Adatvédelem / Cookie tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A miele.hu, shop.miele.hu felhasználói és az ott regisztrálók továbbá az emailben, telefonos úton vagy személyesen szerviz igényt, valamint fogyasztói panaszt bejelentők, termékek, rendezvények iránt érdeklődők részére.

Hatályos: 2022.03.01.

Verzió: 2.0

Kedves Felhasználónk!

Szeretnénk megragadni ezt az alkalmat, hogy megosszuk Önnel az adatvédelemmel kapcsolatos információkat.

Honlapunk: www.miele.hu
Online webshopunk: shop.miele.hu

1.    Bevezetés
A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára a Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.; adószám: 10747632-2-41; Cg. 01-09-165465; a továbbiakban: „Miele Kft.”) https://shop.miele.hu és a https://miele.hu webcímeken elérhető szolgáltatásaival (webshop, termékregisztráció, hírlevélre feliratkozás, kapcsolatfelvétel, Miele rendezvényekre jelentkezés, szerviz igények kezelése, kérdőívek megküldése, panaszkezelés) összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

A Miele Kft.-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Miele Kft. bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. A Miele Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen.


2.    Kik vagyunk?
Adatkezelő neve: Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1022 Budapest, Alsótörökvész út 2.
Cégjegyzékszáma: 01-09-165465

Telefon: 06 1 880 6400
Fax: 06 1 880 6402

E-Mail: info@miele.hu

Adatvédelmi kérdésivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek egyikén érhet el minket: 
E-mail: adatvedelem@miele.hu
Telefon: 06 1 880 6400


3.    Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?
A Tájékoztató hatálya kiterjed a miele.hu és a shop.miele.hu weboldalakat látogató és azokon valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”), továbbá az emailben és telefonos úton szerviz igényt bejelentők, valamint a telefonon fogyasztói panaszt bejelentők személyes adatainak a kezelésére.


4.    Mely szolgáltatásokra, adatkezelésekre nem vonatkozik ez a Tájékoztató?
4.1    Közösségi média
Ha a weboldalt, illetve bennünket egy közösségi oldalon bármilyen módon bejelöl, követ stb., úgy engedélyezi, hogy hozzáférjünk a közösségi oldalon levő profiljából bizonyos személyes adataihoz (pl. név, email-cím, fotó, nem, születésnap, tartózkodási hely, ismerősök felsorolása, Ön által követett és/vagy Önt követő személyek, hozzászólásai vagy tetszés-nyilvánításai, azaz „kedvelései”). A közösségi oldalak azonban tőlünk függetlenül működnek, így önálló adatvédelmi tájékoztatóval is rendelkeznek, ezért az azokon végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem a jelen Tájékoztató, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatkezelési tájékoztatója irányadó. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi tájékoztatóit és felhasználási feltételeit.


4.2    Linkek
A weboldal tartalmaz olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem mi kezelünk (pl. további cégcsoporthoz tartozó vállalatok honlapjai), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Tájékoztató, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak tőlünk teljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

 

4.3. Közösségi média bővítmények
A Miele Kft. online felületei a Facebook közösségi média bővítményeit (plugin) használják. A Facebook elérhetősége: www.facebook.com , Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

A Facebook bővítményekről szóló áttekintést az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins.  A Facebook Adatvédelmi Szabályzatáról további információt olvashat a: www.facebook.com/policy.php linkre kattintva.

A Facebook információkhoz juthat a Miele Kft. weboldalának Ön általi eléréséről, valamint a bővítménnyel történt lehetséges érintkezésről. A bővítmény aktiválásával az Ön személyes adatai a Facebook Amerikai Egyesült Államokban található szerverére kerülnek, ahol tárolják őket.

A Miele Kft. a gyűjtött adatokra, az adatkezelési műveletekre, illetve az adatgyűjtés teljes mértékére, illetve az adatkezelés céljára és a tárolási időtartamra nem rendelkezik rálátással. Továbbá, arról sincs információnk, hogy a Facebook által összegyűjtött adatok törlése miként lehetséges.

A Facebook az Önről gyűjtött adatokat használati profilok formájában tárolja, és hirdetési, piackutatási és/vagy testreszabott weboldal tervezési célokra használja fel. Ilyen kiértékelést végeznek különösen (a nem bejelentkezett felhasználók esetében is) szükséglet-alapú reklámozásra, illetve az Ön weboldalunkon végzett tevékenységeinek a közösségi hálózat más felhasználóival történő megismertetésére. Ön jogosult a Facebook-nál tiltakozni ezen használati profilok létrehozása ellen.

A Miele Kft. a bővítmények által lehetőséget kínál a közösségi hálózattal és a többi felhasználóval történő kommunikációra, így lehetőségünk nyílik felületeink fejlesztésére, valamint arra, hogy azokat az Ön, mint felhasználó számára még érdekesebbé tegyük. A bővítmények használatának jogalapja a Miele Kft. jogos érdeke.

Ön a böngészőjéhez tartozó kiegészítők, úgynevezett szkript blokkolók (script blockers) használatával teljes mértékben letilthatja ezen bővítmények letöltését.

Weboldalainkon használjuk a YouTube LLC (San Bruno, USA) által üzemeltetett YouTube videomegosztó oldal funkcióit. A YouTube audio- és videofájlok lejátszását lehetővé tévő platform. Egyes weboldalaink a YouTube ún. beágyazott videóit tartalmazzák. Ha megnyitja ezeket a weboldalakat, úgy a YouTube ott beágyazott lejátszója kapcsolódik a YouTube-hoz a videó, illetve az audiofájl technikai átvitelének biztosítása érdekében. A YouTube-hoz való kapcsolat létrehozása során adatok átvitelére kerül sor a YouTube felé. A YouTube általi adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, az adatok további kezeléséről és felhasználásáról, valamint az Ön magánszférája védelmének érdekében ezzel kapcsolatos jogokról és megszüntetési lehetőségekről a YouTube adatvédelmi tájékoztatója nyújt felvilágosítást.

Az alkalmazandó jogszabályokért kérjük, olvassa el az egyes szolgáltatók Adatvédelmi Szabályzatát. Ezeket az alábbi elérhetőségeken találja:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu


5.    Mit jelentenek az egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek? 


5.1    Legfontosabb fogalmak 
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Miele Kft.) nevében személyes adatokat kezel;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Miele Kft.);

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

„érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


5.2    A Miele Kft. adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek 
 A Miele Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:
•    a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
•    a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
•    a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
•    a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Miele Kft. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
•    a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
•    a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).


6.    Milyen célokból és hogyan kezeljük személyes adatait? 
Az Ön bizonyos személyes adatait az 6.1-6.5 pontokban meghatározott célokból és jogalapok mentén kezeljük. Azonban bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatai kezelésére egyéb célokból, illetve jogalapokon is, mint például a Miele Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) vagy a Miele Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), még azt követően is, hogy Ön a hozzájárulását visszavonja. Ilyen eset lehet például amennyiben a Miele Kft-nek a jogi igénye érvényesítéséhez vagy jogi igénnyel szembeni védekezéshez szüksége van az Ön személyes adatára.


6.1    Regisztráció

6.1.1. 
Az adatkezelés célja: A shop.miele.hu oldalon regisztrációhoz kötött a következő funkciók biztosítása illetve szolgáltatások nyújtása: webshopban vásárlás, a megvásárolt termékek regisztrációja, a Miele Kft. által szervezett rendezvényekre történő jelentkezés, ajándékutalvány vásárlása, kuponbeváltás.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A megvásárolt termékek regisztrációja, a hűségprogramban részvétel, ajándékutalvány vásárlása és a kuponbeváltás esetében az adatkezelés jogalapja a Miele Kft. jogos érdeke.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így különösen: vevő neve, címe, titulusa, telefonszám, fax, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím. A regisztrációkor csillaggal jelölt információk megadása kötelező, e nélkül a regisztrációhoz kötött szolgáltatások nyújtása nem lehetséges. A többi mező kitöltése azonban opcionális, ezek kitöltésének elmulasztása esetén sikeresen regisztrálhat az oldalakon

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli a profilját, vagy hozzájárulását egyéb módon visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 10 évig kezeljük

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A regisztráció során, illetve profiljának fenntartása ideje alatt a weboldalak műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli a személyes adatokat adatfeldolgozóként.

6.1.2.
Az adatkezelés célja: A kiterjesztett jótállási szolgáltatás nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre: A shop.miele.hu oldalon regisztráció során megadott adatok továbbá a termékregisztráció során megadott adatok amelyek a következőek: a készülék típus száma, gyáriszáma és a vásárlás helye és ideje.

Az adatkezelés időtartama: A kiterjesztett jótállás időtartama vagy a készülék elidegenítése/megsemmisülése amelyik előbb következik be.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A regisztráció során, illetve profiljának fenntartása ideje alatt a weboldalak műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli a személyes adatokat adatfeldolgozóként.”


6.2    Kapcsolatfelvételi űrlap
Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a miele.hu illetve a  https://www.miele.hu/professional/index.htm oldalon információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, úgy az ott megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok és ezen kívül a Miele tárolja az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő 5 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Az űrlapon megadott személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.3    Kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a https://www.miele.hu, a https://shop.miele.hu/ vagy a https://www.miele.hu/professional/index.htm oldalon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén vagy személyesen információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából felkeresi Miele Kft-t úgy a megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő 5 évig kezeljük.

 

6.4    Vásárlás a webshopban és személyesen
Az adatkezelés célja: a https://www.miele.hu/haztartasi/aszf-48.htm linken elérhető ÁSZF-ben és kapcsolódó dokumentumokban foglalt szolgáltatások nyújtása, a webshopban vagy személyesen leadott rendeléseinek kezelése, kiszállítás megszervezése, számlázás.

Az adatkezelés jogalapja:  A Miele Kft. és az Ön között létrejött szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A rendeléssel összefüggő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig őrizzük meg. Az egyéb személyes adatait rendelés beérkezésétől, illetve teljesítésétől számított 5 évig őrizzük meg.   

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

•  A webshopban leadott rendeléssel összefüggő személyes adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

•  A számla elkészítésekor a számlázó rendszer IBS/Jwalk szoftver műszaki üzemeltetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) is kezeli adatfeldolgozóként.

•  A vásárláskor keletkező számlákat és azon feltüntetett adatokat az irat archiválást végző Rhenus Office Systems Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u 30.) is kezeli adatfeldolgozóként.

•  A rendelésének kiszállításához szükséges személyes adatokat (név, szállítási cím, egyéb kapcsolattartási adatok) a kiszállítást végző alvállalkozó, mint adatfeldolgozó kezeli. A Miele Kft. által jelenleg igénybevett kiszállítást végző alvállalkozók az alábbiak:
   -    Tóth Árpád, egyéni vállalkozó
   -    Masped Kft. 
   -    G.E. Delivery Kft. - Home Delivery Team 
   -    Complexpress Logisztikai Kft.
   -    Magyar Posta Zrt. 

•  A megrendelések fizetési feldolgozása

A kiválasztott fizetési módtól függően a megrendelések fizetési feldolgozása történhet harmadik fél szolgáltató bevonásával. Bankkártyás fizetés esetén az Raiffeisen Bank Zrt. („Raiffeisen Bank”) biztonságos fizetést garantáló oldalára irányít át. Bankkártyás fizetés esetén az Önre vonatkozó szükséges adatok (IP cím, pénznem, összeg, vásárlási azonosító, nyelv) továbbításra kerülnek az Raiffeisen Bank felé. A sikeres fizetés után az Raiffeisen Banktól az alábbi adatokat kapjuk vissza: tranzakció ID, összeg, pénznem, vásárlási azonosító, nyelv, vásárlás eredménye, tranzakció időpontja). A fizetés ideje alatt az Raiffeisen Bank oldalán tartózkodik, mely oldalt nem a Miele Kft. kezel, ennek okán nem vonatkozik rá a jelen Tájékoztató, és amelynek eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ez az oldal tőlünk teljesen független, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

•  Az adatokat az RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ( 1138 Budapest, Faludi u. 3.) a jogszabályok által előírt, a felhasználók részére történő számlázással kapcsolatos könyvviteli szolgáltatás miatt kezeli adatkezelőként.

 

6.5   Szerviz igények kezelése

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a https://www.miele.hu/ weboldalon elérhető űrlap kitöltésével, telefonon vagy e-mailben él szervizigényével a Miele felé, a szerviz igényének megválaszolása, teljesítése céljából kezeljük az űrlapon, a telefonon vagy e-mailben megadott személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződésben vállalt jótállási igények esetén: szerződés teljesítése. Jogszabály által előírt jótállási igények teljesítése esetén: jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok és ezen kívül online a kapcsolati űrlap kitöltésekor a Miele tárolja az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját.

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a szerviz igény megválaszolásától, teljesítésétől számított 1 évig őrizzük meg. Az esetleges szervizeléssel összefüggő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig őrizzük meg.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

• Amennyiben Ön a weboldalunkon jelzi szerviz igényét, az űrlapon megadott személyes adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) kezeli adatfeldolgozóként.

• A szervizigényével összefüggő személyes adatokat a szerviz igény kielégítése céljából továbbíthatjuk a Puskás Profil Kft. (9027 Győr, Kölcsey utca 1.), adatkezelő részére.

•  A számla elkészítésekor a számlázó rendszer SAP műszaki üzemeltetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) is kezeli adatfeldolgozóként.

•  A szolgáltatás miatt keletkező munkalapokat és számlákat, az azon feltüntetett adatokat az irat archiválást végző Rhenus Office Systems Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u 30.) is kezeli adatfeldolgozóként.

• A szolgáltatás miatt keletkező munkalapokat és az azon feltüntetett adatokat Minitron szoftver műszaki üzemeltetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) is kezeli adatfeldolgozóként.

•  Az adatokat az RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ( 1138 Budapest, Faludi u. 3.) a jogszabályok által előírt, a felhasználók részére történő számlázással kapcsolatos könyvviteli szolgáltatás miatt kezeli adatkezelőként.

 

6.6    Panaszkezelési és szerviz elégedettségi kérdőív megküldése

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön igénybe vette a Miele szervizszolgáltatását, a szervizzel kapcsolatos tapasztalatairól kérdőívet küldhetünk Önnek postai úton. A kérdőív kitöltése önkéntes. Az adatkezelés célja a szolgáltatásaink hatékonyságának fejlesztése annak érdekében, hogy vásárlóinkat minél megfelelőbb módon tudjuk kiszolgálni.

Az adatkezelés jogalapja: A Miele jogos érdeke.

A Miele jogos érdekei: A szolgáltatásaink fejlesztéséhez, optimalizálásához, a kiváló ügyfélkiszolgálás biztosításához fűződő üzleti érdek.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön neve, lakcíme telefonszáma és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a kérdőív kiküldésétől számított 1 évig őrizzük meg.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A kérdőív kiküldéséhez szükséges adatait a Miele adatbázisának üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.7   Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön személyesen, az online kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése útján, vagy vevőszolgálati telefonszámunkon telefonon fogyasztói panasszal él a Miele felé, a panaszának megválaszolása, kezelése, teljesítése céljából kezeljük a megadott személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Jog kötelezettség teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok és ezen kívül online a kapcsolati űrlap kitöltésekor a Miele tárolja az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját.

Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján a Miele a panaszról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott választ köteles 5 évig megőrizni.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldene nekünk fogyasztói panaszt, úgy az ott megadott személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.8    Hírlevél 
Az adatkezelés célja: a https://shop.miele.hu/hu/hirlevel linken Önnek lehetősége van hírlevelünkre is feliratkozni. Amennyiben szeretne a termékeinkről, rendezvényeinkről, újdonságainkról és híreinkről információt kapni, úgy ezzel kapcsolatos tájékoztatás e-mailben való megküldése céljából kezeljük személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön neve és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: A hírlevélre való feliratkozással összefüggő személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön nem iratkozik le a hírlevélről, vagy nem tiltakozik a személyes adatainak a hírlevél küldéssel összefüggő kezelése ellen. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb 10 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A hírlevél kiküldéséhez szükséges személyes adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.), az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) és a Flexmail NV (Jaarbeurslaan 29 bus 31 3600 Genk - https://flexmail.be/en/) mint hírlevélküldő és adatbázis kezelő szolgáltató is kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.9   Rendezvény elégedettségi kérdőív küldése
Az adatkezelés célja: rendezvény elégedettségi kérdőív kitöltésére is lehetősége van. Amennyiben Ön hozzájárul, úgy a Miele Kft. elégedettségi kérdőívet küld Önnek emailben és ha hiánytalanul kitölti akkor bizonyos kedvezményt biztosít a Miele Kft. a következő eseményből.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe, telefonszáma és címe.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb 10 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A rendezvény elégedettségi kérdőív kiküldéséhez szükséges személyes adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.10   Rendezvény meghívó
Az adatkezelés célja: A Miele eseményeire való meghívás. Amennyiben Ön hozzájárul e-mailen keresztül vagy egyéb kommunikációs csatornán az általa nyújtott információkkal, szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos reklám célú üzenetekkel közvetlenül a Miele Kft. megkeresheti és ebből a célból a személyes adatait  kezelheti.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe, telefonszáma és címe.

Az adatkezelés időtartama: Az meghívó kiküldéséhez szükséges személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön nem vonja vissza a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb az árajánlat megküldését követő 5 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Az árajánlat kiküldéséhez szükséges adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.11   Árajánlat adás
Az adatkezelés célja: A Miele termékeire, szolgáltatásaira vonatkozóan kérésére szerződéskötés érdekében árajánlatot adunk Önnek e-mailben vagy személyesen. Ezt követően a szerződés létrehozása vagy teljesítése érdekében a kapcsolattartásra megadott telefonszámon vagy e-mail címen felvehetjük Önnel a kapcsolatot a megküldött árajánlattal kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe, telefonszáma és címe.

Az adatkezelés időtartama: Az árajánlat kiküldéséhez szükséges személyes adatait amennyiben az alapján szerződés nem jön létre az árajánlat megküldését követő 5 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Az árajánlat kiküldéséhez szükséges adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.12   Marketing célú adatkezelés
Az adatkezelés célja: A Miele alapvető üzleti érdeke, hogy az általa értékesített termékekkel, nyújtott szolgáltatásokkal, tartott rendezvényekkel, promóciókkal kapcsolatosan ügyfelei és leendő ügyfelei részére személyre szabott értesítést küldjön, ajánlatot tegyen, a céljai elérése érdekében szükséges körben. Ennek megfelelően az adatkezelés célja, hogy a Miele az Ön által megadott adatok alapján az Ön hozzájárulására figyelemmel olyan személyre szabott ajánlatokat megkereséseket küldjön, melyek nagy valószínűséggel érdekelhetik Önt, így lehetőség szerint elkerülve azt a helyzetet, hogy az ügyfelek érdektelen ajánlatokat kapjanak.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe, telefonszáma és egyéb, az adatkezelési cél érdekében önkéntesen megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 év.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A személyre szabott értesítés, ajánlat kiküldéséhez szükséges adatait a weboldal műszaki üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

 

7.    Kinek továbbítjuk a személyes adatait?
A Miele Kft. az Miele & Cie. KG Imanto AG leányvállalata. Miele & Cie. KG az Európai Unióban és azon kívül bejegyzett társaságokból áll, ideértve a Miele Kft-t is. A Miele Kft. a jelen Tájékoztató alapján kezelt adatait tájékoztatás, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett monitoring céljából továbbíthatja a Miele & Cie. KG-hoz  tartozó társaságoknak mint adatfeldolgozóknak az Európai Gazdasági Térségen belül. A Miele & Cie. KG-hoz tartozó társaságok listája itt érhető el: https://www.miele.com/en/com/miele-advice-centres-and-showrooms-2155.htm.

A Miele Kft. által használt cégcsoporton kívüli adatfeldolgozók, illetve címzettek az 6. pontban kerültek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

 

8.    Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?
A Miele Kft. az Ön személyes adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

A Miele Kft. profilalkotást végez amennyiben Ön a Miele hírlevelekre feliratkozott vagy a weboldalon bizonyos – személyre szabott információk, tájékoztatások és reklámok küldését elősegítő - cookie-k alkalmazást engedélyezte, abból a célból, hogy minél személyre szabottabb, relevánsabb tájékoztatást és információkat küldhessünk, jeleníthessünk meg Önnek. 


9.    Milyen cookie-kat használunk?
A shop.miele.hu és a miele.hu oldal cookie-kat használ. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az azok által gyűjtött adatokról, a cookie élettartamáról a https://www.miele.hu/haztartasi/adatvedelem-46.htm#p2688 linken elérhető Cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben.


10.    Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére?
Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Miele Kft. által kezelt személyes adatai tekintetében
a)    a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b)    a személyes adatok helyesbítését kérje;
c)    a személyes adatok törlését kérje;
d)    a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e)    tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f)    a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti ‎8.6 pont);
g)   amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Miele Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Miele Kft. nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Miele Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Miele Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.


10.1    Hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy Miele Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő információkra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Miele Kft. közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.


10.2    Helyesbítés
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Miele Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.


10.3    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Miele Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
b)    ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)    Ön a GDPR 21. cikke szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)    ha a személyes adatokat a Miele Kft. jogellenesen kezelte;
e)    ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

A személyes adatot a Miele Kft. nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.


10.4    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Miele Kft. korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
a)    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Miele Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)    a Miele Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Miele Kft. előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.


10.5    A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Miele Kft. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Miele Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeljük.


10.6    Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a Miele Kft. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha
a)    az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b)    az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.


11.    Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?
Amennyiben Ön nem ért egyet a Miele Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), webhely. www.naih.hu), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.


12.    Lehetséges változások a Tájékoztatóban 
A Miele Kft. megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Miele Kft. a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Miele Kft. a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

 

Digitális Miele asszisztens

A Digitális Miele asszisztens olyan úgynevezett chatbot, amelyet technikai szolgáltatónk, az e-bot7 GmbH (Perusastraße 7, 80333 München) biztosít. A Digitális Miele asszisztens segít az olyan Miele szervizcsomagokkal kapcsolatos információk keresésében, mint például a Miele szerviztanúsítvány, a Coffee Care vagy az Exclusive Care csomagok, illetve ezek megvásárlásában is támogat. Egyszerűen csak írja be kérdéseit a chat ablakba. A Digitális Miele asszisztens ekkor megadja önnek a válaszokat. Ha szeretne Miele szerviztanúsítványt kérni, a Digitális Miele asszisztens elküldi önnek a megfelelő webes űrlapra mutató linket.

A Digitális Miele asszisztens nem válaszol semmilyen szerződésspecifikus ügyfélmegkeresésre. Ha bármilyen ilyen jellegű kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (https://www.miele.hu/haztartasi/kapcsolat-45.htm). A Digitális Miele asszisztens használatához nem szükségesek személyes adatok, és nem is kérjük azokat. Legfeljebb az adott készüléktípusra vonatkozó információk kerülnek rögzítésre, de nem a készülék azonosítója, pl. a sorozatszámon keresztül, amely a Digitális Miele asszisztenshez szükséges.

Az adatait az aggályainak kezelése, valamint üzleti és szolgáltatási eljárásaink ellenőrzése és továbbfejlesztése érdekében dolgozzuk fel, beleértve a Digitális Miele asszisztenst is, ami jogos érdekünk. A feldolgozás jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi. Ha Miele szerviztanúsítványt vagy más Miele szervizcsomagot vásárol, az adatkezelés jogalapja a. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Az E-bot7 GmbH adatfeldolgozóként jár el a nevünkben, és a mi utasításaink szerint jár el.

Az ön által a Digitális Miele asszisztensnek feltett kérdéseket, valamint a felhasználási adatokat (a chat időtartamát, az üzenetek időbélyegét, a párbeszédek számát és a felhasználók hozzávetőleges tartózkodási helyét) legfeljebb 90 napig tároljuk. Ezt követően a kérdései visszavonhatatlanul törlődnek. Ezenkívül a felhasználási adatokat anonim módon tároljuk statisztikai célokra. A személyes adatok nem kerülnek értékelésre.

Meta Pixel (korábban Facebook Pixel)

Weboldalunkon a Meta Pixelt használjuk, egy JavaScript kódrészletet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük a weboldalunkon végzett tevékenységeit (konverziókövetés), és használjuk a Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook” vagy „Meta”) által biztosított és/vagy használt Facebook remarketing funkciót (egyéni célközönségek).

A Meta Pixel a következő típusú adatokat fogadja és dolgozza fel: Http fejlécek, pixelspecifikus adatok (beleértve a Pixel ID-t és a Facebook Cookie-t), gombkattintási adatok, opcionális értékek és űrlapmezők nevei. A Facebook Pixel lehetővé teszi a Facebook számára, hogy felajánlja Önnek a Facebook-termékeket, és megértse az Önről kapott információkat, beleértve a más webhelyek és alkalmazások használatára vonatkozó információkat is, függetlenül attól, hogy regisztrált-e vagy bejelentkezett-e. További információ a Meta cookie-jairól és a feldolgozott adatokról itt található címen, valamint a Cookie-tájékoztatónkban.

A Meta és mi az Ön adatait a GDPR 26. cikke értelmében közös adatkezelőként kezeljük. A Meta és köztünk létrejött közös adatkezelői megállapodás lényegét itt találja: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. A Metával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Meta adatvédelmi szabályzatát, amelyet itt érhet el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Általánosságban elmondható, hogy adatait az Európai Unión belül kezeljük. Előfordulhat azonban, hogy az Ön adatait az Európai Unió területén kívül kell továbbítani és feldolgozni, például a Facebook Inc.-nek az Egyesült Államokban. Ebben az esetben az Ön adatait a GDPR 46. cikkének (2) bekezdésében meghatározott megfelelő biztosítékok védik, különösen, de nem kizárólagosan, az EU és a harmadik országok (itt található) közötti adattovábbításra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek alkalmazása.

Konverziókövetés

A Meta Pixel segítségével nyomon követjük az Ön tevékenységeit, hogy elemezzük konverziós csatornánk hatékonyságát, és rendszeresen javítsuk webhelyünket.

Facebook egyéni célközönségek

A Meta Pixelt arra használjuk, hogy a webhely felhasználóinak érdeklődésen alapuló hirdetéseket („Facebook-hirdetéseket”) jelenítsünk meg a Facebook közösségi hálózaton vagy más, a folyamatot szintén használó webhelyeken tett látogatásuk részeként. Érdekeltek vagyunk az Önt érdeklő hirdetések megjelenítésében, hogy online ajánlatainkat vonzóbbá tegyük az Ön számára.

A „Facebook egyéni célközönségek” funkció letiltása a bejelentkezett felhasználók számára elérhető a következő címen: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Ha az adatvédelem kapcsán további kérdései lennének, örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint.

 

Adatbiztonság

Miele az adatkezelésről
 

A Miele a magas minőségű és hosszú élettartamú termékek gyártójaként a hálózatba kapcsolt készülékeivel, az App-ok és webes alkalmazások adat- és kiberbiztonságával kapcsolatban is a legmagasabb követelményeket állítja fel. Annak ellenére, hogy mindent megteszünk azért, hogy a gyenge pontokat már előzetesen felismerjük és elhárítsuk - ezeknek a megelőző intézkedések ellenére - az IT száz százalékig biztonságos használatát soha nem lehet elérni.
 

Ezért a Miele számára fontos minden észrevétel az ön felhasználói gyakorlatából a hálózatba kapcsolt termékek, az App-ok vagy webes alkalmazások adatbiztonságának lehetséges vagy észlelt kockázataira vonatkozóan.

 

A gyenge pontok bejelentéséhez használja nemzetközi oldalunkat a következő linken valamint tájékozódhat a kiberbiztonság témájában a Mielénél:

https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Akkor is, ha nem teljesen biztos benne: utánajárunk észrevételeinek, és felvesszük önnel a kapcsolatot, ha további kérdésünk van.

Cookie Tájékoztató

Cookie (süti) tájékoztató

A Miele (Miele Kft. (székhely: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2; adószám: 10747632-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-165465) úgynevezett sütiket használ ezen a weboldalon. Ebben a tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy a Miele milyen típusú sütiket használ, mely adatokat kezel velük, a sütik élettartamát, valamint az Ön sütikkel kapcsolatos jogait. A hozzájárulását igénylő sütikre vonatkozó jelenlegi beállításai:

Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni, ezen beállítások megváltoztatásával.

Ha további kérdései merülnének fel az adatvédelemmel kapcsolatban, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, örömmel válaszolunk kérdéseire. Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlap segítségével.

 

1. Általános magyarázat

A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket a számítógépe vagy a végfelhasználói készüléke tárol akkor, amikor weboldalunkat használja. Amikor ellátogat a Miele weboldalára, előfordulhat, hogy egy süti eltárolásra kerül a rendszerén. Ez a süti egy egyedi karakterláncot tartalmaz, amely felhasználható a böngésző azonosítására akkor, amikor legközelebb ellátogat a weboldalra. Két alapvető típusú süti létezik:

  • Ideiglenes sütik: Ezek a sütik, más néven munkamenet-sütik, a számítógépén vagy a készülékén ideiglenesen kerülnek eltárolásra a weboldalunk látogatása idejére, majd azt követően törlődnek
  • Állandó sütik: Ezek a sütik hosszabb ideig maradnak a számítógépén, a Cookie (süti) tájékoztató 2.2. és 3.2. pontjaiban ismertetetteknek megfelelően.

A Miele általában különféle internetes technológiákat (például sütiket, Java-Script) használ, hogy megkönnyítse a Miele internetes alkalmazásainak használatát és, hogy optimalizálja azokat. Vagyis:

  • az Ön azonosítása érdekében, amikor bejelentkezik webáruházunkba, és annak biztosítására, hogy az Ön számára az optimalizált biztonsági előírások betartásra kerülnek.
  • annak érdekében, hogy segítséget nyújtson nekünk, hogy emlékezzünk, a kosárba vagy a jegyzettömbbe hozzáadott termékekre.
  • annak érdekében, hogy megmutassa Önnek a weboldalon a kosárba vagy a jegyzettömbbe elhelyezett termékek mennyiségét.
  • Hogy emlékeztessen bennünket az Ön által választott nyelvre a munkamenet alatt, azért, hogy könnyebben navigálhasson az oldalainkon.
  • adatok elemzése, például a weboldalunk látogatói számának vagy a leggyakrabban látogatott webhelyek értékelése érdekében. Az elemzési eredményeket weboldalunk optimalizálására használjuk.

Az Internet böngésző süti beállításainak megváltoztatásával tilthatja le vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már eltárolt sütiket bármikor törölheti. A sütik törlésével kapcsolatos böngésző-specifikus további információk itt találhatók:

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti linkek, weboldalak, információk és programok teljesen függetlenek a weboldaltól és annak üzemeltetőjétől, így a Miele semmilyen felelősséget nem vállal azok használatáért.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ha letiltja a sütiket, akkor már nem fogja tudni használni a webhely minden funkcióját. A legtöbb böngésző menüjében megtalálja a sütik használatának beállításai. Egy böngésző általában a következő beállítási lehetőségekkel rendelkezik:

•      A sütik megtekintése,

•      A sütik használatának engedélyezése,

•      Az összes vagy bizonyos sütik letiltása,

•      Az összes süti letiltása a böngésző bezárásakor,

•      Sütik blokkolása,

•      Értesítés kérése süti elhelyezése esetén,

•      Webes nyomon követés elemzése elleni tiltakozás (opt-out).

Amikor ellátogat weboldalunkra, egy banner tájékoztatja Önt a sütik használatáról, és kéri az Ön hozzájárulását a hozzájárulást igénylő sütikhez. Hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a jelen Tájékoztató tetején található beállítások megfelelő módosításával.

 

2. Technikailaq indokolt sütik (szükséges sütik)

A szükséges sütik nélkülözhetetlenek a weboldalak navigációjához és azok funkcióinak használatához, mint például a weboldal regisztrációs részéhez történő hozzáféréshez vagy csevegőeszközünk weboldalon történő elhelyezése céljából. Ezen sütik nélkül a weboldal bizonyos funkciói nem megvalósíthatók.

A személyes adatok technikailag indokolt sütik használatával történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekek. A jogos érdek jelen esetben az, hogy erre a feldolgozásra szükség van a weboldalak navigációjához és a funkcióik használatához, feltéve, hogy jogos érdekeinket nem írják felül az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága. A technikailag indokolt sütik által gyűjtött adatokat nem használjuk felhasználói profilok létrehozására.

A szükséges sütik nem letilthatók. Az általunk használt szükséges sütik általában az úgynevezett munkamenet-sütik, amelyek általában a böngésző munkamenetének befejezése után automatikusan törlődnek.

Néhány szükséges sütit harmadik felek bocsátanak rendelkezésre és / vagy férnek azokhoz hozzá annak érdekében, hogy weboldalunk szolgáltatásait biztosítani tudjuk Önnek. Az alábbiakban részletezzük azokat a harmadik feleket és eszközeiket, amelyekkel összefüggésben szükséges sütiket használunk.

2.1 Google

Weboldalunkon különféle, a Google Ireland Limited ("Google") az ír törvények alapján bejegyzett és szabályozott társaság (regisztrációs szám: 368047), székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") által nyújtott és/vagy használt szükséges sütiket használunk. Ezen Google szolgáltatásokkal kapcsolatos további információk az alábbiakban és a https://www.google.com/privacy/ads/ oldalon találhatók.

(Google Tag Manager)

A Google Tag Manager egy címkekezelő rendszer (TMS), amely lehetővé teszi, hogy a weboldal gyorsan és egyszerűen frissítsék az együttesen címkékként ismert a mérési kódokat és a kapcsolódó kódrészleteket, a weboldalaikon vagy mobilalkalmazásokban. Miután a Címkekezelő kód kis részlete hozzáadásra került egy projekthez, a weboldal egy webes felhasználói felületről biztonságosan és egyszerűen telepítheti az elemzési és mérési címkekonfigurációkat.

 

2.2 További részletek

Az általunk használt minden egyes egyedi szükséges sütikkel kapcsolatos további részletek az alábbi táblázatban találhatók:

 

Név

Harmadik Fél

Cél

Megőrzési idő

 

NID

 

 


Google

 

 

 

Google Tag Manager

 

 

6 hónap

gtm_auth

 


Munkamenet

 

gtm_debug

 

gtm_preview

basket_DOMESTIC_HU

Nincs

Ezek a sütik adatokat gyűjtenek a felhasználók által használt különféle webhely-funkciók számára (például egy dokumentum kitöltése vagy tételek kosárba helyezése).

A munkamenettől kezdve egészen 1 hétig, attól függően, hogy az adott sütit mire használják

PHPSESSID

Nincs

Ez a süti a webhely használattal a bejelentkezés idején történő visszaélés megelőzése érdekében szükséges, és egyúttal azonosítja a felhasználót a bejelentkezés céljából történő böngészés idején.

1 év vagy a munkamenet vége

JSESSIONID

Nincs

Ez egy, a JavaServer Pages (JSP) elemmel együttesen használt platform munkamenet süti kerül. Ezzel a sütivel a szerver a felhasználói munkamenet névtelenségét tartja fenn.

munkamenet

ds-session-id

Nincs

Ez egy platform munkamenet süti. Ezzel a sütivel a szerver a felhasználói munkamenet névtelenségét tartja fenn. 

munkamenet

'filter_ + miele.vg + '_' + url

Nincs

Minden egyes felhasználó aktuális megjelenítési beállításainak tárolása

10 perc

memo_' + miele.vg + miele.vgLang

Nincs

Adatok tárolása a felhasználók által kért tevékenységekről a webhelyen (például a myBrochure funkción keresztül mentett termékek)

1 nap

devices_ + miele.vg

Nincs

A felhasználó által a kompatibilitási keresés során mentett termékek tárolása

1 nap

advisor_ + miele.vg + '_' + url 

Nincs

A Miele Értékesítési tanácsadó funkcióval végzett beállítások és választások tárolása

50 perc

cookieNotice (alt, wurde ersetzt durch cookieUse)

Nincs

A süti hozzájárulási beállítások rögzítése

az utolsó látogatástól számított 180 nap

cookieUse

Nincs

A süti hozzájárulási beállítások rögzítése a marketing sütik tekintetében

az utolsó látogatástól számított 180 nap

memo_' + miele.vg + miele.vgLang

Nincs

Minden aktuális promóció tárolása

1 nap

mdd_' + miele.mdd.href

Nincs

MDD-HTML-Codes cache-ja.

1 nap

 

Digitális Miele asszisztens – Chatbot e-bot7

Weboldalunkon a technikai szolgáltatónk, az e-bot7 GmbH (Perusastraße 7, 80333 München) által biztosított Digitális Miele asszisztenst használjuk, amely egy úgynevezett chatbot. Annak érdekében, hogy a chatbot funkciót biztosítani tudjuk önnek, a „Munkamenet-tárhely” és a „Helyi tárhely” nevű technológiákat kell használnunk, különösen a technikai hitelesítéshez, a csevegési előzmények visszaállításához és az analitikai/minőségbiztosítási célokra. Ilyen technológiák nélkül a chatbot szolgáltatás nem használható. Ezeket a technológiákat csak akkor használjuk majd, ha aktívan kéri a chatbot szolgáltatás használatát. Az e-bot7-re és a chatbot funkció használatával kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységekre vonatkozó részletesebb információkat az adatvédelmi nyilatkozatunkban tekintheti meg.

 

Név

Harmadik fél

Cél

Megőrzési időtartam

Ebot7/webchat/env (Munkamenet tárhelye)

e-bot7 GmbH

A chat alkalmazás telepítési környezetére vonatkozó információk

Munkamenet

Ebot7/webchat/config (Munkamenet tárhelye)

A chat alkalmazás verziójára vonatkozó információk

Munkamenet

Chat-jwt

(Helyi tárhely)

Munkamenet token a felhasználó technikai hitelesítéséhez (anonimizált azonosító)

Korlátlan (de a hitelesítő token 24 óra után érvényét veszti)

convId_

(Helyi tárhely)

Beszélgetés azonosítója a chat előzményeinek visszaállításához (anonim azonosító)

Korlátlan (de a hitelesítő token 24 óra után érvényét veszti)

Eb7UUID:

(Helyi tárhely)

Analitikai azonosító a chat ablak megnyitásának, betöltésének és bezárásának nyomon követésére (anonim azonosító)

Korlátlan (de a hitelesítő token 24 óra után érvényét veszti)

 

 

 

3. Statisztikai sütik

Ezenkívül olyan sütiket is használunk weboldalunkon, amelyek lehetővé teszik az Ön felhasználói viselkedésének elemzését (úgynevezett statisztikai sütik). Ezekkel a sütikkel a következő adatokat gyűjtjük és tároljuk:

  • oldallátogatások gyakorisága
  • keresési kulcsszavak
  • weboldal funkcióinak használata

A sütikkel összegyűjtött adatai álnevesítésre kerülnek, így az adatok a továbbiakban – kiegészítő adatok nélkül - nem köthetők az adott felhasználóhoz.

Ez az adatkezelés lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk weboldalunkat és annak tartalmát. Az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a jelen Tájékoztató tetején található beállítások megfelelő módosításával.

Néhány statisztikai sütit harmadik felek bocsátanak rendelkezésre, illetve azokhoz hozzáférhetnek. A statisztikai sütik használata során igénybe vett harmadik feleket és eszközeiket az alábbiakban ismertetjük.

3.1 Google

Weboldalunkon különféle, a Google Ireland Limited ("Google") az ír törvények alapján bejegyzett és szabályozott társaság (regisztrációs szám: 368047), székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") által nyújtott és/vagy használt statisztikai sütiket használunk. A Google szolgáltatásaival kapcsolatos további információk az alábbiakban és a https://www.google.com/privacy/ads/ oldalon találhatók.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics használatával tervezi és fejleszti a weboldalt a kereslettel összhangban. A Google Analytics olyan sütiket használ, amelyek az Ön végfelhasználói készülékén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik annak az elemzését, hogy Ön miként használja a weboldalt. A sütik által létrehozott adatokat általában továbbításra kerül az USA-ban lévő Google szerverre, ahol tárolják. Ezen a weboldalon az IP-maszkolás bővítményt (úgynevezett IP-anonimizálás) használjuk, azaz az Ön IP-címe, amennyiben az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államain belül keletkezett, lerövidítésre kerül a Google által az USA-ba történő átadást és tárolást megelőzően lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címet átadására egy, az USA-ban található Google-szervernek, amely esetben ott kerül sor a lerövidítésre.

A weboldal üzemeltetője nevében a Google ezeket az adatokat arra használja fel, hogy kiértékelje, Ön miként használja a weboldalt, jelentéseket állítson össze a weboldal tapasztalható tevékenységekről és, hogy a weboldal üzemeltetője számára további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal és az internet használatával kapcsolatban.

Amennyiben Ön rendelkezik Google-fiókkal, és korábban hozzájárult a hirdetések személyre szabásához (ún. "Ads Personalization"), akkor a Google szolgáltatásai a hirdetési intézkedéseink hatékonyságáról szóló jelentéseket is tartalmaznak (ideértve a több eszközre vonatkozó jelentéseket is), a felhasználóink demográfiai eloszlásáról és érdeklődéséről, valamint az online hirdetések több eszközön keresztüli megjelenítésére szolgáló funkciókról. Ebben az esetben az adatfeldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulása a Google adatkezeléséhez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A következő linken elérhető böngésző-bővítőmodul letöltésével és telepítésével tiltakozhat adatainak a Google Analytics általi gyűjtésével vagy értékelésével szemben: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Az általunk küldött és a sütikhez kapcsolt adatok, felhasználói azonosítók vagy hirdetési azonosítók 14 hónap elteltével automatikusan törlődnek.

A Google Analytics használati feltételeivel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a https://www.google.com/analytics/terms/ weboldalra.

3.2 Google Optimize

A Google Optimize egy A / B tesztelő eszköz, amelyet a Google biztosít. Az Optimalizálás lehetővé teszi számunkra, hogy próbát tegyünk a tartalom megjelenítésének különböző módjait illetően. Erre a célra a felhasználók esetében Optimalizálás cookie-kat használunk a tartalomváltozatok célzásához, és egy tartalmi kísérleti süti segítségével értékeljük a felhasználó részvételét egy tesztelésben. Ezenkívül az Optimize a felhasználói tevékenységeket az adott Google Ads szolgáltatáshoz kapcsolhatjuk a marketingkampányok értékelése érdekében.

További információ a Google Optimize szolgáltatásról: https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en.

3.3 További részletek

A statisztikai sütiket a jelen Tájékoztató tetején található beállítások kezelésével tudja letiltani. Az általunk használt egyedi statisztikai sütikkel kapcsolatos további részletek az alábbi táblázatban találhatók:

 

Név

 

Harmadik Fél

 

Cél

 

Megőrzési idő

_ga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics

2 év

_gid

24 óra 

_gat

1 perc

AMP_TOKEN

30 másodperc - 1 év

_gac_UA-50384444-1

90 nap

__utma

2 év a beállítástól / frissítéstől számítottan

__utmt

10 perc

__utmb

30 perc a beállítástól / frissítéstől számítottan

__utmc

A munkamenet végéig 

__utmz

6 hónap a beállítástól / frissítéstől számítottan

__utmv

2 év a beállítástól / frissítéstől számítottan

_gaexp A Cookiet arra használjuk, hogy javítsuk a weboldalunk felhasználói lehetőségeit. A Cookiet azért alkalmazzuk, hogy megállapítsuk, hogy a felhasználó részt vesz-e az A/B teszten a Google Optimize szolgáltatáson keresztül és hogy értékeljük a teszt eredményeit.

90 nap

_opt_awcid A Cookiet ahhoz a kampányokhoz használjuk, amelyek kapcsolódnak a Google Ads ügyfélazonosítóhoz.

24 óra 

_opt_awmid A Cookiet ahhoz a kampányokhoz használjuk, amelyek kapcsolódnak a Google Ads  Campaign azonosítóhoz

24 óra 

_opt_awgid A Cookiet ahhoz a kampányokhoz használjuk, amelyek kapcsolódnak a Google Ads csoportazonosítókhoz.

24 óra 

_opt_awkid A Cookiet ahhoz a kampányokhoz használjuk, amelyek kapcsolódnak a Google Ads Criterion azonosítókhoz.

24 óra 

_opt_utmc Ezt a Cookiet ahhoz használjuk, hogy megállapítsuk, hogy a felhasználó melyik marketing kampányon keresztül jutott el a weboldalunkra.

24 óra 

 

 

4. Marketing sütik

A retargeting/remarketing és az online hirdetések elhelyezése céljából harmadik felektől származó úgynevezett marketing sütiket használunk.

A retargeting vagy remarketing olyan technológiákra utal, amelyek lehetővé teszik, hogy azok felhasználók, akik korábban már meglátogattak egy adott weboldalt, megfelelő hirdetéseket láthassanak azután is, miután a weboldalt már elhagyták. Ebből a célból szükséges felismerni az internetes felhasználókat a szolgáltatók saját weboldalain kívül is, amelynek érdekében a megfelelő szolgáltatók sütijeit használják. Ezen kívül a korábbi felhasználói viselkedést is figyelembe veszik. Például, ha egy felhasználó bizonyos termékeket megtekint, akkor azok vagy hasonló termékek később hirdetés formájában megjelenítésre kerülhetnek más weboldalakon is. Ezek személyre szabott hirdetések, amelyek az egyes felhasználók igényeihez igazítottak. Ezekhez a személyre szabott hirdetésekhez nem szükséges az, hogy a felhasználó a felismerésen kívül azonosításra kerüljön. Ezért a retargetinghez vagy a remarketinghez használt adatok nincsenek egyesítve más adatokkal.

Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ön a megadott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a jövőre nézve, amelyet a jelen Tájékoztató tetején található beállítások megfelelő módosításával tud megtenni.

Ilyen típusú technológiákat az online hirdetések elhelyezése céljából használunk. A hirdetések elhelyezéséhez harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe. Az alábbiakban ismertetjük azokat a harmadik feleket (és az eszközeiket), akik marketing és célzott sütiket nyújtanak, illetve azokhoz hozzáférnek.

4.1 Google

Weboldalunkon különféle a Google Ireland Limited ("Google") az ír törvények alapján bejegyzett és szabályozott társaság (regisztrációs szám: 368047), székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") által nyújtott és/vagy használt marketing sütiket használunk, A Google-szolgáltatásaival kapcsolatos további információk az alábbiakban és a https://www.google.com/privacy/ads/ oldalon találhatók.

Google Ads

A Google Ads egy olyan, a Google által fejlesztett online hirdetési felület, ahol a hirdetők rövid hirdetések, szolgáltatási ajánlatok, terméklisták, videotartalmak megjelenítésért fizetnek, és, hogy mobilalkalmazások telepítését generálhassák a Google hirdetési hálózatán az internetes felhasználók számára. A Google Ads hirdetéseket képes elhelyezni mind a keresőmotoros keresés, mint például a Google Search eredményei között, mint a nem kereső weboldalakon, mobilalkalmazásokban és videókban.

A Google hirdetésekkel kapcsolatos további információ itt található.

4.2 Facebook

Weboldalunkon a Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook” vagy „Meta”) által biztosított és/vagy használt marketingsüti(ke)t használunk.

A Meta cookie-kat akkor használjuk, ha Ön rendelkezik Facebook-fiókkal, használja a Facebook-termékek webhelyet, beleértve a Facebook-webhelyet és alkalmazásokat, vagy felkeres más webhelyeket és alkalmazásokat, amelyek a Facebook-termékeket használják (beleértve a Tetszik gombot vagy más Facebook-technológiákat). A Facebook cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy nyomon kövessük a weboldalunkon végzett tevékenységeit, hogy elemezhessük konverziós tölcsérünk hatékonyságát, és rendszeresen fejleszthessük weboldalunkat. Ezenkívül a Facebook cookie-k lehetővé teszik számunkra a Facebook „Egyéni célközönség” remarketing funkciójának használatát. Ez lehetővé teszi, hogy a webhely felhasználói érdeklődésen alapuló hirdetéseket („Facebook-hirdetéseket”) jelenítsenek meg a Facebook közösségi hálózaton vagy más, a folyamatot szintén használó webhelyeken tett látogatásuk részeként. A Facebook konverziókövetéséről, a Facebook egyéni célközönségekről és a kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységekről az adatvédelmi közleményünkben talál további információt.

Ezenkívül a Meta cookie-k lehetővé teszik a Meta számára, hogy felajánlja Önnek a Facebook-termékeket, és megértse az Önről kapott információkat, beleértve a más webhelyek és alkalmazások használatára vonatkozó információkat is, függetlenül attól, hogy regisztrált-e vagy bejelentkezett-e.

A Meta cookie-k a következő típusú adatokat fogadják: Http fejlécek, pixelspecifikus adatok, gombkattintási adatok, opcionális értékek és űrlapmezők nevei. További információ a Facebook cookie-jairól itt található.

4.3 További részletek

A marketing sütiket a jelen Tájékoztató tetején található beállítások kezelésével tudja letiltani. Az általunk használt egyedi marketing sütikkel kapcsolatos további részletek az alábbi táblázatban találhatók:

Név

Harmadik Fél (további részletek fent)

Cél (további magyarázat fent)

Megőrzési időtartam​

conversionDealersearch

Google

 Google Ads

60 nap

conversionAdvisor' + miele.vg + '_' + url

Google

Google Ads

60 nap

_fbp

Meta/Facebook

Általános: Facebook Marketing

Specifikus: a cookie a böngészők azonosítására szolgál reklámozás és webhelyelemzés céljából

90 nap

_fbc

Meta/Facebook

Általános: Facebook Marketing

Specifikus: a cookie a Facebook kattintási azonosítójának tárolására szolgál, hogy megfeleljen a webhelyhez való hozzáférésnek és a Facebook-hirdetésekre leadott kattintásoknak

90 nap

fr

Meta/Facebook

 

Általános: Facebook Marketing

Specifikus: a cookie-t a Facebook hirdetések megjelenítésére, mérésére és relevanciájának javítására használják

7 nap

 

wd

Meta/Facebook

Általános: Facebook Marketing

Általános: a cookie-t arra szolgál, hogy optimális élményt nyújtson az Ön készüléke képernyőjén

2 év

datr

Meta/Facebook

Általános: Facebook Marketing

Általános: a cookie a bejelentkezett felhasználótól függetlenül a Facebookhoz való csatlakozáshoz használt webböngésző azonosítására szolgál

700 nap

c_user

Meta/Facebook

Általános: Facebook Marketing

Specifikus: a cookie a személyazonosság azonosítására szolgál a Facebook számára

90 nap

local

 

Meta/Facebook

 

Általános: Facebook Marketing

Specifikus: a cookie-t a „Megosztás“ gombhoz használják

7 nap

 

presence

 

Meta/Facebook

 

Általános: Facebook Marketing

Specifikus: a cookie-t a webhely funkcióinak és szolgáltatásainak engedélyezéséhez használják, például a messenger chat ablakok használatát

Munkamenet

 

sb

 

Meta/Facebook

 

Általános: Facebook Marketing

Specifikus: a cookie a böngésző azonosítására szolgál bejelentkezési hitelesítés céljából

700 nap

spin

 

Meta/Facebook

 

Általános: Facebook Marketing

Munkamenet

xs

 

Meta/Facebook

 

Általános: Facebook Marketing

Specifikus: a cookie a személyazonosság azonosítására szolgál a Facebook számára

Ennek a cookie-nak az élettartama a „Maradjon bejelentkezve” jelölőnégyzet állapotától függ. Ha aktiválva van a „Maradjon bejelentkezve” jelölőnégyzet, a cookie 90 napos inaktivitás után lejár. Ha nincs aktiválva a „Maradjon bejelentkezve” jelölőnégyzet, akkor a cookie munkamenet cookie.

oo

 

Meta/Facebook

Általános: Facebook Marketing

Specifikus: a Facebook cookie-t használ, hogy emlékezzen arra, hogy a felhasználó leiratkozott a Meta hirdetéseinek megjelenítéséről a harmadik felek webhelyein végzett tevékenység alapján

5 év

 

dpr

 

Meta/Facebook

Általános: Facebook Marketing

Specifikus: a cookie a képernyő megjelenítésének optimalizálására szolgál

7 nap

 

dbln

 

Meta/Facebook

 

Általános: Facebook Marketing

Specifikus: a cookie a böngésző adatainak és a Facebook fiók biztonsági információinak mentésére szolgál

2 év

 

act

 

Meta/Facebook

 

Általános: Facebook Marketing

Specifikus: ez a süti arra szolgál, hogy különbséget tegyen két, ugyanannak a felhasználónak különböző időpontokban létrehozott munkamenete között

Ennek a cookie-nak az élettartama a „Maradjon bejelentkezve” jelölőnégyzet állapotától függ. Ha aktiválva van a „Maradjon bejelentkezve” jelölőnégyzet, a cookie 90 napos inaktivitás után lejár. Ha nincs aktiválva a „Maradjon bejelentkezve jelölőnégyzet, akkor a cookie munkamenet cookie.