Adatvédelem / Cookie tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A miele.hu, shop.miele.hu felhasználói és az ott regisztrálók továbbá az emailben, telefonos úton vagy személyesen szerviz igényt, valamint fogyasztói panaszt bejelentők, termékek, rendezények iránt érdeklődők részére.

Hatályos: 2018. május 23.

Verzió: 1.0

Kedves Felhasználónk!

Szeretnénk megragadni ezt az alkalmat, hogy megosszuk Önnel az adatvédelemmel kapcsolatos információkat.

Honlapunk: www.miele.hu
Online webshopunk: shop.miele.hu

1.    Bevezetés
A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára a Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.; adószám: 10747632-2-41; Cg. 01-09-165465; a továbbiakban: „Miele Kft.”) https://shop.miele.hu és a http://miele.hu webcímeken elérhető szolgáltatásaival (webshop, termékregisztráció, hírlevélre feliratkozás, kapcsolatfelvétel, Miele rendezvényekre jelentkezés, szerviz igények kezelése, kérdőívek megküldése, panaszkezelés) összefüggő adatkezelési gyakorlatáról. 


A Miele Kft.-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Miele Kft. bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. A Miele Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen.


2.    Kik vagyunk?
Adatkezelő neve: Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1022 Budapest, Alsótörökvész út 2.
Cégjegyzékszáma: 01-09-165465

Telefon: 06 1 880 6400
Fax: 06 1 880 6402

E-Mail: info@miele.hu

Adatvédelmi kérdésivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek egyikén érhet el minket: 
E-mail: adatvedelem@miele.hu
Telefon: 06 1 880 6400


3.    Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?
A Tájékoztató hatálya kiterjed a miele.hu és a shop.miele.hu weboldalakat látogató és azokon valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”), továbbá az emailben és telefonos úton szerviz igényt bejelentők, valamint a telefonon fogyasztói panaszt bejelentők személyes adatainak a kezelésére.


4.    Mely szolgáltatásokra, adatkezelésekre nem vonatkozik ez a Tájékoztató?
4.1    Közösségi média
Ha a weboldalt, illetve bennünket egy közösségi oldalon bármilyen módon bejelöl, követ stb., úgy engedélyezi, hogy hozzáférjünk a közösségi oldalon levő profiljából bizonyos személyes adataihoz (pl. név, email-cím, fotó, nem, születésnap, tartózkodási hely, ismerősök felsorolása, Ön által követett és/vagy Önt követő személyek, hozzászólásai vagy tetszés-nyilvánításai, azaz „kedvelései”). A közösségi oldalak azonban tőlünk függetlenül működnek, így önálló adatvédelmi tájékoztatóval is rendelkeznek, ezért az azokon végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem a jelen Tájékoztató, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatkezelési tájékoztatója irányadó. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi tájékoztatóit és felhasználási feltételeit.


4.2    Linkek
A weboldal tartalmaz olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem mi kezelünk (pl. további cégcsoporthoz tartozó vállalatok honlapjai), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Tájékoztató, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak tőlünk teljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

 

4.3. Közösségi média bővítmények

A Miele Kft. online felületei a Facebook közösségi média bővítményeit (plugin) használják. A Facebook elérhetősége: www.facebook.com , Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

A Facebook bővítményekről szóló áttekintést az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:  http://developers.facebook.com/docs/plugins.  A Facebook Adatvédelmi Szabályzatáról további információt olvashat a: www.facebook.com/policy.php linkre kattintva.

A Facebook információkhoz juthat a Miele Kft. weboldalának Ön általi eléréséről, valamint a bővítménnyel történt lehetséges érintkezésről. A bővítmény aktiválásával az Ön személyes adatai a Facebook Amerikai Egyesült Államokban található szerverére kerülnek, ahol tárolják őket.

A Miele Kft. a gyűjtött adatokra, az adatkezelési műveletekre, illetve az adatgyűjtés teljes mértékére, illetve az adatkezelés céljára és a tárolási időtartamra nem rendelkezik rálátással. Továbbá, arról sincs információnk, hogy a Facebook által összegyűjtött adatok törlése miként lehetséges.

A Facebook az Önről gyűjtött adatokat használati profilok formájában tárolja, és hirdetési, piackutatási és/vagy testreszabott weboldal tervezési célokra használja fel. Ilyen kiértékelést végeznek különösen (a nem bejelentkezett felhasználók esetében is) szükséglet-alapú reklámozásra, illetve az Ön weboldalunkon végzett tevékenységeinek a közösségi hálózat más felhasználóival történő megismertetésére. Ön jogosult a Facebook-nál tiltakozni ezen használati profilok létrehozása ellen.

A Miele Kft. a bővítmények által lehetőséget kínál a közösségi hálózattal és a többi felhasználóval történő kommunikációra, így lehetőségünk nyílik felületeink fejlesztésére, valamint arra, hogy azokat az Ön, mint felhasználó számára még érdekesebbé tegyük. A bővítmények használatának jogalapja a Miele Kft. jogos érdeke.

Ön a böngészőjéhez tartozó kiegészítők, úgynevezett szkript blokkolók (script blockers) használatával teljes mértékben letilthatja ezen bővítmények letöltését.

Weboldalainkon használjuk a YouTube LLC (San Bruno, USA) által üzemeltetett YouTube videomegosztó oldal funkcióit. A YouTube audio- és videofájlok lejátszását lehetővé tévő platform. Egyes weboldalaink a YouTube ún. beágyazott videóit tartalmazzák. Ha megnyitja ezeket a weboldalakat, úgy a YouTube ott beágyazott lejátszója kapcsolódik a YouTube-hoz a videó, illetve az audiofájl technikai átvitelének biztosítása érdekében. A YouTube-hoz való kapcsolat létrehozása során adatok átvitelére kerül sor a YouTube felé. A YouTube általi adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, az adatok további kezeléséről és felhasználásáról, valamint az Ön magánszférája védelmének érdekében ezzel kapcsolatos jogokról és megszüntetési lehetőségekről a YouTube adatvédelmi tájékoztatója nyújt felvilágosítást.

Az alkalmazandó jogszabályokért kérjük, olvassa el az egyes szolgáltatók Adatvédelmi Szabályzatát. Ezeket az alábbi elérhetőségeken találja:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu


5.    Mit jelentenek az egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek? 


5.1    Legfontosabb fogalmak 
 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Miele Kft.) nevében személyes adatokat kezel;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Miele Kft.); 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; 
„érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 


5.2    A Miele Kft. adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek 
 A Miele Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:
•    a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
•    a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
•    a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
•    a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Miele Kft. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
•    a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
•    a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).


6.    Milyen célokból és hogyan kezeljük személyes adatait? 
Az Ön bizonyos személyes adatait az 6.1-6.5 pontokban meghatározott célokból és jogalapok mentén kezeljük. Azonban bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatai kezelésére egyéb célokból, illetve jogalapokon is, mint például a Miele Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) vagy a Miele Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), még azt követően is, hogy Ön a hozzájárulását visszavonja. Ilyen eset lehet például amennyiben a Miele Kft-nek a jogi igénye érvényesítéséhez vagy jogi igénnyel szembeni védekezéshez szüksége van az Ön személyes adatára.


6.1    Regisztráció
Az adatkezelés célja: A shop.miele.hu oldalon regisztrációhoz kötött a következő funkciók biztosítása illetve szolgáltatások nyújtása: webshopban vásárlás, a megvásárolt termékek regisztrációja, a Miele Kft. által szervezett rendezvényekre történő jelentkezés, ajándékutalvány vásárlása, kuponbeváltás.


Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A megvásárolt termékek regisztrációja, a hűségprogramban részvétel, ajándékutalvány vásárlása és a kuponbeváltás esetében az adatkezelés jogalapja a Miele Kft. jogos érdeke. 


A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így különösen: vevő neve, címe, titulusa, telefonszám, fax, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím. A regisztrációkor csillaggal jelölt információk megadása kötelező, e nélkül a regisztrációhoz kötött szolgáltatások nyújtása nem lehetséges. A többi mező kitöltése azonban opcionális, ezek kitöltésének elmulasztása esetén sikeresen regisztrálhat az oldalakon

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli a profilját, vagy hozzájárulását egyéb módon visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 10 évig kezeljük 


Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A regisztráció során, illetve profiljának fenntartása ideje alatt a weboldalak műszaki üzemeletetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli a személyes adatokat adatfeldolgozóként. 


6.2    Kapcsolatfelvételi űrlap
Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a miele.hu illetve a  https://www.miele.hu/professional/index.htm oldalon információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, úgy az ott megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. 

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok és ezen kívül a Miele tárolja az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját..

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő 5 évig kezeljük. 

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Az űrlapon megadott személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) kezeli adatfeldolgozóként. 

 

6.3    Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a https://www.miele.hu, a https://shop.miele.hu/ vagy a https://www.miele.hu/professional/index.htm oldalon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén vagy személyesen információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából felkeresi Miele Kft-t úgy a megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. 

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő 5 évig kezeljük. 

 

6.4    Vásárlás a webshopban és személyesen
Az adatkezelés célja: a https://www.miele.hu/haztartasi/aszf-48.htm linken elérhető ÁSZF-ben és kapcsolódó dokumentumokban foglalt szolgáltatások nyújtása, a webshopban vagy személyesen leadott rendeléseinek kezelése, kiszállítás megszervezése, számlázás.


Az adatkezelés jogalapja:  A Miele Kft. és az Ön között létrejött szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettség teljesítése.


A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A rendeléssel összefüggő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig őrizzük meg. Az egyéb személyes adatait rendelés beérkezésétől, illetve teljesítésétől számított 5 évig őrizzük meg.    

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:


•  A webshopban leadott rendeléssel összefüggő személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

•  A számla elkészítésekor a számlázó rendszer IBS/Jwalk szoftver műszaki üzemeletetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) is kezeli adatfeldolgozóként.

•  A vásárláskor keletkező számlákat és azon feltüntetett adatokat az irat archiválást végző Rhenus Office Systems Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u 30.) is kezeli adatfeldolgozóként.

•  A rendelésének kiszállításához szükséges személyes adatokat (név, szállítási cím, egyéb kapcsolattartási adatok) a kiszállítást végző alvállalkozó, mint adatfeldolgozó kezeli. A Miele Kft. által jelenleg igénybevett kiszállítást végző alvállalkozók az alábbiak: 
   -    Tóth Árpád, egyéni vállalkozó
   -    Masped Kft. 
   -    G.E. Delivery Kft. - Home Delivery Team 
   -    Complexpress Logisztikai Kft.
   -    Magyar Posta Zrt. 

•  A megrendelések fizetési feldolgozása

 A kiválasztott fizetési módtól függően a megrendelések fizetési feldolgozása történhet harmadik fél szolgáltató bevonásával. Bankkártyás fizetés esetén az Raiffeisen Bank Zrt. („Raiffeisen Bank”) biztonságos fizetést garantáló oldalára irányít át. Bankkártyás fizetés esetén az Önre vonatkozó szükséges adatok (IP cím, pénznem, összeg, vásárlási azonosító, nyelv) továbbításra kerülnek az Raiffeisen Bank felé. A sikeres fizetés után az Raiffeisen Banktól az alábbi adatokat kapjuk vissza: tranzakció ID, összeg, pénznem, vásárlási azonosító, nyelv, vásárlás eredménye, tranzakció időpontja). A fizetés ideje alatt az Raiffeisen Bank oldalán tartózkodik, mely oldalt nem a Miele Kft. kezel, ennek okán nem vonatkozik rá a jelen Tájékoztató, és amelynek eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ez az oldal tőlünk teljesen független, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

•  Az adatokat az RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ( 1138 Budapest, Faludi u. 3.) a jogszabályok által előírt, a felhasználók részére történő számlázással kapcsolatos könyvviteli szolgáltatás miatt kezeli adatkezelőként.

 

6.5   Szerviz igények kezelése

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a https://www.miele.hu/ weboldalon elérhető űrlap kitöltésével, telefonon vagy e-mailben él szervizigényével a Miele felé, a szerviz igényének megválaszolása, teljesítése céljából kezeljük az űrlapon, a telefonon vagy e-mailben megadott személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződésben vállalt jótállási igények esetén: szerződés teljesítése. Jogszabály által előírt jótállási igények teljesítése esetén: jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok és ezen kívül online a kapcsolati űrlap kitöltésekor a Miele tárolja az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját.

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a szerviz igény megválaszolásától, teljesítésétől számított 1 évig őrizzük meg. Az esetleges szervizeléssel összefüggő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig őrizzük meg.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

• Amennyiben Ön a weboldalunkon jelzi szerviz igényét, az űrlapon megadott személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) kezeli adatfeldolgozóként.

•  A szervizigényével összefüggő személyes adatokat a szerviz igény kielégítése céljából továbbíthatjuk a Puskás Profil Kft. (9027 Győr, Kölcsey utca 1.), adatkezelő részére.

•  A számla elkészítésekor a számlázó rendszer IBS/Jwalk szoftver műszaki üzemeletetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) is kezeli adatfeldolgozóként.

•  A szolgáltatás miatt keletkező munkalapokat és számlákat, az azon feltüntetett adatokat az irat archiválást végző Rhenus Office Systems Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u 30.) is kezeli adatfeldolgozóként.

• A szolgáltatás miatt keletkező munkalapokat és az azon feltüntetett adatokat Minitron szoftver műszaki üzemeletetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) is kezeli adatfeldolgozóként.

•  Az adatokat az RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ( 1138 Budapest, Faludi u. 3.) a jogszabályok által előírt, a felhasználók részére történő számlázással kapcsolatos könyvviteli szolgáltatás miatt kezeli adatkezelőként.

 

6.6    Panaszkezelési és szerviz elégedettségi kérdőív megküldése

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön igénybe vette a Miele szervizszolgáltatását, a szervizzel kapcsolatos tapasztalatairól kérdőívet küldhetünk Önnek postai úton. A kérdőív kitöltése önkéntes. Az adatkezelés célja a szolgáltatásaink hatékonyságának fejlesztése annak érdekében, hogy vásárlóinkat minél megfelelőbb módon tudjuk kiszolgálni.

Az adatkezelés jogalapja: A Miele jogos érdeke.

A Miele jogos érdekei: A szolgáltatásaink fejlesztéséhez, optimalizálásához, a kiváló ügyfélkiszolgálás biztosításához fűződő üzleti érdek.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön neve, lakcíme ,telefonszáma és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a kérdőív kiküldésétől számított 1 évig őrizzük meg.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A kérdőív kiküldéséhez szükséges adatait a Miele adatbázisának üzemeltetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.7   Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön személyesen, az online kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése útján, vagy vevőszolgálati telefonszámunkon telefonon fogyasztói panasszal él a Miele felé, a panaszának megválaszolása, kezelése, teljesítése céljából kezeljük a megadott személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Jog kötelezettség teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok és ezen kívül online a kapcsolati űrlap kitöltésekor a Miele tárolja az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját.

Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján a Miele a panaszról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott választ köteles 5 évig megőrizni.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldene nekünk fogyasztói panaszt, úgy az ott megadott személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Miele & Cie. KG. (cím: Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh) kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.8    Hírlevél 
Az adatkezelés célja: a https://shop.miele.hu/hu/hirlevel linken Önnek lehetősége van hírlevelünkre is feliratkozni. Amennyiben szeretne a termékeinkről, rendezvényeinkről, újdonságainkról és híreinkről információt kapni, úgy ezzel kapcsolatos tájékoztatás e-mailben való megküldése céljából kezeljük személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön neve és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: A hírlevélre való feliratkozással összefüggő személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön nem iratkozik le a hírlevélről, vagy nem tiltakozik a személyes adatainak a hírlevél küldéssel összefüggő kezelése ellen. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb 10 évig kezeljük. 

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A hírlevél kiküldéséhez szükséges személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.), az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) és a Flexmail NV (Jaarbeurslaan 29 bus 31 3600 Genk - https://flexmail.be/en/) mint hírlevélküldő és adatbázis kezelő szolgáltató is kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.9     Rendezvény elégedettségi kérdőív küldése
Az adatkezelés célja: rendezvény elégedettségi kérdőív kitöltésére is lehetősége van. Amennyiben Ön hozzájárul, úgy a Miele Kft. elégedettségi kérdőívet küld Önnek emailben és ha hiánytalanul kitölti akkor bizonyos kedvezményt biztosít a Miele Kft. a következő eseményből.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe, telefonszáma és címe.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb 10 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: A rendezvény elégedettségi kérdőív kiküldéséhez szükséges személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.10 Rendezvény meghívó

Az adatkezelés célja: A Miele eseményeire való meghívás. Amennyiben Ön hozzájárul e-mailen keresztül vagy egyéb kommunikációs csatornán az általa nyújtott információkkal, szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos reklám célú üzenetekkel közvetlenül a Miele Kft. megkeresheti és ebből a célból a személyes adatait  kezelheti.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe, telefonszáma és címe.

Az adatkezelés időtartama: Az meghívó kiküldéséhez szükséges személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön nem vonja vissza a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb az árajánlat megküldését követő 5 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Az árajánlat kiküldéséhez szükséges adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

 

6.11 Árajánlat adás

Az adatkezelés célja: A Miele termékeire, szolgáltatásaira vonatkozóan kérésére szerződés kötés érdekében árajánlatot adunk Önnek e-mailben vagy személyesen. Ezt követően a szerződés létrehozása vagy teljesítése érdekében a kapcsolattartásra megadott telefon számon vagy e-mail címen felvehetjük Önnel a kapcsolatot a megküldött árajánlattal kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe, telefonszáma és címe.

Az adatkezelés időtartama: Az árajánlat kiküldéséhez szükséges személyes adatait amennyiben az alapján szerződés nem jön létre az árajánlat megküldését követő 5 évig kezeljük.


Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Az árajánlat kiküldéséhez szükséges adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Corpus Communications Kft. (cím: 1025 Budapest, Csalán u. 26.) és az M-TRADER Kft. (cím: 1062 Budapest, Bajza u. 58. 2. em. 5.) is kezeli adatfeldolgozóként.

 

 

7.    Kinek továbbítjuk a személyes adatait?
A Miele Kft. az Miele & Cie. KG Imanto AG leányvállalata. Miele & Cie. KG az Európai Unióban és azon kívül bejegyzett társaságokból áll, ideértve a Miele Kft-t is. A Miele Kft. a jelen Tájékoztató alapján kezelt adatait tájékoztatás, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett monitoring céljából továbbíthatja a Miele & Cie. KG-hoz  tartozó társaságoknak mint adatfeldolgozóknak az Európai Gazdasági Térségen belül. A Miele & Cie. KG-hoz tartozó társaságok listája itt érhető el: https://www.miele.com/en/com/miele-advice-centres-and-showrooms-2155.htm


A Miele Kft. által használt cégcsoporton kívüli adatfeldolgozók, illetve címzettek az 6. pontban kerültek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban. 


8.    Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?
A Miele Kft. az Ön személyes adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz. 
A Miele Kft. profilalkotást végez amennyiben Ön a Miele hírlevelekre feliratkozott vagy a weboldalon bizonyos – személyre szabott információk, tájékoztatások és reklámok küldését elősegítő - cookie-k alkalmazást engedélyezte, abból a célból, hogy minél személyre szabottabb, relevánsabb tájékoztatást és információkat küldhessünk, jeleníthessünk meg Önnek.  


9.    Milyen cookie-kat használunk?
A shop.miele.hu és a miele.hu oldal cookie-kat használ. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az azok által gyűjtött adatokról, a cookie élettartamáról a https://www.miele.hu/haztartasi/adatvedelem-46.htm#p2688 linken elérhető Cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben. 


10.    Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére?
Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Miele Kft. által kezelt személyes adatai tekintetében
a)    a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b)    a személyes adatok helyesbítését kérje;
c)    a személyes adatok törlését kérje;
d)    a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e)    tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f)    a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti ‎8.6 pont);
g)    amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.


Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Miele Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Miele Kft. nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Miele Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Miele Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.


10.1    Hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy Miele Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő információkra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Miele Kft. közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 


10.2    Helyesbítés
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Miele Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.


10.3    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Miele Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
b)    ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)    Ön a GDPR 21. cikke szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)    ha a személyes adatokat a Miele Kft. jogellenesen kezelte;
e)    ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
A személyes adatot a Miele Kft. nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.


10.4    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Miele Kft. korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
a)    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Miele Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)    a Miele Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Miele Kft. előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek. 


10.5    A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Miele Kft. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Miele Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeljük.


10.6    Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a Miele Kft. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha
a)    az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b)    az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.


11.    Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?
Amennyiben Ön nem ért egyet a Miele Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat. 


12.    Lehetséges változások a Tájékoztatóban 
A Miele Kft. megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Miele Kft. a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Miele Kft. a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. 

Ha az adatvédelem kapcsán további kérdései lennének, örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Adatbiztonság

Miele az adatkezelésről
 

A Miele a magas minőségű és hosszú élettartamú termékek gyártójaként a hálózatba kapcsolt készülékeivel, az App-ok és webes alkalmazások adat- és kiberbiztonságával kapcsolatban is a legmagasabb követelményeket állítja fel. Annak ellenére, hogy mindent megteszünk azért, hogy a gyenge pontokat már előzetesen felismerjük és elhárítsuk - ezeknek a megelőző intézkedések ellenére - az IT száz százalékig biztonságos használatát soha nem lehet elérni.
 

Ezért a Miele számára fontos minden észrevétel az ön felhasználói gyakorlatából a hálózatba kapcsolt termékek, az App-ok vagy webes alkalmazások adatbiztonságának lehetséges vagy észlelt kockázataira vonatkozóan.

 

A gyenge pontok bejelentéséhez használja nemzetközi oldalunkat a következő linken valamint tájékozódhat a kiberbiztonság témájában a Mielénél:

https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Akkor is, ha nem teljesen biztos benne: utánajárunk észrevételeinek, és felvesszük önnel a kapcsolatot, ha további kérdésünk van.

Cookie Tájékoztató

A cookie-k beállítása ezen a weboldalon

Hozzájárulást kérő cookie-k
   

Cookie Tájékoztató

1. Cookie-ról általában

Ez az oldal tartalmazza az összes olyan cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos információt, amelyeket a Miele Kft. (székhely: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.; Adószám: 10747632-2-41; Cg. 01-09-165465, a továbbiakban: „Miele”) a shop.miele.hu és a miele.hu weboldalon ("Weboldal") alkalmaz.

A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat és más hasonló technológiákat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából, a böngészési élmény javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítése érdekében, valamint weboldalak látogatottsági adatainak mérése és a felhasználói élmény fokozása céljából. A Weboldal látogatása során Ön hozzájárul az oldalon alkalmazott cookie-k használatához ezen célokra. A Weboldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. Amennyiben cookie-k használatával, illetve a cookie-k révén történő adatkezeléssel nem ért egyet, javasoljuk, hogy a böngészőjében tiltsa le a cookie-k használatát vagy ne használja a Weboldalt, mert a legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k letiltására / blokkolására vonatkozó tudnivalókat a lenti 5. pont tartalmazza. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ha letiltja a cookie-kat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a Weboldal egyes részeit, ugyanis a cookie-k többsége szükséges a Weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséhez.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. A tárolás a felhasználó számítógépén történik.

2. Saját cookie-k

A Miele által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját.

Cookie neve 

Típusa

Funkciója, kezelt adatok köre, adatkezelési cél

Érvényesség (törlés időpontja vagy határideje)

basket_DOMESTIC_HU

a felhasználó által rögzített adatokat tároló süti

Ezek a cookie-k a felhasználók által használt funkciókról gyűjtenek adatot, pl. amikor egy nyomtatványt kitöltenek, vagy bevásárlókosárba belépnek

munkamenet, vagy néhány óra, 1 hétig tároljuk a kosarát

PHPSESSID

felhasználó-központú biztonsági sütik

a bejelentkezéskor való visszaélések megelőzéséhez szükséges

1 évig vagy munkamenet végéig

PHPSESSID

hitelesítési munkamenet-sütik

a felhasználó személyazonosítására szolgálnak egy bejelentkezés alatt

1 évig vagy munkamenet végéig

JSESSIONID Cookie szerver által használt süti azonosításhoz.  munkamenet
ds-session-id Cookie szerver által használt süti azonosításhoz.  munkamenet
'filter_ + miele.vg + '_' + url Cookie Aktuális filterbeállítások tárolása filteroldalakkal.

10 perc

memo_' + miele.vg + miele.vgLang LocalStorage Felhasználói könyvjelző-beállítások (összehasonlított termékek, myBrochure, stb.) és csempeinformációk  (Windows 8+) tárolása a mentett termékekről. 1 nap
devices_ + miele.vg Cookie Felhasználó által megadott készülékek tárolása a kompatibilitási keresés során. 1 nap
advisor_ + miele.vg + '_' + url  Cookie Tanácsadói beállítások (aktuális tanácsadó-paraméterek, tanácsadói oldalakkal) tárolása. 50 perc
cookieNotice (alt, wurde ersetzt durch cookieUse) Session Storage Cookie megjegyzések  / cookie-feltételek elfogadása. 180 nap az utolsó látogatástól
cookieUse   Cookie megjegyzések  / cookie-feltételek elfogadása/ marketingcookies: igen/nem. 180 nap az utolsó látogatástól
promo_' + miele.vg + miele.vgLang Session Storage Minden aktuális promóció tárolása. 1 óra
mdd_' + miele.mdd.href Session Storage MDD-HTML-Codes cache-ja. Munkamenet (nem süti, hanem browserobject sessionStorage)
conversionDealersearch Cookie    
conversionAdvisor' + miele.vg + '_' + url Session Storage Annak mentése, hogy az aktuális tanácsadó az eseményt már 'conversionAdvisor' paranccsal
Google segítségével visszakövette-e .
 

3. Harmadik felek által használt cookie-k

A harmadik felek által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját. Ezen cookie-kat nem a Weboldal helyezi el a böngészőben, hanem harmadik felek.

 

Cookie neve

Típusa

Funkciója, kezelt adatok köre, adatkezelési cél

Érvényesség (törlés időpontja vagy határideje)

_ga

 

Google Analytics Cookie

Google Analytics: felhasználók megkülönböztetése. Ez a Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által használt cookie azt rögzíti, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a Weboldalt. A cookie többek között az alábbi információt rögzíti anonim módon: (i) a Weboldalt látogatók száma, (ii) a honlapot látogatók mely honlapról érkeztek a Weboldalra, továbbá (iii) a honlapot látogatók a Weboldal mely oldalait látogatták meg. További információk a Google Analytics által használt cookie-król ezen a linken

2 év

_gid Google Analytics Cookie Google Analytics: felhasználók megkülönböztetése. 24 óra 
_gat Google Analytics Cookie Google Analytics: küldött kérések arányának gátlása. Ha a Google Analytics Google Tag Manager-rel van telepítve, a süti neve _dc_gtm_<property-id> lesz. 1 perc
AMP_TOKEN Google Analytics Cookie Google Analytics: tartalmaz egy tokent, amellyel az ügyfélazonosító előhívható az AMP Ügyfélazonosító Szervizből. Más lehetséges értékek letiltást, feldolgozás alatt lévő kérést vagy hibát jelezhetnek az előhívási folyamat során 30 mp - 1 év
_gac_<property-id> Google Analytics Cookie Google Analytics: az ügyfél számára kampányreleváns információk tárolása. Ha a Google Analytics és az AdWords felhasználók is össze vannak kötve, az AdWords honlap átalakító címkéi is hozzáférnek ehhez, amennyiben nincs letiltva. 90 nap
__utma Google Analytics Cookie Google Analytics: ügyfelek és munkamenetek megkülönböztetése. A süti akkor jön létre, ha a javascript könyvtár lefut, és nem létezik már meglévő __utma süti. Minden Google Analytics-be való adatküldéssel frissül. 2 év a beállítástól/frissítéstől
__utmt Google Analytics Cookie Google Analytics: küldött kérések arányának gátlása.  10 perc
__utmb Google Analytics Cookie Google Analytics: új munkamenetek/látogatások előrejelzése. A süti akkor jön létre, ha a javascript könyvtár  lefut, és nem létezik már meglévő __utma süti. Minden Google Analytics-be való adatküldéssel frissül. 30 perc a beállítástól/frissítéstől
__utmc Google Analytics Cookie Google Analytics: nem használt ga.js, de átjárhatóra beállítva urchin.js mellett. Korábban együttműködve a __utmb sütivel, annak megállapítására, hogy a felhasználó egy új munkamenetet/látogatást folytat-e. Munkamenet végéig 
__utmz Google Analytics Cookie Google Analytics: forgalom forrásának tárolása, amely arról ad információt, hogy a felhasználók hogyan érték el a honlapot. A süti akkor jön létre, ha a javascript könyvtár lefut, minden Google Analytics-be való adatküldéssel frissül. 6 hónap a beállítástól/ frissítéstől
__utmv Google Analytics Cookie Google Analytics: látogatói szintű adatok tárolása. A süti akkor jön létre, ha a fejlesztő egy látogatói szintű adatot a  _setCustomVar módszerrel használ. Ez a süti a korábbi _setVar módszerrel is használható volt. Minden Google Analytics-be való adatküldéssel frissül. 2 év a beállítástól/ frissítéstől
Google Tag Manager  Tag Google Tag Manager
Címkekezelés a honlapon: a Google Tag Manageren keresztül bevezetett címkék több sütit állítanak be, adott címkétől függően.
 

 

Facebook plugin

Webhelyeinken a Facebook közösségi plugin-jei kerülnek alkalmazásra. E célból használjuk a Megosztás gombot.  Ennek során az Amerikai Egyesült Államok Facebook Inc. kínálatáról van szó (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Ha Ön valamelyik webhelyünket felkeresi, mely egy ilyen plugint tartalmaz, ez önmagában még nem létesít további összeköttetést ezzel a vállalattal. Ez csak akkor történik, ha kifejezetten beleegyezik, ami azt jelenti, hogy a feltett kérdésre a megfelelő gombra kattintva kell választ adni. További információk: https://www.facebook.com/help/206635839404055

Az adatgyűjtés célját és terjedelmét, valamint az adatok Facebook általi további feldolgozását és használatát, illetve az Ön magánszféra védelmére vonatkozó jogait és lehetőségeit meg lehet ismerni a Facebook adatvédelmi utasításából www.facebook.com/policy.php

 

Facebook remarketing

A Miele a Facebook remarketing követő címkéjét használja Facebook-hirdetéseinek hatékonyságának növelésére, úgynevezett remarketing lista építése céljából. A Miele weboldal meglátogatását követően a Facebookra bejelentkezett felhasználók a Miele hirdetéseivel találkozhatnak. A Facebook remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, vagy a Facebook felhasználói fiókok azonosítására.

Kezelt adatkör:

Facebook konverziós kód

Facebook remarketing kód

 

További információ: https://www.facebook.com/policies/cookies/

A Facebook remarketing szolgáltatást a felhasználó az alábbi linken tilthatja le a szükséges módosítások megváltoztatásával: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

 

 

Google Adwords

A Miele a honlapon a Google Adwords-t, a Google Inc. remarketing szolgáltatását használja. A Google Adwords szolgáltatásának igénybevételéhez sütiket és/vagy webjelzőket helyez el a honlapon. A Google Adwords többek között naplózza, hogy mely böngészőben melyik hirdetés jelenik meg, az elhelyezett süti és/vagy webjelző alapján ellenőrizhetővé teszi, hogy mely böngészőben mely hirdetés jelent meg, továbbá lehetővé teszi a hirdetési kérelmekhez kapcsolódó konverziók naplózását. A fenti sütikkel és/vagy webjelzőkkel szerzett információkat a Google Inc. az Egyesült Államokbeli szervereire továbbíthatja és ezeket az Egyesült Államokbeli szervereken tárolhatja.

A Google Adwords-re vonatkozóan további információ itt érhető el: https://support.google.com/adwords/topic/3119071?hl=hu&ref_topic=3181080,3126923

 

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

4. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

Habár a cookie-kban rögzített adatokat egy konkrét természetes személlyel összekapcsolni csaknem lehetetlen, de legalábbis csak jelentős nehézségek árán lehetséges, fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük, elsősorban a Weboldal működtetése, fejlesztése és karbantartása, a látogatottsági adatainak mérése, a felhasználói élmény fokozása és személyre szabott hirdetés, reklám küldése, megjelenítése céljából a 2. és 3. pontban foglaltak szerint. 

Az adatkezelés jogalapja a Miele és az Ön jogos érdeke az alábbi cookiek tekintetében:

  • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),
  • hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),
  • felhasználó-központú biztonsági sütik („user centric security cookies”),
  • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”),
  • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”)

Minden egyéb cookie tekintetében az adatkezelés jogalapja az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

 

5. Cookie-k letiltása / blokkolása

Amennyiben a fenti 2. és 3. pontokban említett cookie-kat le kívánja tiltani, azaz azokat blokkolni kívánja, ezt a böngészőjének beállításával teheti meg.  

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a cookie-k blokkolásra kerülnek, a Weboldal számos funkciója, vagy akár az egész Weboldal nem lesz elérhető vagy használható mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel.  

A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k blokkolásának módját az alábbi weboldalak ismertetik:

A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők (programok) teljesen függetlenek a Weboldaltól és annak szolgáltatójától, így ennek elérhetőségével vagy használatával kapcsolatban a Miele semmilyen felelősséget sem vállal.

Az Önt megillető egyéb jogokról, jogorvoslati lehetőségekről az Adatkezelési Tájékoztatóból tájékozódhat.

 

6. Kapcsolat

A Weboldalt a Miele Kft. (székhely: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.; Adószám: 10747632-2-41; Cg. 01-09-165465) üzemelteti. Amennyiben kérdése merülne fel a jelen szabályzattal vagy a cookie-k használatával kapcsolatosan, az Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni velünk.

 

Ha az adatvédelem kapcsán további kérdései lennének, örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.