenntartása ideje alatt a weboldalak műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli a személyes adatokat adatfeldolgozóként.

6.1.2.
Az adatkezelés célja: A kiterjesztett jótállási szolgáltatás nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre: A shop.miele.hu oldalon regisztráció során megadott adatok továbbá a termékregisztráció során megadott adatok amelyek a következőek: a készülék típus száma, gyáriszáma és a vásárlás helye és ideje.

Az adatkezelés időtartama: A kiterjesztett jótállás időtartama vagy a készülék elidegenítése/megsemmisülése amelyik előbb következik be.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A regisztráció során, illetve profiljának fenntartása ideje alatt a weboldalak műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli a személyes adatokat adatfeldolgozóként.”


6.2    Kapcsolatfelvételi űrlap
Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a miele.hu illetve a  https://www.miele.hu/professional/index.htm oldalon információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, úgy az ott megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok és ezen kívül a Miele tárolja az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő 5 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Az űrlapon megadott személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) kezeli adatfeldolgozóként.

6.3    Kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a https://www.miele.hu, a https://shop.miele.hu/ vagy a https://www.miele.hu/professional/index.htm oldalon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén vagy személyesen információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából felkeresi Miele Kft-t úgy a megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő 5 évig kezeljük.

6.4    Vásárlás a webshopban és személyesen
Az adatkezelés célja: a https://www.miele.hu/c/aszf-13.htm linken elérhető ÁSZF-ben és kapcsolódó dokumentumokban foglalt szolgáltatások nyújtása, a webshopban vagy személyesen leadott rendeléseinek kezelése, kiszállítás megszervezése, számlázás.

Az adatkezelés jogalapja:  A Miele Kft. és az Ön között létrejött szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A rendeléssel összefüggő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig őrizzük meg. Az egyéb személyes adatait rendelés beérkezésétől, illetve teljesítésétől számított 5 évig őrizzük meg.   

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

 • •  A webshopban leadott rendeléssel összefüggő személyes adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.
 • •  A számla elkészítésekor a számlázó rendszer IBS/Jwalk szoftver műszaki üzemeltetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) is kezeli adatfeldolgozóként.
 • •  A vásárláskor keletkező számlákat és azon feltüntetett adatokat az irat archiválást végző Rhenus Office Systems Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u 30.) is kezeli adatfeldolgozóként.
 • •  A rendelésének kiszállításához szükséges személyes adatokat (név, szállítási cím, egyéb kapcsolattartási adatok) a kiszállítást végző alvállalkozó, mint adatfeldolgozó kezeli. A Miele Kft. által jelenleg igénybevett kiszállítást végző alvállalkozók az alábbiak:

   -    Tóth Árpád, egyéni vállalkozó
   -    Masped Kft. 
   -    G.E. Delivery Kft. - Home Delivery Team 
   -    Complexpress Logisztikai Kft.
   -    Magyar Posta Zrt. 

 • •  A megrendelések fizetési feldolgozása

A kiválasztott fizetési módtól függően a megrendelések fizetési feldolgozása történhet harmadik fél szolgáltató bevonásával. Bankkártyás fizetés esetén az Raiffeisen Bank Zrt. („Raiffeisen Bank”) biztonságos fizetést garantáló oldalára irányít át. Bankkártyás fizetés esetén az Önre vonatkozó szükséges adatok (IP cím, pénznem, összeg, vásárlási azonosító, nyelv) továbbításra kerülnek az Raiffeisen Bank felé. A sikeres fizetés után az Raiffeisen Banktól az alábbi adatokat kapjuk vissza: tranzakció ID, összeg, pénznem, vásárlási azonosító, nyelv, vásárlás eredménye, tranzakció időpontja). A fizetés ideje alatt az Raiffeisen Bank oldalán tartózkodik, mely oldalt nem a Miele Kft. kezel, ennek okán nem vonatkozik rá a jelen Tájékoztató, és amelynek eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ez az oldal tőlünk teljesen független, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

•  Az adatokat az RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ( 1138 Budapest, Faludi u. 3.) a jogszabályok által előírt, a felhasználók részére történő számlázással kapcsolatos könyvviteli szolgáltatás miatt kezeli adatkezelőként.

6.5   Szerviz igények kezelése

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a https://www.miele.hu/ weboldalon elérhető űrlap kitöltésével, telefonon vagy e-mailben él szervizigényével a Miele felé, a szerviz igényének megválaszolása, teljesítése céljából kezeljük az űrlapon, a telefonon vagy e-mailben megadott személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződésben vállalt jótállási igények esetén: szerződés teljesítése. Jogszabály által előírt jótállási igények teljesítése esetén: jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok és ezen kívül online a kapcsolati űrlap kitöltésekor a Miele tárolja az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját.

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a szerviz igény megválaszolásától, teljesítésétől számított 1 évig őrizzük meg. Az esetleges szervizeléssel összefüggő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig őrizzük meg.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

 • • Amennyiben Ön a weboldalunkon jelzi szerviz igényét, az űrlapon megadott személyes adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) kezeli adatfeldolgozóként.
 • • A szervizigényével összefüggő személyes adatokat a szerviz igény kielégítése céljából továbbíthatjuk a Puskás Profil Kft. (9027 Győr, Kölcsey utca 1.), adatkezelő részére.
 • •  A számla elkészítésekor a számlázó rendszer SAP műszaki üzemeltetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) is kezeli adatfeldolgozóként.
 • •  A szolgáltatás miatt keletkező munkalapokat és számlákat, az azon feltüntetett adatokat az irat archiválást végző Rhenus Office Systems Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u 30.) is kezeli adatfeldolgozóként.
 • • A szolgáltatás miatt keletkező munkalapokat és az azon feltüntetett adatokat Minitron szoftver műszaki üzemeltetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) is kezeli adatfeldolgozóként.
 • •  Az adatokat az RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ( 1138 Budapest, Faludi u. 3.) a jogszabályok által előírt, a felhasználók részére történő számlázással kapcsolatos könyvviteli szolgáltatás miatt kezeli adatkezelőként.

6.6    Panaszkezelési és szerviz elégedettségi kérdőív megküldése

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön igénybe vette a Miele szervizszolgáltatását, a szervizzel kapcsolatos tapasztalatairól kérdőívet küldhetünk Önnek postai úton. A kérdőív kitöltése önkéntes. Az adatkezelés célja a szolgáltatásaink hatékonyságának fejlesztése annak érdekében, hogy vásárlóinkat minél megfelelőbb módon tudjuk kiszolgálni.

Az adatkezelés jogalapja: A Miele jogos érdeke.

A Miele jogos érdekei: A szolgáltatásaink fejlesztéséhez, optimalizálásához, a kiváló ügyfélkiszolgálás biztosításához fűződő üzleti érdek.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön neve, lakcíme telefonszáma és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a kérdőív kiküldésétől számított 1 évig őrizzük meg.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A kérdőív kiküldéséhez szükséges adatait a Miele adatbázisának üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

6.7   Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön személyesen, az online kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése útján, vagy vevőszolgálati telefonszámunkon telefonon fogyasztói panasszal él a Miele felé, a panaszának megválaszolása, kezelése, teljesítése céljából kezeljük a megadott személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Jog kötelezettség teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok és ezen kívül online a kapcsolati űrlap kitöltésekor a Miele tárolja az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját.

Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján a Miele a panaszról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott választ köteles 5 évig megőrizni.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldene nekünk fogyasztói panaszt, úgy az ott megadott személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) kezeli adatfeldolgozóként.

6.8    Hírlevél 
Az adatkezelés célja: a https://shop.miele.hu/hu/hirlevel linken Önnek lehetősége van hírlevelünkre is feliratkozni. Amennyiben szeretne a termékeinkről, rendezvényeinkről, újdonságainkról és híreinkről információt kapni, úgy ezzel kapcsolatos tájékoztatás e-mailben való megküldése céljából kezeljük személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön neve és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: A hírlevélre való feliratkozással összefüggő személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön nem iratkozik le a hírlevélről, vagy nem tiltakozik a személyes adatainak a hírlevél küldéssel összefüggő kezelése ellen. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb 10 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A hírlevél kiküldéséhez szükséges személyes adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.), az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) és a Flexmail NV (Jaarbeurslaan 29 bus 31 3600 Genk - https://flexmail.be/en/) mint hírlevélküldő és adatbázis kezelő szolgáltató is kezeli adatfeldolgozóként.

6.9   Rendezvény elégedettségi kérdőív küldése
Az adatkezelés célja: rendezvény elégedettségi kérdőív kitöltésére is lehetősége van. Amennyiben Ön hozzájárul, úgy a Miele Kft. elégedettségi kérdőívet küld Önnek emailben és ha hiánytalanul kitölti akkor bizonyos kedvezményt biztosít a Miele Kft. a következő eseményből.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe, telefonszáma és címe.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb 10 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A rendezvény elégedettségi kérdőív kiküldéséhez szükséges személyes adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

6.10   Rendezvény meghívó
Az adatkezelés célja: A Miele eseményeire való meghívás. Amennyiben Ön hozzájárul e-mailen keresztül vagy egyéb kommunikációs csatornán az általa nyújtott információkkal, szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos reklám célú üzenetekkel közvetlenül a Miele Kft. megkeresheti és ebből a célból a személyes adatait  kezelheti.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe, telefonszáma és címe.

Az adatkezelés időtartama: Az meghívó kiküldéséhez szükséges személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön nem vonja vissza a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb az árajánlat megküldését követő 5 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Az árajánlat kiküldéséhez szükséges adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

6.11   Árajánlat adás
Az adatkezelés célja: A Miele termékeire, szolgáltatásaira vonatkozóan kérésére szerződéskötés érdekében árajánlatot adunk Önnek e-mailben vagy személyesen. Ezt követően a szerződés létrehozása vagy teljesítése érdekében a kapcsolattartásra megadott telefonszámon vagy e-mail címen felvehetjük Önnel a kapcsolatot a megküldött árajánlattal kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe, telefonszáma és címe.

Az adatkezelés időtartama: Az árajánlat kiküldéséhez szükséges személyes adatait amennyiben az alapján szerződés nem jön létre az árajánlat megküldését követő 5 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Az árajánlat kiküldéséhez szükséges adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

6.12   Marketing célú adatkezelés
Az adatkezelés célja: A Miele alapvető üzleti érdeke, hogy az általa értékesített termékekkel, nyújtott szolgáltatásokkal, tartott rendezvényekkel, promóciókkal kapcsolatosan ügyfelei és leendő ügyfelei részére személyre szabott értesítést küldjön, ajánlatot tegyen, a céljai elérése érdekében szükséges körben. Ennek megfelelően az adatkezelés célja, hogy a Miele az Ön által megadott adatok alapján az Ön hozzájárulására figyelemmel olyan személyre szabott ajánlatokat megkereséseket küldjön, melyek nagy valószínűséggel érdekelhetik Önt, így lehetőség szerint elkerülve azt a helyzetet, hogy az ügyfelek érdektelen ajánlatokat kapjanak.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe, telefonszáma és egyéb, az adatkezelési cél érdekében önkéntesen megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 év.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A személyre szabott értesítés, ajánlat kiküldéséhez szükséges adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.13 Qualtrics

Weboldalunkon a Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA szolgáltatásait vesszük igénybe vásárlói, termék- és márkafelmérésekhez, hogy rendszeresen javíthassuk termékeinket és szolgáltatásainkat. Amikor ön részt vesz egy felmérésben, csak naplóadatokat (dátum és időbélyeg/a böngészőjére és a böngésző beállításaira vonatkozó információk/az eszközére vonatkozó információk/a használat dátuma) dolgozzuk fel. Ön szabadon eldöntheti, hogy részt kíván-e venni egy felmérésben. Ha nem kíván részt venni, egyszerűen bezárhatja a felmérés előugró ablakát az annak jobb felső sarkában található „X“ gombra kattintva. Az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása, GDPR (6) cikk (I) betű a) pont. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozó hatállyal.

A Qualtrics szolgáltatásainak használatával összefüggésben Qualtrics cookie-kat is használunk, elsősorban a felmérések munkameneteinek folyamatos figyelése vagy fenntartása érdekében. A Qualtrics cookie-k használatával kapcsolatos további információkat a cookie-kre vonatkozó közleményünkben talál. A Qualtrics LLC-vel és a személyes adatok Qualtrics általi felhasználásával kapcsolatos további információkért látogasson el ide: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

 

6.14 Go Instore 

Weboldalunkon a Go Instore szolgáltatást használjuk, melyet a Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., London, EC2A 4PS, Egyesült Királyság székhelyű vállalat biztosít. A szolgáltatás használatával összekötjük önt a Miele Élményközponttal, hogy termékeinket digitálisan megjelenítsük Önnek. Ehhez aktiválnia kell mikrofonját. A videó/hang adatfolyamot nem tároljuk el. Ezzel összefüggésben feldolgozzuk személyes adatait (az IP-címet és további adatokat, amelyeket ön megosztott a MEC csapattal). Jogos érdekünk fűződik az ön kérdéseinek megválaszolásához. Az adatok feldolgozásának jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi. Amennyiben kérdésének célja a szerződéskötés, ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Amennyiben ön hozzájárul az elemzési célú cookie-k használatához, az értékesítések hozzárendelése céljából az ön Go Instore szolgáltatásban végzett interakcióit, valamint a webshopunk ehhez kapcsolódó használatát is felhasználjuk. Amikor ön megkeres bennünket, a hozzánk beküldött adatokat a kérés teljesítését követően töröljük, ha és amilyen mértékben erre kereskedelmi és adójogi célokból ezek tárolására nem vagyunk kötelesek. Továbbá a szolgáltatás működéséhez is cookie-kat használunk. A cookie-k használatával kapcsolatos részletes információkat a cookie-kra vonatkozó közleményünkben talál.  A Sym-Sys Ltd vállalatról és a Go Instore szolgáltatásról további információt itt talál: www.goinstore.com

 

7.    Kinek továbbítjuk a személyes adatait?
A Miele Kft. az Miele & Cie. KG Imanto AG leányvállalata. Miele & Cie. KG az Európai Unióban és azon kívül bejegyzett társaságokból áll, ideértve a Miele Kft-t is. A Miele Kft. a jelen Tájékoztató alapján kezelt adatait tájékoztatás, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett monitoring céljából továbbíthatja a Miele & Cie. KG-hoz  tartozó társaságoknak mint adatfeldolgozóknak az Európai Gazdasági Térségen belül. A Miele & Cie. KG-hoz tartozó társaságok listája itt érhető el: https://www.miele.com/en/com/miele-centers-and-showrooms-2155.htm.

A Miele Kft. által használt cégcsoporton kívüli adatfeldolgozók, illetve címzettek az 6. pontban kerültek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

8.    Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?
A Miele Kft. az Ön személyes adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

A Miele Kft. profilalkotást végez amennyiben Ön a Miele hírlevelekre feliratkozott vagy a weboldalon bizonyos – személyre szabott információk, tájékoztatások és reklámok küldését elősegítő - cookie-k alkalmazást engedélyezte, abból a célból, hogy minél személyre szabottabb, relevánsabb tájékoztatást és információkat küldhessünk, jeleníthessünk meg Önnek. 


9.    Milyen cookie-kat használunk?
A shop.miele.hu és a miele.hu oldal cookie-kat használ. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az azok által gyűjtött adatokról, a cookie élettartamáról a https://www.miele.hu/c/adatvedelem-14.htm#p312 linken elérhető Cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben.


10.    Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére?
Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Miele Kft. által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a)    a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • b)    a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • c)    a személyes adatok törlését kérje;
 • d)    a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • e)    tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • f)    a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti ‎8.6 pont);
 • g)   amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Miele Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Miele Kft. nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Miele Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Miele Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.


10.1    Hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy Miele Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő információkra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Miele Kft. közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.


10.2    Helyesbítés
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Miele Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.


10.3    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Miele Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 • a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
 • b)    ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • c)    Ön a GDPR 21. cikke szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • d)    ha a személyes adatokat a Miele Kft. jogellenesen kezelte;
 • e)    ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

A személyes adatot a Miele Kft. nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.


10.4    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Miele Kft. korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a)    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Miele Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • b)    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • c)    a Miele Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • d)    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Miele Kft. előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.


10.5    A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Miele Kft. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Miele Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeljük.


10.6    Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a Miele Kft. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • a)    az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • b)    az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.


11.    Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?
Amennyiben Ön nem ért egyet a Miele Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), webhely. www.naih.hu), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.


12.    Lehetséges változások a Tájékoztatóban 
A Miele Kft. megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Miele Kft. a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Miele Kft. a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Digitális Miele asszisztens

A Digitális Miele asszisztens olyan úgynevezett chatbot, amelyet technikai szolgáltatónk, az e-bot7 GmbH (Perusastraße 7, 80333 München) biztosít. A Digitális Miele asszisztens segít az olyan Miele szervizcsomagokkal kapcsolatos információk keresésében, mint például a Miele szerviztanúsítvány, a Coffee Care vagy az Exclusive Care csomagok, illetve ezek megvásárlásában is támogat. Egyszerűen csak írja be kérdéseit a chat ablakba. A Digitális Miele asszisztens ekkor megadja önnek a válaszokat. Ha szeretne Miele szerviztanúsítványt kérni, a Digitális Miele asszisztens elküldi önnek a megfelelő webes űrlapra mutató linket.

A Digitális Miele asszisztens nem válaszol semmilyen szerződésspecifikus ügyfélmegkeresésre. Ha bármilyen ilyen jellegű kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (https://www.miele.hu/c/kapcsolat-11.htm). A Digitális Miele asszisztens használatához nem szükségesek személyes adatok, és nem is kérjük azokat. Legfeljebb az adott készüléktípusra vonatkozó információk kerülnek rögzítésre, de nem a készülék azonosítója, pl. a sorozatszámon keresztül, amely a Digitális Miele asszisztenshez szükséges.

Az adatait az aggályainak kezelése, valamint üzleti és szolgáltatási eljárásaink ellenőrzése és továbbfejlesztése érdekében dolgozzuk fel, beleértve a Digitális Miele asszisztenst is, ami jogos érdekünk. A feldolgozás jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi. Ha Miele szerviztanúsítványt vagy más Miele szervizcsomagot vásárol, az adatkezelés jogalapja a. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Az E-bot7 GmbH adatfeldolgozóként jár el a nevünkben, és a mi utasításaink szerint jár el.

Az ön által a Digitális Miele asszisztensnek feltett kérdéseket, valamint a felhasználási adatokat (a chat időtartamát, az üzenetek időbélyegét, a párbeszédek számát és a felhasználók hozzávetőleges tartózkodási helyét) legfeljebb 90 napig tároljuk. Ezt követően a kérdései visszavonhatatlanul törlődnek. Ezenkívül a felhasználási adatokat anonim módon tároljuk statisztikai célokra. A személyes adatok nem kerülnek értékelésre.

Meta Pixel (korábban Facebook Pixel)

Weboldalunkon a Meta Pixelt használjuk, egy JavaScript kódrészletet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük a weboldalunkon végzett tevékenységeit (konverziókövetés), és használjuk a Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook” vagy „Meta”) által biztosított és/vagy használt Facebook remarketing funkciót (egyéni célközönségek).

A Meta Pixel a következő típusú adatokat fogadja és dolgozza fel: Http fejlécek, pixelspecifikus adatok (beleértve a Pixel ID-t és a Facebook Cookie-t), gombkattintási adatok, opcionális értékek és űrlapmezők nevei. A Facebook Pixel lehetővé teszi a Facebook számára, hogy felajánlja Önnek a Facebook-termékeket, és megértse az Önről kapott információkat, beleértve a más webhelyek és alkalmazások használatára vonatkozó információkat is, függetlenül attól, hogy regisztrált-e vagy bejelentkezett-e. További információ a Meta cookie-jairól és a feldolgozott adatokról itt található címen, valamint a Cookie-tájékoztatónkban.

A Meta és mi az Ön adatait a GDPR 26. cikke értelmében közös adatkezelőként kezeljük. A Meta és köztünk létrejött közös adatkezelői megállapodás lényegét itt találja: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. A Metával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Meta adatvédelmi szabályzatát, amelyet itt érhet el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Általánosságban elmondható, hogy adatait az Európai Unión belül kezeljük. Előfordulhat azonban, hogy az Ön adatait az Európai Unió területén kívül kell továbbítani és feldolgozni, például a Facebook Inc.-nek az Egyesült Államokban. Ebben az esetben az Ön adatait a GDPR 46. cikkének (2) bekezdésében meghatározott megfelelő biztosítékok védik, különösen, de nem kizárólagosan, az EU és a harmadik országok (itt található) közötti adattovábbításra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek alkalmazása.

Konverziókövetés

A Meta Pixel segítségével nyomon követjük az Ön tevékenységeit, hogy elemezzük konverziós csatornánk hatékonyságát, és rendszeresen javítsuk webhelyünket.

Facebook egyéni célközönségek

A Meta Pixelt arra használjuk, hogy a webhely felhasználóinak érdeklődésen alapuló hirdetéseket („Facebook-hirdetéseket”) jelenítsünk meg a Facebook közösségi hálózaton vagy más, a folyamatot szintén használó webhelyeken tett látogatásuk részeként. Érdekeltek vagyunk az Önt érdeklő hirdetések megjelenítésében, hogy online ajánlatainkat vonzóbbá tegyük az Ön számára.

A „Facebook egyéni célközönségek” funkció letiltása a bejelentkezett felhasználók számára elérhető a következő címen: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Ha az adatvédelem kapcsán további kérdései lennének, örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint.

Vásárlási tanácsadó

Weboldalunkon a Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Németország ("Neocom") által nyújtott Vásrlási tanácsadü (Guided-Selling) szolgáltatást használjuk. A Vásárlási tanácsadó, Guided-Selling- szolgáltatás segít Önnek abban, hogy gyorsabban és hatékonyabban megtalálja a megfelelő terméket. Néhány kérdés után máris elkészülnek az első termékjavaslatok. A termékek az Ön igényei alapján kerülnek beillesztésre. Ön szabadon eldöntheti, hogy szeretné-e használni a szolgáltatást. Ebben az összefüggésben csak a HTTP webes kérés metaadatait dolgozzuk fel, mint hivatkozás, az Ön IP-címét, a böngésző nyelvét és a felhasználói ügynök adatait (böngésző/operációs rendszer típusa és verziója), valamint a szolgáltatás használatával velünk megosztott adatokat. Az adatokat nem tároljuk. Az Ön adatait a szolgáltatás nyújtása érdekében dolgozzuk fel. Az adatkezelés jogalapja az Art. (6)(1)(a) GDPR. Ha Ön terméket vásárol, az adatkezelés jogalapja a GDPR Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A Neocom adatfeldolgozóként jár el a nevünkben, és a mi utasításaink alapján jár el.

A szolgáltatások igénybevételével összefüggésben az adott munkamenethez köthetően is tárolunk információkat, elsősorban azért, hogy a felhasználót több böngésző-munkamenet során is azonosítani tudjuk. További információkat talál a sütikről szóló közleményünkben. A Neocomról és a Vásárlási tanácsadó Guided-Selling-szolgáltatásról további információkat a https://neocom.ai/ oldalon talál.

A Miele és az adatbiztonság


A Miele mint kiváló minőségű, hosszú élettartamú termékek gyártója a legmagasabb követelményeket támasztja a hálózatba kapcsolt készülékek, alkalmazások és webes alkalmazások adat- és kiberbiztonságával szemben is. Bár mindent megteszünk a sebezhető pontok előzetes azonosítása és kiküszöbölése érdekében, – a megelőző intézkedések ellenére – soha nem lehet 100%-os biztonságot elérni az informatika használata során.

Ezért a Miele kíváncsi az ön felhasználói élményéből származó minden olyan információra, amely a hálózatba kapcsolt termékeink, alkalmazásaink vagy webes alkalmazásaink adatbiztonságát érintő lehetséges vagy észlelt kockázatokra vonatkozik.

 

A sebezhető pontok bejelentéséhez és a Miele kiberbiztonsága témához kapcsolódó információkhoz kérjük, használja a nemzetközi oldalunkat az alábbi linken:

https://www.miele.com/en/com/cybersecurity-5047.htm

Ha nem is biztos benne teljesen: utána fogunk járni a bejelentésének, és felvesszük önnel a kapcsolatot, ha további kérdéseink vannak.

 

Cookie szabályzat

Utolsó frissítés: 09.01.2024

A Miele (Miele Kft., (székhely:1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., Adószám: 10747632-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-165465, Statisztikai számjel: 10747632-4643-113-01) ("Miele") ezen a weboldalon úgynevezett sütiket használ. Ebben a szabályzatban részletesen ismertetjük, hogy a Miele milyen típusú cookie-kat használ, milyen adatokat dolgoznak fel, a cookie-k élettartamát és az Ön cookie-kkal kapcsolatos jogait.

Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását a cookie beállításokban bármikor visszavonja az „Adatvédelmi preferencia központban“.

1. Általános magyarázat

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén vagy végberendezésén tárolódnak, amikor Ön a weboldalainkat használja. Amikor Ön meglátogatja a Miele weboldalát, egy cookie tárolódhat az Ön rendszerén. Ez egy egyedi karaktersorozatot tartalmaz, amely a böngészőjének azonosítására használható, amikor legközelebb meglátogatja a weboldalt. A sütiknek két alapvető típusa van:

 • Ideiglenes sütik: Ezek a sütik, más néven munkamenet-sütik, ideiglenesen tárolódnak az Ön számítógépén vagy végberendezésén a weboldalunkon tett látogatása során, majd törlődnek.
 • Állandó sütik: Ezek a sütik hosszabb ideig maradnak a számítógépén.

A Miele általában különböző internetes technológiákat (pl. cookie-kat, Java-Scriptet) használ, hogy megkönnyítse az Ön számára a Miele internetes alkalmazásainak használatát és optimalizálja azokat. Ez azt jelenti, hogy ezeket arra használják, hogy:

 • • Azonosítani Önt, amikor bejelentkezik webáruházunkba, és biztosítani az érvényes, Önre optimalizált biztonsági előírások betartását.
 • • Segítsen nekünk emlékezni azokra a termékekre, amelyeket a kosárba vagy a jegyzettömbbe tett.
 • • Megmutatja a weboldalon a kosárba vagy a jegyzettömbbe hozzáadott termékek mennyiségét.
 • • Emlékeztessen minket a munkamenet során az Ön által választott nyelvre, hogy könnyebben navigálhasson oldalainkon.
 • • adatok elemzése, például a weboldalunk látogatóinak számának vagy a leggyakrabban látogatott weboldalaknak az értékelése. Az elemzési eredményeket weboldalunk optimalizálása céljából használjuk fel.
 • • Harmadik féltől származó úgynevezett marketing sütiket is használunk újbóli célzásra/újraértékesítésre és személyre szabott online hirdetések elhelyezésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Miele kéri, hogy a saját felületén fejezze ki a cookie-k használatával kapcsolatos preferenciáit, de az internetes böngésző cookie-beállításainak módosításával Ön is kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a cookie-k továbbítását. A már tárolt sütiket bármikor törölheti. A sütik törlésével kapcsolatos további böngészőspecifikus információkat itt talál:

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ha kikapcsolja a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal összes funkcióját. A legtöbb böngésző menüjében megtalálhatók a sütik használatára vonatkozó beállítási lehetőségek. Általában a böngésző a következő beállítási lehetőségekkel rendelkezik:

 • • Sütik megtekintése,
 • • Engedélyezze a sütiket,
 • • Az összes vagy bizonyos sütik letiltása,
 • • A böngésző bezárásakor tiltsa le az összes sütit,
 • • Sütik blokkolása,
 • • Értesítés, ha egy cookie-t kell beállítani,
 • • Tiltakozás a nyomon követési webes elemzés ellen (opt-out).

Amikor meglátogatja weboldalunkat, egy banner tájékoztatja Önt a sütik használatáról, és kéri a hozzájárulását a hozzájárulást igénylő sütikhez. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, amit ebben a cookie-irányelvben részletesen kifejtünk.

2. Google Tag Manager

Weboldalunkon a Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin ("Google") által biztosított Google Tag Manager nevű tagkezelő szolgáltatást használjuk. A Google Tag Manager lehetővé teszi a weboldalak számára, hogy gyorsan és egyszerűen frissítsék a mérési kódokat és a kapcsolódó kódrészleteket, amelyeket együttesen címkéknek neveznek a weboldalaikon vagy mobilalkalmazásaikon. Miután a Tag Manager kis kódrészletét hozzáadták egy projekthez, a weboldal biztonságosan és egyszerűen telepítheti az analitikai és mérési címkekonfigurációkat egy webalapú felhasználói felületről.

A Google Tag Manager segít nekünk a sütik és a nyomkövető címkék bevezetésében és kezelésében. A Google Tag Manager nem használ saját sütiket, de a Google Tag Manager más sütiket és nyomkövető címkéket indít el, ha és amennyiben Ön kifejezetten beleegyezett az ilyen sütik és nyomkövető címkék használatába. Az egyes ilyen cookie-kra és nyomkövető címkékre vonatkozó részletes információkat a cookie-közleményünkben talál. A Google Tag Manager használatával összefüggésben mi és a Google feldolgozzuk az Ön ip-címét és egy egyedi azonosítót. Előfordulhat, hogy az Ön adatait az Európai Unió területén kívül dolgozzuk fel. A megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében a Google és mi megállapodtunk az Európai Bizottság által közzétett szabványos szerződési záradékokban. A Google Tag Manager használatának és a kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységeknek a jogalapja a jogos érdekünk, Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Ez a jogos érdek az a segítség, amelyet a Google Tag Manager nyújt számunkra a cookie-k és nyomkövető címkék használatának megvalósításában és kezelésében.

3. Technikailag szükséges sütik (alapvető sütik)

Az alapvető sütikre a weboldalakon való navigáláshoz és azok funkcióinak használatához van szükség, például a weboldal regisztrációs részéhez való hozzáféréshez vagy a chat eszközünk használatához. E sütik nélkül a weboldal bizonyos funkciói nem lehetségesek.

A személyes adatok technikai szempontból szükséges sütik felhasználásával történő feldolgozásának jogalapja a jogos érdekek GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A jogos érdek az, hogy ez a feldolgozás a weboldalakon való navigáláshoz és azok funkcióinak használatához szükséges. A technikailag szükséges sütik által gyűjtött adatokat nem használják fel felhasználói profilok létrehozására.

Az alapvető sütiket nem lehet kikapcsolni. Az általunk használt alapvető sütik általában úgynevezett munkamenet-sütik, amelyek a böngésző munkamenetének befejezése után általában automatikusan törlődnek.

Néhány alapvető sütit harmadik felek biztosítanak és/vagy azokhoz harmadik felek férnek hozzá. Az alábbiakban részletesen ismertetjük azokat a harmadik feleket és eszközeiket, amelyekhez alapvető sütiket használunk.

3.1 SAP Customer Data Cloud (korábban Gigya)

Weboldalunkon különböző sütiket használunk alapvető célokra, amelyeket az SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Németország ("SAP"). Egy sor olyan szükséges sütit használunk, amelyeket az SAP biztosít és/vagy használ, és amelyek a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek. Az SAP platformot biztosít az ügyfél-identitáskezeléshez, beleértve az ügyfélprofilokat, preferenciákat, opt-ineket és hozzájárulási beállításokat. Az SAP Customer Data Cloudról további információkat itt talál.

3.2 Intershop kereskedelmi platform

A professzionális webáruházunknak otthont adó weboldalunkon különböző, alapvető célt szolgáló cookie-kat használunk, melyeket az Intershop Communications AG, Steinweg 10, 07743 Jena, Németország („Intershop“) szolgáltat és/vagy használ. Számos technikailag szükséges cookie-t használunk, amelyeket az Intershop szolgáltat és/vagy használ, és amelyek a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek. Az Intershop biztosítja a vevők identitásának kezelésére szolgáló platformot, ahol elérhetők vevőprofilok, preferenciák, feliratkozások és beleegyezési beállítások. További információ az Intershopról itt található

3.3 OneTrust LLC

Weboldalunkon egy Hozzájárulás-kezelési platformot használunk, amelyet a OneTrust LLC, Building 600, 1200 Abernathy Road Northeast, Atlanta, Georgia, 30328, USA („OneTrust“) szolgáltat. A OneTrust egy cookie-k használatához való hozzájárulást kezelő megoldás, amely lehetővé teszi a Miele számára, hogy működőképessé tegye a cookie-k megfelelőségét a világon elérhető különböző jogi keretrendszerekben. A OneTrust lehetővé teszi, hogy cookie banner sávokat generáljunk, eltároljuk az ön hozzájárulási beállításait, valamint hogy tájékoztassuk önt a weboldalon használt különböző cookie-król. További információ a OneTrustról itt érhető el: Adatvédelmi értesítés és szabályzat | OneTrust.

3.4 Go Instore – SYM-SYS Ltd.

Weboldalunkon a Go Instore szolgáltatást használjuk, melyet a Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., London, EC2A 4PS, Egyesült Királyság székhelyű vállalat biztosít. A szolgáltatások biztosítása érdekében a Sys-Sys Ltd. cookie-kat és hasonló technológiákat, például „Munkamenet-tárhelyet“ és „Helyi tárhelyet“ használ. Ilyen technológiák nélkül a Go Instore szolgáltatás nem használható. Ezeket a technológiákat csak akkor használjuk majd, ha aktívan kéri a Go Instore szolgáltatás használatát. A Sym-Sys Ltd vállalatról és a Go Instore szolgáltatásról további információt itt talál www.goinstore.com

3.5 További részletek

Az általunk használt alapvető sütikről további részleteket az alábbi táblázatban talál:

4. Analitikai sütik

Ezen kívül olyan sütiket használunk a weboldalunkon, amelyek lehetővé teszik az Ön használati szokásainak elemzését (ún. analitikai sütik). Ezekkel a cookie-kkal a következő adatokat gyűjtjük és tároljuk:

- Az oldallátogatások gyakorisága

- Keresési kulcsszavak

- A weboldal funkcióinak használata

A sütik segítségével gyűjtött adatokat álnevesítjük, így további adatok nélkül már nem lehet az adatokat az adott felhasználóhoz rendelni.

Ez a feldolgozás lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk weboldalunk és annak tartalmának minőségét. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, ha visszatér ehhez a cookie-szabályzathoz, és a szabályzat tetején található analitikai cookie-k gombot "ki" állásba kapcsolja.

Egyes analitikai sütiket harmadik felek biztosítanak és/vagy azokhoz harmadik felek férnek hozzá. Az alábbiakban részletesen ismertetjük azokat a harmadik feleket és eszközeiket, amelyekhez analitikai sütiket használunk.

Az általunk használt elemző sütik a következők:

4.1 Google

Weboldalunkon különböző sütiket használunk elemzési célokra, amelyeket a Google Ireland Limited ("Google"), egy ír jog szerint bejegyzett és szabályozott vállalat (nyilvántartási szám: 368047) biztosít és/vagy használ, székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google"). A Google-szolgáltatásokról további információk alább és a https://www.google.com/privacy/ads/ oldalon találhatók. Az alábbi részletes táblázat változó azonosítókkal ellátott sütik neveit tartalmazza, ahol a <wpid> a webes tulajdonság azonosítója vagy a Google Analytics 4 mérési azonosítója, amely 10 karakterből (számokból és betűkből) áll, [_<customname>] és <property-id> a Google Analytics 3 (Universal Analytics) tulajdonság azonosítói, amelyek a következő minta szerinti számjegyekből állnak: UA-XXXXXXXXXX-X.

4.1.1 Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics szolgáltatást használja a weboldal keresletnek megfelelő kialakításához és fejlesztéséhez. A Google Analytics úgynevezett sütiket használ, amelyek az Ön végkészülékén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie-k által generált információkat általában a Google egyik USA-ban található szerverére továbbítják és ott tárolják. Ezen a weboldalon az IP-maszkolás kiterjesztését (ún. IP-maszkolás) használjuk, azaz az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti, mielőtt az USA-ba továbbítaná és ott tárolná. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google USA-beli szerverére, és ott rövidítik le.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységeiről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára.

Ha Ön Google-fiókkal rendelkezik, és hozzájárult a hirdetések személyre szabásához ("Hirdetések személyre szabása"), akkor a Google szolgáltatásai a hirdetési intézkedéseink hatékonyságáról (beleértve az eszközközi jelentéseket), a demográfiai adatokról és a felhasználóink érdeklődési köréről szóló jelentéseket, valamint az online hirdetések eszközközi célba juttatására szolgáló funkciókat is tartalmaznak. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön Google-hoz adott hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Tiltakozhat adatai Google Analytics általi gyűjtése vagy kiértékelése ellen a következő linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Az általunk küldött és sütikhez, felhasználói azonosítókhoz vagy hirdetési azonosítókhoz kapcsolódó adatokat 14 hónap elteltével automatikusan töröljük.

4.2 OneTrust LLC

Weboldalunkon a OneTrust Hozzájárulás-kezelési platformon keresztül begyűjtjük az Opt In (engedély megadás) és Opt Out (engedély visszavonás) arányokat. Ezt az információt a GDPR 6. cikk (1) (f) pontban leírt jogos érdekünk alapján gyűjtjük be, mivel ez lehetővé teszi a hozzájárulások arányának mérését, és így javíthatjuk a felhasználói élményt. Amennyiben ön beleegyezik az elemző cookie-k használatába, adatokat gyűjtünk a OneTrust által generált hozzájárulási banner sávban végzett interakciójáról. A OneTrust lehetővé teszi számunkra, hogy összesített elemzéseket végezzünk, többek között a felhasználóink böngészőjének típusáról, az országukról és az általuk használt platformról (asztali számítógép/mobiltelefon/tablet). A begyűjtött adatok nem teszik lehetővé természetes személyek azonosítását. További információ a OneTrustról itt érhető el: Adatvédelmi értesítés és szabályzat | OneTrust.

4.3 Go Instore – SYM-SYS Ltd. – Értékesítések hozzárendelése

Amennyiben ön hozzájárul az elemzési célú cookie-k használatához is, az értékesítések hozzárendelése céljából az ön Go Instore szolgáltatásban végzett interakcióit, valamint a webshopunk ehhez kapcsolódó használatát is felhasználjuk. Az adatokat anonimizálják, így az adott felhasználókat nem lehetséges újra azonosítani. A Sym-Sys Ltd vállalatról és a Go Instore szolgáltatásról további információt itt talál: www.goinstore.com.

4.4 További részletek

Az elemzési sütiket kikapcsolhatja. További részleteket az általunk használt elemzési sütikről az alábbi táblázatban talál:

5. Marketing sütik

Újracélzás/remarketing és online hirdetések elhelyezése céljából harmadik féltől származó úgynevezett marketing cookie-kat használunk.

A retargeting vagy remarketing olyan technológiákra utal, amelyek lehetővé teszik, hogy azok a felhasználók, akik korábban meglátogattak egy bizonyos weboldalt, megfelelő hirdetéseket lássanak még azután is, hogy elhagyták a weboldalt. Ehhez a weboldal tulajdonosának weboldalán kívül is fel kell ismerni az internetfelhasználókat, amihez a megfelelő szolgáltatók sütiket használnak. Emellett figyelembe veszik a korábbi használati szokásokat is. Például, ha egy felhasználó bizonyos termékeket néz meg, akkor ezek vagy hasonló termékek később hirdetésekként megjelenhetnek más weboldalakon. Ezek személyre szabott hirdetések, amelyek az egyes felhasználók igényeihez igazodnak. Ehhez a személyre szabott reklámhoz nem szükséges, hogy a felhasználót a felismerhetőségen túl azonosítani lehessen. A retargetinghez vagy remarketinghez használt adatok ezért nem keverednek más adatokkal.

A marketing sütik nyomon követhetik a felhasználó elkötelezettségét a végül megjelenő hirdetésekkel kapcsolatban. Ennek célja a nem kívánt párhuzamos hirdetések elkerülése, valamint annak nyomon követése, hogy a hirdetések hányszor eredményeznek valamilyen hirdetési konverziót (pl. a hirdetésre való kattintás vagy tényleges eladás).

A személyes adatok marketingcookie-kon keresztül történő feldolgozásának jogalapja a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, ha visszatér a cookie-szabályzathoz, és a szabályzat tetején található marketingcookie-k gombot "ki" állásba kapcsolja.

Ilyen technológiákat használunk az online hirdetések elhelyezéséhez. A hirdetések elhelyezéséhez harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe. A marketing és célzott cookie-kat biztosító és/vagy azokhoz hozzáférő harmadik felek (és eszközeik) részleteit az alábbiakban ismertetjük.

5.1 Facebook / Meta

Weboldalunkon a Meta, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook" vagy "Meta") által biztosított és/vagy használt marketing cookie(ka)t használjuk.

A Facebook cookie-kat akkor használjuk, ha Ön rendelkezik Facebook-fiókkal, használja a Facebook-termékeket, beleértve a Facebook-weboldalt és -alkalmazásokat, vagy olyan más weboldalakat és alkalmazásokat látogat meg, amelyek a Facebook-termékeket használják (beleértve a Tetszik gombot vagy más Facebook-technológiákat). A Facebook sütik lehetővé teszik számunkra, hogy nyomon kövessük az Ön tevékenységeit a weboldalunkon, hogy elemezzük a konverziós tölcsér hatékonyságát, és rendszeresen javítsuk weboldalunkat. Továbbá a Facebook cookie-k lehetővé teszik számunkra a Facebook "Custom Audiences" remarketing funkciójának használatát. Ez lehetővé teszi, hogy a weboldal felhasználóinak érdeklődés-alapú hirdetéseket ("Facebook hirdetések") mutassunk a Facebook közösségi hálózaton vagy más, az eljárást szintén használó weboldalakon tett látogatásuk részeként. A Facebook Conversion Tracking, a Facebook Custom Audiences és a kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységekről további információkat az adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.

Ezen túlmenően a Facebook cookie-k lehetővé teszik a Facebook számára, hogy a Facebook termékeket kínáljon Önnek, és hogy megértse az Önről kapott információkat, beleértve az Ön más webhelyek és alkalmazások használatára vonatkozó információkat, függetlenül attól, hogy Ön regisztrált vagy bejelentkezett-e vagy sem.

A Facebook cookie-k a következő típusú adatokat kapják: Http fejlécek, pixelspecifikus adatok, gombra kattintási adatok, opcionális értékek és űrlapmező nevek. A Facebook sütikről további információkat itt talál.

5.2 Google

Amint azt már fentebb említettük, weboldalunkon különböző sütiket használunk elemzési és/vagy marketing célokra, amelyeket a Google biztosít és/vagy használ. A Google adatvédelmi gyakorlatáról további információkat a https://www.google.com/privacy/ads/ oldalon talál. A további részleteket tartalmazó táblázat változó azonosítókkal ellátott sütik neveit tartalmazza, ahol a <wpid> a webes tulajdonság azonosítója vagy a mérési azonosító a Google Analytics 4 esetében, amely 10 karakterből (számokból és betűkből) áll, [_<customname>] és <property-id> a Google Analytics 3 (Universal Analytics) tulajdonság azonosítói, amelyek a következő mintában szereplő számjegyekből állnak: UA-XXXXXXXXXX-X.

5.2.1 Google hirdetések

A Google Ads a Google által kifejlesztett online hirdetési platform, ahol a hirdetők fizetnek azért, hogy rövid hirdetéseket, szolgáltatási ajánlatokat, terméklistákat, videótartalmakat jelenítsenek meg, és mobilalkalmazások telepítését generálják a Google hirdetési hálózatán belül a webfelhasználók számára. A hirdetések elhelyezhetők mind a keresőmotorok, például a Google Search találataiban, mind a nem kereső weboldalakon, mobilalkalmazásokon és videókon.

A Google hirdetésekkel kapcsolatos további információk itt találhatók.

5.2.2 Google Remarketing funkció

A Google remarketing funkciója lehetővé teszi számunkra, hogy a Google Ads hálózaton belüli más oldalakon (úgynevezett "Google-hirdetések" vagy más oldalakon megjelenő hirdetések) az érdeklődési körük alapján hirdetéseket jelenítsünk meg felhasználóinknak. E célból elemezzük a felhasználók weboldalunkon történő interakcióit, hogy célzott hirdetéseket jeleníthessünk meg a felhasználóknak más oldalakon, még azután is, hogy meglátogatták weboldalunkat. Ebből a célból a Google egy számot tárol azon felhasználók böngészőjében, akik meglátogatnak bizonyos Google-szolgáltatásokat vagy a Google kijelzőhálózatba tartozó webhelyeket. Ezt a "cookie" néven ismert számot arra használják, hogy nyomon kövessék e felhasználók látogatásait. Ez a szám egy adott számítógépen lévő böngésző egyedi azonosítására szolgál, nem pedig egy személy azonosítására, és nem tárol személyes adatokat.

Amellett, hogy a jelen szabályzat tetején található beállításokon keresztül általában megadhatja vagy visszavonhatja az analitikai és/vagy marketing sütik használatához való hozzájárulását, a Google által használt sütik használatát a következő linken található beépülő modul telepítésével is kikapcsolhatja: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.2.3 Google konverziókövetés

Ebben az összefüggésben a Google konverziókövetését is használjuk. Amikor Ön a Google által elhelyezett hirdetésre kattint, egy 30 napos konverziókövető cookie kerül elhelyezésre az Ön eszközén. Ezt a sütit nem használjuk személyes azonosításra. A konverziókövetési cookie segítségével gyűjtött információkat a Google Ads ügyfelei számára konverziós statisztikák összeállítására használjuk.

Amellett, hogy a jelen szabályzat tetején található beállításokon keresztül általában megadhatja vagy visszavonhatja az analitikai és/vagy marketingcookie-k használatához való hozzájárulását, a Google érdeklődésalapú hirdetései a Google böngészőjében letilthatók a "Ki" gombra kattintva a https://adssettings.google.de/authenticated címen, vagy a http://www.aboutads.info/choices/ címen történő leiratkozással.

5.2.4 Egyéb Google Marketing Platform szolgáltatások (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Weboldalunk a Google Marketing Platform (korábban "Google Doubleclick") egyéb szolgáltatásait is használja. A Campaign Manager 360 lehetővé teszi számunkra a hirdetési kampányok futtatását és teljesítményük mérését. A Display & Video 360 segít nekünk a display és videokampányok kezelésében. A Search Ads 360 a különböző keresőmotorok keresőkampányainak kezelésére szolgál.  Ezek a szolgáltatások sütiket használnak a felhasználók számára releváns hirdetések megjelenítéséhez, a kampányteljesítményre vonatkozó jelentések javításához, illetve annak megakadályozásához, hogy a felhasználó többször is kapjon hirdetéseket.

A Google egy cookie-azonosítót használ annak meghatározására, hogy melyik hirdetést melyik böngészőben jeleníti meg, és így meg tudja akadályozni, hogy többször is megjelenjen. A Google a cookie-azonosítókat a konverziók nyomon követésére is használhatja, vagyis arra, hogy a felhasználó látja-e a hirdetést, és később meglátogatja-e a hirdető weboldalát, hogy vásároljon.

A böngésző automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. A Google szerint ezeknek a szolgáltatásoknak az integrációja biztosítja a Google számára azt az információt, hogy Ön megtekintette weboldalunk megfelelő részét, vagy rákattintott egy tőlünk származó hirdetésre. Ha Ön regisztrált a Google valamelyik szolgáltatásában, a Google a látogatást az Ön felhasználói fiókjához rendelheti. Még ha nem is regisztrált a Google-nál, vagy nem jelentkezett be, akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató kideríti az Ön IP-címét és elmenti azt.

Ezen túlmenően a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, hogy Ön végrehajt-e bizonyos műveleteket a weboldalunkon, miután megnézte vagy rákattintott valamelyik hirdetésünkre a Google-on vagy egy másik platformon (konverziókövetés) ("reflektorfény"). A Google ezt a sütit arra használja, hogy megértse, milyen tartalommal lépett kapcsolatba oldalainkon, hogy később célzott hirdetéseket küldhessünk Önnek.

Amellett, hogy a jelen szabályzat tetején található beállításokon keresztül általában megadhatja vagy visszavonhatja az analitikai és/vagy marketingcookie-k használatához való hozzájárulását, a böngészőszoftver beállításainak módosításával (pl. harmadik féltől származó cookie-k letiltása), a konverziókövetési cookie-k letiltásával, a http://www.google.com/settings/ads/ domain cookie-jainak a böngésző beállításaiban történő letiltásával, az About Ads önszabályozó kampányban részt vevő szolgáltatók érdeklődésalapú hirdetései tekintetében a http://www.aboutads.info/choices linkre vagy a www.googleadservices.com linkre kattintva megakadályozhatja a nyomon követést. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

A Google Marketing Platformmal kapcsolatos további információk a https://marketingplatform.google.com/ oldalon találhatók. További információk a Network Advertising Initiative (NAI) honlapján is találhatók: http://www.networkadvertising.org/.

5.3 Qualtrics

A Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA szolgáltatásait vesszük igénybe, hogy weboldalunkon vásárlói, termék- és márkakutatásokat végezzünk. Amikor Ön felmérésben vesz részt, a Qualtrics cookie-kat használunk azonosító értékekkel, elsősorban a felmérési munkamenetek nyomon követése vagy a felmérési munkamenetek fenntartása érdekében. A Qualtrics LLC-vel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra www.qualtrics.com.

5.4 További részletek

A marketingcookie-kat kikapcsolhatja a jelen irányelv tetején található beállítások módosításával. További részleteket az általunk használt marketingcookie-król az alábbi táblázatban talál:

6. A jelen Cookie szabályzat módosításai

Időről időre megváltoztathatjuk a jelen Cookie-szabályzatot az általunk használt cookie-k változásainak tükrözése érdekében, illetve egyéb működési, jogi vagy szabályozási okokból. Ezért kérjük, rendszeresen látogassa meg ezt a Cookie-irányelvet, hogy tájékozott maradjon a cookie-k és a kapcsolódó technológiák használatával kapcsolatban. A Cookie szabályzat legutóbbi frissítésének időpontját a Cookie szabályzat tetején található "utolsó frissítés" dátummal ellenőrizheti.

 

7. További információk beszerzése

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Cookie-szabályzattal kapcsolatban, forduljon hozzánk a info@miele.hu e-mail címen.