Adatvédelem / Cookies

Adatvédelem

Adatkezelési elvek

A Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., továbbiakban: Miele) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően, az adatkezeléshez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el. A Miele elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az adatkezelésre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást Ön www.miele.hu–ra történő regisztrációval/adatbázisba való feliratkozással/önéletrajz elküldésével /a munkaszerződése megkötésével adja meg. Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy adatait a Miele kezelje és a Miele csoport tagjai (így különösen a Miele AG, Gütersloh) részére azokat átadja. A Miele csak olyan csoporttagnak ad át személyes adatot, amelyek székhelye szerinti jogrendben a személyes adatok védelme a magyar szabályoknak megfelelő szinten biztosított.

Ön külön hozzájárulás nélkül vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő adatkezelés

Az Info.tv. 6. (5) bekezdés alapján a Miele az Ön hozzájárulásával rögzített személyes adatait - törvény eltérő rendelkezésének hiányában – jogi kötelezettségének teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – az Ön külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Adatkezelés célja, időtartama, jogalapja, adatok köre és adattovábbítás

A Miele az általa kezelt adatokat az alábbiakban bemutatott célok érdekében kezeli. Figyelemmel a több adatkezelési célra – a tájékoztató áttekinthetőségét és az Ön számára releváns információk könnyebb fellelhetőségét szem előtt tartva – a Miele az kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az adatkezelés jogalapját és az esetleges adattovábbítást, adatkezelési célokként, rendezetten az alábbiak szerint mutatja be:

Adatai biztonsága

A Miele adatkezelési műveletei, technikai és eljárási szabályai kidolgozása során fokozottam figyelt arra, hogy azok biztosítsák az Ön adatainak megfelelő szintű fizikai és számítástechnikai védelmét. E körben a Miele kiemelt figyelmet fordít a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférhetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülésére, illetve megakadályozására. Az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen. A Miele biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és Önhöz rendelhetőek.

Az adatkezelésre jogosultak köre

A személyes adatok megismerésére kizárólag a Miele munkatársai, illetve egyéb az adatok megismerésére megfelelően feljogosított személyek (pl. személyzeti tanácsadó) jogosultak. A Miele az Ön adatainak a védelme érdekében, valamennyi adatkezelésre feljogosított munkatársát a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban foglaltak betartására hívja fel, valamint titoktartásra kötelezi.

Az Ön jogorvoslati lehetőségei

A kezelt adatairól Ön az info@miele.hu címen bármikor tájékoztatást kérhet. Továbbá személyes adatainak a helyesbítését/megváltoztatását, törlését bármikor kezdeményezheti info@miele.hu címen. A Miele a személyes adatotokat törli - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki -, ha azok kezelése jogellenes, téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, illetve az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt vagy a törlést bíróság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ön kérheti az adatainak a zárolását is. A Miele is zárolhatja az adatait, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. A zárolt adatok kizárólag addig kezelhetőek, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Miele a tájékoztatásra, helyesbítésre, megváltoztatás, törlésre vagy zárolásra vonatkozó kérésének munkaidőben mindenkor a lehető legrövidebb határidőben, de legkésőbb 25 nap alatt eleget tesz. A kérés végrehajtásáról a Miele külön értesítést csak erre vonatkozó kifejezett igény esetén küld. Amennyiben a kérés nem teljesíthető és a tájékoztatás, helyesbítés, megváltoztatás, törlés vagy zárolás iránti igény visszautasításra kerül, akkor a Miele 25 napon belül írásban vagy – hozzájárulás esetén - elektronikus úton közli az elutasítás indokait. Az elutasításról szóló indokok közlése mellőzésre kerül, ha az - az adatkezelés céljára való tekintettel - az érintett jogos érdekét nem sértené.

Ön tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, ha az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Miele jogi kötelezettségének teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A Miele a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Miele az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, akkor az okozott kárt megtéríti. Ön a személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

Jogérvényesítés

Mindenekelőtt, javasoljuk, hogy ha úgy érzi, hogy az adatai nem megfelelően lettek kezelve, akkor – a kialakult helyzet leggyorsabb és legegyszerűbb orvoslása érdekében – jutassa el a sérelmét magában foglaló panaszát a Mieléhez. A Miele a panaszt a lehető legrövidebb határidőben, de legkésőbb 30 nap alatt kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről Önt tájékoztatja.

Ön a személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt is érvényesítheti, a bíróság az ügyben soron kívül jár el. Továbbá személyes adatai védelme érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 06-1-391-1400, fax: 06-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu)

CAPTCHA

Az internetes űrlapok (pl. egy hírlevélre történő feliratkozás) megfelelő adatvédelemének biztosításához a Google Inc. Google ReCAPTCHA szolgáltatását használjuk fel. Ezzel rá lehet jönni, hogy az input egy személytől jön vagy nem szándékosan egy automata gépi felhasználótól. A szolgáltatás hozzáfér az Ön IP címéhez és más adatához ami szükséges lehet a Google számára a reCAPTCHA szolgáltatáshoz és továbbítja a Google-nek. A Google adatvédelmi nyilatkozata érvényes erre is. A Google Inc. adatvédelmével kapcsolatos további információkért látogasson el a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címre.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Megnevezés: Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Székhely: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.
                                          
Adószám:
10747632-2-41
                                          
E-mail:
info@miele.hu
                                          
Telefon:
(1) 880 6400
                                          
Fax:
(1) 880 6402

Az Adatvédelmi Biztos által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: 03384-0001.

 

Cookies

A Miele weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy jobb felhasználói élményt biztosítson. Amennyiben Ön a beállítások módosítása nélkül folytatja a böngészést, azzal a cookie-k használatához hozzájárul.

Mik azok a "cookie"-k?

A süti (eredeti nevén “cookie”) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el.  A cookie-k bekapcsolása egyszerűbbé teszi a böngészést az interneten. A cookie-k a megnyitott webhelyek által létrehozott fájlok, amelyek információkat tárolnak, például a preferált nyelvet vagy a profiladatokat.

Weboldalunk jellemzően két típusú sütit használ: időszakosat és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó számítástechnikai és/vagy internetezésre alkalmas mobil eszközén. Ezek a sütik feltétlen szükségesek az adott munkaidő (session) szempontjából.  Érvényességi idejük kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkoznak, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik eszközéről. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

Oldalunk minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében weboldalunkon sütiket („cookie”) használunk. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. A cookiek alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem lesz teljes értékű

A cookie-k törlése

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem, sütiket engedélyezni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.