ÁSZF és kapcsolódó dokumentumok

Szerviz szolgáltatás általános feltételei

Szerviz szolgáltatás általános feltételei

A jelen szerviz szolgáltatási feltételek kiterjednek a Miele Kft. („Miele”) Magyarország területén nyújtott minden olyan szerviz tevékenységre, amelyet a www.miele.hu weboldalon („Weboldal”), a Miele telefonos ügyfélszolgálatán, vagy a szerviz@miele.hu e-mail címen keresztül rendel meg a megrendelő („Ügyfél”). A jelen szerviz szolgáltatási feltételek kiterjednek a jótállási idő alatti és a jótállási időt követően megrendelt szerviz szolgáltatásokra is, azzal, hogy a jótállási idő alatt végzett szerviz szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket a jótállásra vonatkozó általános szerződési feltételekkel együtt kell értelmezni.    

A Miele minden általa forgalmazott háztartási készülékre 2 év teljes körű gyártói jótállást biztosít a jótállási jegy feltételei szerint (https://www.miele.hu/haztartasi/aszf-48.htm#p4175), azonban mivel a Miele a készülékeket hosszú élettartamra tervezi és ennek támogatására magas szakértelemmel rendelkező szervizhálózatot tart fenn, ezért javasolja minden ügyfelének, hogy a jótállási időn belül és azon túl is keresse közvetlenül a Miele 1. pontban jelölt ügyfélszolgálatát és rendelje meg a szervizszolgáltatást.

 

1. Miele ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 880 6400, 1-es opció

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfő - Péntek 08:00-17:30

Email: szerviz@miele.hu

Online kapcsolati űrlap: https://www.miele.hu/haztartasi/kapcsolatfelveteli-urlaphoz-3193.htm

 

2. Szerviz szolgáltatás megrendelése

A szerviz szolgáltatás megrendelésére a következő módokon van lehetőség:

 •  szerviz@miele.hu e-mail címen vagy a Weboldalon a szükséges adatok megadásával. A Miele lehetőség szerint az Ügyfél megrendelési igényének felvételét követő 5 munkanapon belül az Ügyfél által megadott elérhetőségek egyikén időpont egyeztetés céljából felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot. A megrendelés a sikeres időpont egyeztetéssel véglegesedik.
 • A 1. pontban foglalt telefonszámon rögzített vonalon a szükséges adatok megadásával. Telefonos megrendelés esetében az időpont egyeztetés azonnal, vagy ha arra nincs lehetőség, 2 munkanapon belül sor kerül. A megrendelés a sikeres időpont egyeztetéssel véglegesedik.

 

3. Helyszíni javítás

A készülékek helyszíni javítását a Miele az előre egyeztetett helyszínen és időpontban végzi. Amennyiben a helyszínen történő javításhoz szükséges feltételek az Ügyfél hibájából nem teljesülnek, így nem lehetséges a megrendelt szervizszolgáltatás megvalósítása, de ismételt kiszállással végrehajtható, akkor lehetőség szerint 15 munkanapon belül újra kiszáll a Miele a helyszínre. A Miele minden - az Ügyfélnek felróható okból - , sikertelen kiszállás után sikeretlen kiszállási kötbért számol fel. A sikertelen kiszállási kötbér összege a kiszállási díj összegének egy munkaórával megnövelt összegével egyenlő.

A Miele a készüléket átvizsgálja a munka megkezdését megelőzően, és ha ez alapján már megállapítható, hogy a készülék gazdaságosan nem javítható, akkor arról az Ügyfelet tájékoztatja. Amennyiben az Ügyfél ennek ellenére is kéri írásban a készülék javítását, akkor a Miele végrehajtja azt.

A javításhoz az Ügyfél köteles biztosítani a Miele munkatársának a készülékhez való megfelelő hozzáférési lehetőséget. A Miele megtagadhatja a munkavégzésre alkalmatlan helyszínen vagy körülmények között történő javítás elvégzését.

A Miele a jótállási körbe nem tartozó javítások esetén a helyszíni javításért kiszállási díjat és munkadíjat, továbbá  a javításhoz szükséges alkatrészek költségét számítja fel.

A munkaóra díja 11.488 Ft + ÁFA, azaz bruttó 14.590,- Ft . A számlázás alapja minden megkezdett fél óra, de minimum az első 1 óra. (Amennyiben a javításhoz két szervizes kolléga szükséges, akkor a második kolléga díjaként csak mindösszesen egy plusz munkaóra kerül kiszámlázásra.)

 

A kiszállási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Kiszállás kiinduló pontja

Körzet                                                                                       (kiszállás kiinduló pontjától mért távolság)

 

Kiszállási díj (Nettó összeg)

 

 

Kiszállási díj (Bruttó összeg)

 

Budapest, Debrecen, Győr, Szeged, Szekszárd, Siófok, Tapolca

  30 km

7 870 Ft

+ÁFA

9 995 Ft

   60 km

14 480 Ft

+ÁFA

18 390 Ft

120 km

17 630 Ft

+ÁFA

22 390 Ft

180 km

20 146 Ft

+ÁFA

25 585 Ft

240 km

22 039 Ft

+ÁFA

27 990 Ft

 

A kiszállási díj minden esetben a beüzemelést végző Miele szerviz technikus kiindulási pontja alapján kerül meghatározásra, azonban igyekszünk minden esetben a készülék felhasználási helyéhez legközelebbi szerviz technikust allokálni.

Amennyiben a Miele úgy ítéli meg, hogy a készülék javítását a helyszínen nem lehet végrehajtani, akkor a készüléket beszállíthatják a Miele Központi szervizébe. A készülék elszállításának költségét, valamint a feladat elvégzésének várható legkésőbbi időpontjáról előzetesen tájékoztatjuk az ügyfelet.

 

4. Elállás / a javítás megrendelésének lemondása

A szervizszolgáltatással kapcsolatos megrendelés díjmentes lemondására a javításra kijelölt időpontot megelőzően 12 órával van lehetőség. Ezt követően a kiszállás díjat  szükséges kifizetni. A lemondást az 1. pontban szereplő elérhetőségek valamelyikén szükséges megtenni. 

 

5. Fizetés számlázás

A Miele az Ügyfél részére a 3. pontban foglaltak alapulvételével 27% ÁFA tartalmú számlát állít ki, melyet a javítás befejezése után készpénzben vagy bankkártyával szükséges kiegyenlíteni.

 

6. Szervizben történő javítása

Az Ügyfél a Központi szervizben történő javítást a készülék beszállításával és szerviz megrendelőlap kitöltésével rendeli meg. A Miele a készülék ügyféltől való átvételéről munkalapot állít ki.

Amennyiben a készülékre már nem terjed ki a Miele által biztosított gyártói jótállás, akkor a Miele a bejelentett hiba alapján átvizsgálja a készüléket és lehetőség szerint 5 munkanapon belül árajánlatot („árajánlat”) tesz annak javítására. Az átvizsgálás és az az alapján adott árajánlat elsősorban az Ügyfél által definiált hibajelenség feltárására korlátozódik, azonban ha az átvizsgálás során egyéb hibajelenség is feltárásra kerül a készüléken, akkor az Ügyfél erről minden esetben tájékoztatást kap.

Ha az Ügyfél az árajánlatot annak megtételét követő 15 naptári napon belül nem fogadja el, akkor a Miele ajánlati kötöttsége megszűnik és jogosult az Ügyfél részére az átvizsgálásért és az árajánlat elkészítéséért a 3. pontban foglalt munkaóradíjat alapul véve 1 óra munkadíjat kiszámlázni, melyet az Ügyfél megfizetni köteles.

Amennyiben az Ügyfél a készülék javítására vonatkozó árajánlatot elfogadja, a Miele megkezdi a készülék javítását. Ez esetben bevizsgálási díjat nem kell külön kifizetnie az ügyfélnek, mert az árajánlat magában foglalja azt. A javításról a Miele az 5. pontban foglaltak szerint számlát állít ki.

A javítás elkészültéről a Miele haladéktalanul értesíti az Ügyfelet a szerviz megrendelőlapon megadott telefonszámon és/vagy email címen. A szerviz megrendelőlapon megadott telefonszám vagy email cím helytelenségéért a Miele a felelősségét kizárja.

A javított készülék átvételére csak a számlán szereplő javítási díj megfizetését követően van lehetőség. A készüléket csak az aláírt átvételi elismervényen szereplő személy vagy annak meghatalmazottja jogosult a személyazonossága igazolását követően átvenni. A meghatalmazott legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazással jogosult eljárni.

A javított készüléket az Ügyfél köteles a Miele értesítésétől számított maximum 30 naptári napig átvenni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor a Miele a 30. naptól naponta 1000.- Ft tárolási költséget jogosult felszámítani az Ügyfél részére.

Az Ügyfél jelen szerviz szolgáltatási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Mielét, hogy a 6 hónapot meghaladó átvételi késedelem esetén a készüléket – az Ügyfél meghatalmazottjaként – nyilvánosan (pl. internetes portálon) - értékesítse. Az így befolyt vételár javítási- és tárolási  díjjal csökkentett értékét a Miele az Ügyfél fenti címére megküldi. Amennyiben az értékesítés 2 hónapon belül nem vezet eredményre, a Miele jogosult a készüléket a vonatkozó környezetvédelmi irányelveknek megfelelően megsemmisíttetni. A készülék megsemmisítése esetén Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet a Miele-vel szemben, azonban a  javítási, tárolási és értékesítési költségeket még ilyen esetekben is köteles megfizetni.

A Miele a szerviz megrendelőlapon vagy ennek hiányában az ügyfélszolgálaton megadott elérhetőségek egyikén megkísérli értesíteni az Ügyfelet az értékesítés, illetve a megsemmisítés előtt.

 

7. Beüzemelés

A beüzemelés a készülék kicsomagolását, szállítási biztosítékának eltávolítását, vízszintbe állítását, közmű (víz, villany, csatorna) hálózatra csatlakoztatását és vegyszerekkel történő feltöltését, próbaüzemét, valamint a készülék kezelésének alapvető ismertetését jelenti.

A közművek kiépítése és a készülék csatlakoztatására alkalmas előkészítése, továbbá a beüzemelésnél felhasznált vegyszerek beszerzése és költsége a Megrendelőt terhelik.

A beüzemelés díja:

 

Üzembe helyezés (Nettó összeg)

 

Üzembe helyezés (Bruttó összeg)

Miele berendezés

8 740 Ft

+ÁFA

11 100 Ft

Kombinált konyhagépek/Kávéfőző*

10 197 Ft

+ÁFA

12 950 Ft

 

Több készülék azonos helyszínen és időpontban történő üzembehelyezése esetén az első készülék esetében a teljes fenti díjat, minden további készülék beüzemelése esetén készülékenként 8.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 10.160 Ft,- kell fizetni. Ezen kedvezmény alól kivételt képeznek a kombinált konyhagépek és kávéfőzők, ahol az ár mindig az árlista szerinti díj.

A kiszállási díj a helyszín minden esetben a beüzemelést végző Miele kiindulási pontja alapján kerül meghatározásra. Az Ügyfél hibájából történő meghiúsulás esetén minden további kiszállás esetén a kiszállási díj és a beüzemelési díj is számlázandó.

A készülék beüzemelése (ideértve atömlő-, kábelváltoztatást)  a tényleges ráfordított munkaidő alapján az aktuális szerviz óradíjjal kerül elszámolásra. A készülék beüzemelése nem foglalja magában a falak, a bútorok – ideértve beépített készülékek esetén a készüléket fogadó bútorok – változtatását, az épületgépészeti, közműszolgáltatás adottságainak módosítását. Amennyiben a készülék beüzemeléséhez ezek elvégzése is szükséges, akkor ezen munkákhoz az Ügyfélnek szükséges szakembert biztosítani.  

 

8. Egyéb rendelkezések

A Miele bármikor jogosult jelen szerviz szolgáltatási feltételeket – ideértve az abban foglalt díjtételeket is - egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori feltételek az irányadóak.

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

1.1 Eladó: Miele Kft., (székhely:1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., Adószám: 10747632-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-165465, Statisztikai számjel: 10747632-4643-113-01, Telefon: 06 1 880 6400, e-mail: info@miele.hu, bankszámlaszám: Raiffeisen Bank: 12001008-01662802-00100000)

1.2 Weboldal: A www.miele.hu és shop.miele.hu internetes felület.

1.3. Webshop-szolgáltatás: A Weboldalon történő regisztráció és/vagy e felületen keresztül áru vagy szolgáltatást megrendelése, vásárlása

1.4 Vásárló: Aki a Webshop-szolgáltatást igénybe veszi.

1.5 Kiszállítást végző cégek felsorolását és elérhetőségét az ÁSZF 5. számú melléklete tartalmazza

A kiszállítást végző cégek tevékenységüket az Eladóval kötött szolgáltatási szerződés alapján végzik és az Eladó által átadott árut kiszállítják az Eladó által átadott címre. A kiszállításra vonatkozó részletszabályokat az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét (5. számú melléklet) képező szállítási feltételek tartalmazza. A termékeknek az Eladó székhelyén történő személyes átvételére nincs lehetőség.

2. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya, célja, elfogadása és módosítása

2.1 Az ÁSZF hatálya kiterjed a Vásárló által igénybe vett összes Webshop-szolgáltatásra, így minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon keresztül elektronikusan jön létre.

2.2 Az ÁSZF azért került meghatározásra, hogy részletesen szabályozza a Webshop-szolgáltatással kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló  jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop-szolgáltatással összefüggő, lényeges körülményeket. Az ÁSZF az Eladó és a Vásárló  között létrejövő jogviszony részét képezi.

2.3 Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF hatályos változata folyamatosan elérhető a Weboldalon. A Vásárló az ÁSZF-et – és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteit - a vásárlás véglegesítése, azaz a megrendelés elküldése előtt tudja elfogadni, illetve ha annak elfogadását megelőzően az „általános szerződési feltételek”-re kattintva közvetlen linken is megismerhető.

2.4 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Weboldalon történő közzétételkor lép hatályba, azzal, hogy a már leadott megrendelésekre a módosítás nem terjed ki. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó azt nem módosítja, vagy amíg a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webshop-szolgáltatás területi hatálya, vásárlói kör

3.1 A Weboldal, így a Webshop-szolgáltatás az internet sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Az Eladó azonban kizárólag a Magyarország területére – e körben a magyar felségjelzés alatti úszó, repülő, egyéb létesítmények nem számítandóak - címzett megrendeléseket fogadja el. A Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. Az Eladó által értékesített készülékek forgalmazásának a helye az Eladó székhelye.

3.2 Az Eladó a Webshop-szolgáltatást kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek, mint végfelhasználók részére nyújtja és kizárólag háztartásban használatos mennyiségben. Az Eladó ezért fenntartja a jogot, hogy ne fogadjon be olyan megrendelést, amelynél, felmerül a gyanú, hogy az kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt.

 4. A vásárlás menete, megrendelés leadása, módosítása és törlése

4.1 A Webshop-szolgáltatás igénybevételének feltétele a Weboldalon történt regisztráció. A regisztráció során a Vásárló megismeri és tudomásul veszi az egyes adatkezeléseket részletesen tartalmazó adatkezelési tájékoztatót. A regisztráció adatait az Eladó rögzíti, a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. A regisztrációra a Weboldal főoldalán található bejelentkezés menüpont alatt található regisztráció almenüpontban van lehetőség. A regisztráció véglegesítéséhez annak befejezését követő 48 órán belül meg kell erősíteni azt, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött linkre történő kattintással. Ennek elmaradása esetén a regisztráció nem jön létre érvényese.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen pont szerinti regisztráció nem azonos a termékregisztrációval. Az Eladó által biztosított a megrendelt termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó többletszolgáltatás vagy/és kedvezmény – például esetlegesen termékek mellé küldött ajándékkupon, egyes termékekre vonatkozó kiterjesztett jótállás - igénybevételének elengedhetetlen feltétele a termékregisztráció. A termékregisztrációra a termék átvételét követően, a termére vonatkozó dokumentumokkal, a Weboldalon történt bejelentkezés után, a főoldalon található termékregisztráció menüpont alatt van lehetőség.

A termékregisztrációval rendelkező felhasználók első Weboldalon, 5 000 Ft feletti rendelésük esetén 2 000 Ft jóváírásra jogosultak csak a tartozékok és tisztítószerek vásárlásából , valamint minden Weboldalon történő vásárlás esetén 5% kedvezmény illeti meg őket a nem akciós tartozékok és tisztítószerek árából, a regisztrációt követő 1 évig terjedő időszakban.  A szállítási díjra nem vonatkoznak a kedvezmények.

4.2. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat – azok megváltozása esetén – haladéktalanul frissíti, hogy azok mindig a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.3  A Vásárló jogosult regisztrációját bármikor törölni az adatvedelem@miele.hu címre küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Eladó gondoskodik a regisztráció haladéktalan törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A törlés nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatokat és nem eredményezi ezen adatok törlését.

4.4 Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, jelen ÁSZF 10. pontjában jelölt ügyfélszolgálaton készséggel állnak rendelkezésére.

4.5 A Vásárló a “Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek)/szolgáltatás(ok) megvételére („megrendelésére”), és elfogadja az ÁSZF-et. Az említett dokumentumok az elfogadást megelőzően megismerhetőek (a megrendelés folyamatát az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza).

4.6 A Vásárló megrendelését, annak „Vásárlás” gombra történő kattintással történő jóváhagyását megelőzően szabadon módosíthatja, törölheti, a jóváhagyása után azonban a megrendelés elektronikusan már nem módosítható/törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az ÁSZF 10. pontjában jelölt ügyfélszolgálaton kezdeményezheti.

4.7 Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció vagy a megrendelés során megadott adatok valódisága kérdéses vagy azok értelmezhetetlenek, akkor az adatokat törölje, és az ezen adatokkal adott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.8 A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Eladó késedelem nélkül visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelt tételeket, fizetési módot, vásárlási azonosítót, felhasznált kuponkódot, a szállításhoz szükséges személyes adatokat. A visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése az Eladóhoz megérkezett.

4.9. A megrendelés feldolgozását követően az Eladó a megrendelés elfogadását visszaigazolja, mellyel érvényes szerződés jön létre a felek között. A Vásárló a megrendelés elfogadásának visszaigazolásáig jogosult a megrendelését visszavonni.

4.10 A 4.9 pont sikeres lezárultával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A fentiek szerint kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az Eladó ezen szerződéseket nem iktatja, így azok utólag nem hozzáférhetőek.

4.11. A megrendelések kiszállításának a díja értékhatárhoz kötött, amelyek feltételeit és díjait a Szállítási feltételek dokumentum tartalmazza mely a következő linkre kattintva érhetők el: Szállítási feltételek.

4.12 A kézbesítésre vonatkozó eljárásrendet az ÁSZF 5. számú mellékletét képező szállítási feltételek tartalmazás. Tájékoztatjuk, hogy a megrendeléssel és a megrendelt áruk(k) át nem vételével okozott költséget az Eladó  részére köteles megtéríteni. Amennyiben a megrendelés ellenértéke előzetesen kiegyenlítésre került akkor abból az Eladó levonja a költségeit és a fennmaradt összeget a Vásárlónak visszatéríti.

4.12 Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalra felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft- os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

5. Fizetés

5.1 A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a következő fizetési módokon egyenlítheti ki:


- Bankkártyával történő online fizetés (pénzügyi művelet kezelőcég az Raiffeisen Bank Zrt, 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

- Előre utalás (számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt, 11054 Budapest, Akadémia u. 6. számlaszám: 12001008-01662802-00100000)

- Utánvéttel a szállítónak készpénzzel vagy kártyával. (háztartási készülékek esetén utánvéttel történő vásárlásra nincs lehetőség)

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Raiffeisen Bank Zrt. fizetőoldalára irányítjuk, ahol a mindenkor elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A bankkártyás fizetés a Raiffeisen Bank Zrt. fizetőoldalán történik, a fizetés során beírt adatokat az Eladó nem tárolja, azokra a Raiffeisen Bank Zrt. adatvédelmi rendelkezései az irányadóak.

A Vásárlónak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál az online fizetés bankkártyával opciót válasszák, majd az Raiffeisen Bank Zrt. fizetési oldalán a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. Az Raiffeisen Bank a dombornyomott Visa és Mastercard, Visa és Mastercard Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz!

5.2 Az Eladó  részteljesítést nem vállal és nem fogad el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

5.3 A Webshopban minden ár magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFA-t, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhozszállítás költségét nem tartalmazza (lásd 4.11 pont).

5.4 A megrendelés kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költséget, - különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, és a nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költségeit - minden esetben a Vásárlónak kell viselnie. Az utánvéttel történő vásárlásnak – amennyiben utánvéttel történő vásárlás lehetséges - külön díja van melynek összegét a mindenkor hatályos szállítási feltételek tartalmazzák.

5.5 Az Eladó  a változtatás jogát fenntartja a Webshop-szolgáltatás keretében megrendelhető termékek árainak vonatkozásában azzal, hogy a módosítás a közzététellel lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6. Tulajdonjog fenntartása

Minden kiszállított termék az Eladó tulajdonában marad addig, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

7. A fogyasztó elállási joga

7.1 Ha a vásárló fogyasztónak minősül - a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében - megilleti az elállás joga és 14 napon belül – a megvásárolt áru visszaküldése mellett – indokolás nélkül elállhat a vásárlástól.

7.2 Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles az webbolt@miele.hu címre elektronikusan eljuttatni. Ebből a célból felhasználhatja az Elállási nyilatkozatot (2. számú melléklet). Az Eladó az elektronikus úton eljuttatott Elállási nyilatkozatot haladéktalanul visszaigazolja.

7.3 A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésesetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

7.4 Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Miele Kft. 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2. címére, illetve az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, továbbá a fogyasztó köteles megtéríteni az Eladó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést. Az Eladónak utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az Eladó videofelvételt készít.

7.5 Az Eladó a fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utalja vissza. Ez a határidő a fogyasztó elállási szándékát jelző okirat Eladó által történő kézhezvételekor kezdődik. Az Eladó azonban mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta. A visszatérítés során az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. Amennyiben a Vásárló a terméket utánvéttel a szállítónak fizette, akkor a visszatérítés módját és az ahhoz szükséges adatokat írásban köteles az Eladó részére megadni.

7.6 Nem gyakorolható az elállási jog a következő esetekben:

(1) a Vásárló jelen általános szerződési feltétel elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően az elállási jogát elveszíti, ha a teljesítést az Eladó a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg;

(2) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

(3) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

8. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

8.1 Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítóink díjmentesen visszaszállítják a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve, ha a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

8.2 Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

8.3 A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen általános szerződési feltételek 3. sz. mellékletében talál.

9. Felelősségkorlátozás

9.1 A Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. Az Eladó nem felel többek között, de nem kizárólagosan a weboldal használatából vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal-, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

9.2 A kiválasztott termék adatlapján vagy a kiválasztott termék képére kattintva elérhető adatlapon feltüntetésre kerül az adott termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírás. A kiválasztott termékre vonatkozó részletes leírás a termékhez csatolt használati útmutatóban lelhető fel. Az Eladó a forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol. Amennyiben a használati útmutató – ilyen irányú jogszabályi előírás ellenére – mégsem kerülne a termékhez csatolásra, akkor ezt a tényt kérjük, haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálat felé, hogy pótlásra kerülhessen.

9.3 A Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, leszámítva a termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek az Eladó részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak.

9.4 Az Eladó vezető tisztségviselői, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy szállítói nem tartoznak felelősséggel a Vásárló vagy harmadik fél felé semmiféle előre nem látott, közvetett kárért, vis maiorból eredő, vagy egyéb, az Eladó érdekkörén kívül eső károkért. E korlátozás nem vonatkozik az Eladó vagy alkalmazottai súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése, illetve bűncselekmény, haláleset vagy személyi sérülés esetére.

10. Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat: Miele Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.

E-mail: szerviz@miele.hu

Honlap cím: miele.hu

Telefon: 06 1 880 6400

A telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási időben hívható:

H-CS: 9:00 – 16:00            

P: 9:00-13:00

Termékinformációval kapcsolatos kérdés esetén az 06 1 880 6400 telefonszámon a következő nyitvatartási időben hívhat bennünket: 

H-P: 9:00 – 17:30       

Szo: 10:00-14:00

11. Szerzői jogok

11.1 A Webshop szerzői jogvédelem alatt áll, az ott megjelenített valamennyi tartalomnak mindennemű mentése vagy kinyomtatása - ide nem értve a magáncélú felhasználást – csak az Eladó előzetes hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.2 Az Eladó kifejezés bejegyzett szóvédjegy, mely használatára a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van.

12. Jog- és igényérvényesítés

12.1 Panasz

A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszát a jelen általános szerződési feltételek 10. pontjában jelölt ügyfélszolgálaton terjesztheti elő:

A szóbeli panaszt az Eladó haladéktalanul kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát 

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vásárlónak átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vásárló legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja, elutasítás esetén a döntését indokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles öt évig megőrizni.

12.2 Bejegyzés a vásárlók könyvébe

A vásárlók könyve az Eladó ügyfélszolgálati irodájában elérhető. Az ide írt bejegyzéseket az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja.

12.3 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségeiről a https://jarasinfo.gov.hu/ címen tájékozódhat.

12.4 Amennyiben az Eladó és a fogyasztónak minősülő Vásárló közötti fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során sem rendeződik, a fogyasztónak minősülő vásárló jogosult a lakóhelyet vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testülethez.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

12.5 Európai Unió online vitarendezési platformja

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló szokásos tartózkodási helye Magyarországtól eltérő uniós tagállamban található, a társaságunkkal szemben fennálló jogvitájának rendezése érdekében lehetősége van igénybe venni az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon nyújtott vitarendezési eljárást. Az online vitarendezési platform a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

12.6 Bírósági eljárás

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében.

13. Záró rendelkezések

13.1 Az Eladó által forgalomba hozott, vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átvételére vonatkozó részletes szabályozást jelen általános szerződési feltételek 4. számú mellékletét képező „használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések visszavételére vonatkozó szabályok” tartalmazzák

13.2 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak

13.3 A jelen általános szerződési feltételek egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a többi rész kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.


1. sz. melléklet: A rendelés menete

2. sz. melléklet: Elállási nyilatkozat letöltése

3. sz. melléklet: Jótállási feltételek

4. sz melléklet: Használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések visszavételére vonatkozó szabályok

45/2014-es kormányrendelet kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatójának letöltése.

------------------------------------------------

1 Azzal az email címhez rendelt felhasználónévvel tud kedvezményesen rendelni, amellyel regisztrálta a Miele termékét.
2 Már az első vásárláskor is

Elállási nyilatkozatA 45/2014-es kormányrendelet mintatájékoztatójának letöltéseMiele webshop szállítási feltételek és a rendelés meneteKapcsolat

Szállítási feltételek

Szállítási feltételek

Kedves Vásárlónk!

A webshopunkban leadott sikeres megrendelésről késedelem nélkül egy visszaigazoló e-mailt küldünk. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelt tételeket, fizetési módot, vásárlási azonosítót, felhasznált kuponkódot, a szállításhoz szükséges személyes adatokat. A visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett hozzánk.

A megrendelés feldolgozását követően egy újabb e-maillel igazoljuk vissza a megrendelés elfogadását, mellyel érvényes szerződés jön létre. 

Előreutalás esetén, amint megkaptuk a visszaigazolást a rendelésedről és arról, hogy kifizetted a termékeket, akkor egy e-mailben visszaigazoljuk, hogy megrendelésedet elfogadtuk majd ezután állítjuk össze a csomagodat.

A Weboldalon megrendelt termékeket az alábbi feltételek szerint házhoz szállítjuk1

Regisztrált ügyfeleink részére a megrendelt árut az alábbi feltételek szerint házhozszállítjuk. A folyamatban levő megrendelés állapotáról a webbolt@miele.hu címen kaphat tájékoztatást.

I.    Kiszállítást végző cégek adatai:

-    Tartozékokat porszívókat, illetve szabadon álló kávéfőzőket a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. segítségével juttatjuk el a Vásárló által megadott szállítási címre.

GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44, e-mail: info@gls-hungary.com,  telefonszám: +36 1 802 0265). A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. részletes üzleti feltételeit a https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek hivatkozás alatt éri el.

-    Háztartási készülékeket – ide nem értve a porszívókat és a szabadon álló kávéfőzőket - az alábbi cégek valamelyikével juttatjuk el a Vásárló által megadott szállítási címre.

Home Delivery Team (cégnév: G.E. Logisztika Kft, székhely: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162, cégjegyzékszám: 01-09-290441,  adószám: 24067029-2-43,e-mail: info@homedt.hu,  telefonszám: +36 1 899 8503). A Home Delivery Team részletes üzleti feltételeit a http://www.homedt.hu/doc/aszf.pdf hivatkozás alatt érni el.

illetve

Tóth Árpád egyéni vállalkozó (székhely: 2621 Verőce, Maros utca 52., adószám: 64229119-2-33, e-mail cím: miele.dtt@gmail.com, telefonszám: +36 1 880 6400 

A kiszállítást végző cégek tevékenységüket az Eladóval kötött megbízási szerződés alapján végzik és az Eladó által átadott árut kiszállítják az Eladó által átadott címre.

A termékek kiszállítása munkanapokon történik. Amennyiben a megrendelt termék készleten van, akkor logisztikai partnerünk a rendelés visszaigazolását követő várhatóan 3-5 munkanapon belül kézbesíti azt. Háztartási gépek esetében a kiszállítás részleteinek egyeztetése miatt és az elérhető szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatban, munkatársaink a rendelésben megadott telefonszámon keresni fogják Önt.

 A Vásárló konkrét szállítási időpontra vonatkozó kérését nem tudjuk figyelembe venni.  A termék(ek) kiszállítást végző vállalkozó részére történő átadását követően a kiszállítást végző vállalkozó közvetlenül egyeztet a Vásárlóval.

A folyamatban levő kiszállításról a www.miele.hu oldalon történt bejelentkezés után, a felhasználói adatlapján kaphat tájékoztatást. Amennyiben a kiszállítást a Home Delivery Team végzi akkora http://www.homedt.hu/track, ha a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. akkor a https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes oldalon is kaphat tájékoztatást.

II. Szállítási díjak

 

  Tartozékok

  30 000 Ft értékű rendelés felett2

  30 000 Ft értékű rendelés alatt2

 Magyarország teljes területére  Díjtalan

 1 690 Ft

Utánvét esetén utánvétkezelési díjat számolunk fel, melynek költsége 400 Ft. Az árak az Áfát tartalmazzák.

 

   Háztartási készülékek    Szállítással3
  Budapest és 30 km-es körzetében   Ingyenes
  Budapest és 30 km-es körzetén kívül    7 990 Ft

 

 

 

 

Háztartási készülékek megrendelése esetén utánvétes fizetési módra nincs lehetőség. Az árak az Áfát tartalmazzák. A készülékek Eladó székhelyén történő személyes átvételére nincs lehetőség. Az új készülék/ek számával és kategóriájával megegyező számú használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseit kérésre átvesszük Öntől és elszállítjuk. Ezt az igényt előre, a megrendelés során elérhető rovatba kell feltüntetni. A használt berendezés elszállításának részletes feltételeit az ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

III. Szállítási cím

Budapestre és vidékre egyaránt szállítunk. Szállítási címként bármilyen Magyarország területén – e körben a magyar felségjelzés alatti úszó, repülő, egyéb létesítmények nem számítandóak - található cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag történő módosítását az Eladó nem tudja garantálni azt követően, hogy a terméket kiszállításra átadta az I. pontban jelölt partnerei részére. Amennyiben mégis módosítani kívánja a megrendeléskor megadott címet akkor azt az Önnek kiszállítási tevékenységet végző I. pontban megjelölt cégnél közvetlenül kezdeményezheti.  Szállítási mód - vállalt határidő

Weboldalon megrendelt árut 4-6 munkanapon belül házhoz szállítjuk, amennyiben a megrendelt termékek raktáron vannak. E-mailben értesítjük, ha a rendelt termék bármelyike nincs raktáron.

 

IV. Sikertelen kézbesítés

Sikertelen kézbesítés esetén a kiszállítást végző vállalkozó legfeljebb még egyszer megkísérli a kiszállítást az újra egyeztetett időpontban. A második sikertelen kísérlet után a termék a központi raktárba visszaszállításra kerül a megrendelést az Eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli. Ez azonban nem mentesíti a Vásárlót az alól, hogy a megrendeléssel és a megrendelt áruk(k) át nem vételével okozott költséget az Eladó  részére megtérítse. Amennyiben a megrendelés ellenértéke előzetesen kiegyenlítésre került akkor abból az Eladó levonja a költségeit és a fennmaradt összeget a Vásárlónak

 

V. Átvétel, felelősség kizárás

A megrendelt terméke(ke)t a számlán szereplő személy vagy meghatalmazottja veheti át.

A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből vagy hibás/ késedelmes kiszállításból eredő károkért az Eladó nem tud felelősséget vállalni.

Kérjük a  terméket az átvételkor, hogy alaposan nézze át, hogy nincs-e bármilyen sérülés a kiszállított terméken vagy a termék dokumentációja esetleg hiányos és ezt követően igazolja aláírásával igazolja a termék sérülésmentes átvételét. Amennyiben a termék sérült vagy annak dokumentációja hiányos kifogását írásban mindenképp jelezze a szállítólevélen és ezzel együtt – sérülés esetén fényképet mellékelve – jelezze részünkre az info@miele.hu e-mail címen.

 

VI. Csomagkövetés

Amikor a futárszolgálatnak átadtuk a csomagod, a GLS-től egy e-mailt fogsz kapni, amelyben lehetőséged van címet módosítani. A kézbesítés napján egy e-mail-t és/vagy egy SMS-t fogsz kapni a GLS-től, amelyben lehetőséged van a csomagod követésére.

 

VII. Átvétel, meghatalmazás

A megrendelt terméke(ke)t a számlán szereplő, ill. a kézbesítési címen lakó, felnőtt korú személy veheti át.

További kérdés esetén állunk rendelkezésére, illetve a webbolt@miele.hu címen is várjuk kérdéseit.

 

A rendeléseket igyekszünk a lehető leggyorsabban feldolgozni és a megrendelt termék(ek)et a rendelést követő 96 órán belül kiszállítani. A futárszolgálat hétvégén nem szállítja ki a csomagokat, ezért a péntek 12 óra után érkezett rendeléseket csak hétfőn kezdjük el feldolgozni, illetve munkanapokon 16 óra után leadott rendelések is csak másnap kerülnek feldolgozásra..

Ha ajándékba küldenéd a csomagot, akkor szállítási címnek írd be a megajándékozott címét, de mindenképp írd be nekünk a Megjegyzés rovatba, hogy a csomagot ajándékba szeretnéd küldeni.

---------------------------------------

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Eladó székhelyén található bemutatóteremben megrendelt gépek esetében mind a szolgáltatás tartalma, mind annak díjazása eltérő lehet a jelen szállítási feltételekben foglaltaktól. Erre vonatkozóan a bemutatóteremben történő megrendelés során kérhet információt.

30 000 Ft-os összeghatárt rendszerünk a kedvezmények levonása után veszi figyelembe és abba nem számít bele a házhozszállítás díja

A szállítás magába foglalja a készülék épületbe (házba, lakásba, irodába) történő szállítását amennyiben az épület fizikai adottságai ezt különösebb bonyodalom nélkül lehetővé teszik, viszont nem tartalmazza a beüzemelést, illetve a kicsomagolást . A rendelés átvételének alkalmával lehetőséget biztosítunk a termék kibontására, hogy a termék fizikai állapotát még távozásuk előtt ellenőrizhesse.

Rendelés menete

A rendelés menete - 1. sz. melléklet

 

 1. Vásárolni kizárólag regisztrált felhasználók tudnak.
  Ha még nem regisztrált, regisztrációját a Bejelentkezés → Regisztráció menüpont alatt teheti meg.
 2. A regisztráció utáni email megerősítés után tud bejelentkezni a Webshopba.                       

 

FONTOS! Lehet, hogy levelünk a spam mappában landolt. Kérjük ellenőrizze ott is, ha nem érkezik meg a levél néhány percen belül. Amennyiben nem kattint 48 órán belül, azzal nem hitelesíti regisztrációját, úgy az megszűnik.   

 

Kuponbeváltás és a kiterjesztett jótállás vásárlásának egyik feltétele a termékregisztráció, így amennyiben valamelyik promóciónkban kíván részt venni vagy a gyártó jótálláson túl plusz év jótállást szeretne vásárolni kattintson a termékregisztráció megkezdésért.

 

 1. Bal oldalt kattintson a Kezdőoldalra.
 2. Válassza ki a keresett termékkategóriát.
 3. A vásárolni kívánt termék adatlapján kattintson a kosár ikonra.
 4. Majd a felugró ablakban megjelenik a kosár tartalma. Itt tudja a termék darabszámát növelni a 1-ről a  kívánt darabszámra. 
 5. Amennyiben több terméket nem kíván vásárolni, kattintson a Tovább a pénztárhoz gombra. 
 6. Ezután Ön a Rendeléshez jut, ahol vagy véglegesíti rendelését, vagy bármikor még visszaléphet a Webshopba további termékek kiválasztása végett. A kosár tartalma megmarad visszalépés esetén is.
 7. Rendelésnél adja meg számlázási címét, szállítási címét (a kettőnek nem kell egyeznie). Végül válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot (utánvéttel a futárnak, előre utalással vagy online fizetés bankkártyával). 
 8. Ellenőrizze, hogy a kitöltött adatok megfelelőek-e.
 9. Ha minden adat megfelelő, nyomjon a küldés gombra.
 10. A rendelés beérkezéséről haladéktalanul visszaigazoló e-mailt küldünk (nem jelenti a rendelés befogadását)
 11. A rendelés feldolgozását és befogadását követően tájékoztató e-mailt küldünk.
 12. A rendelés folyamatáról a webbolt@miele.hu címén kérhet tájékoztatást.

 

Az Általános Szerződési Feltételeinkről itt olvashat.

További kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kacsolatfelvételi űrlapot.

 

Hulladék kezelés

A használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések visszavételére vonatkozó szabályok - 4. sz. melléklet

Ha szükséges, akkor a Miele Kft. a Miele Kft. által forgalomba hozott, vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést kérésre átveszi Öntől az ügyfélszolgálatán, vagy házhozszállításakor a Miele Kft-től vásárolt új termék birtokbaadásának helyszínén.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átvételének lehetőségét a Miele Kft. – a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a forgalmazás helyszínén, azaz a székhelyén biztosítja, így a házhozszállítás során csak a Miele Kft-től vásárolt új termék számával és kategóriájával megegyező számú berendezést áll módjában díjmentesen átvenni és elszállítani.

A Miele Kft. csak megfelelően előkészített berendezést vesz át, vagy szállít el (például nem folyik a hűtőből az olvadt jég vagy a berendezés nincs rákötve a közművekre).

A Miele Kft-nek nem áll módjában az általa forgalmazott elektromos-, illetve elektronikus berendezések jellegétől és funkciójától eltérő berendezéseket átvenni. (pl. a Miele Kft. televíziót nem forgalmaz, ezért ilyen berendezést nem áll módjában átvenni.)

A vissza-, ill. átvétel abban az esetben is érvényes, ha a berendezésre jellemző alapvető alkatrészek hiányoznak vagy a berendezés eredeti csomagolását megbontották.

Amennyiben a hulladékká vált elektromos-, elektronikus berendezés káros az emberi egészségre vagy súlyosan károsítja a környezetet, az átvételt a vonatkozó jogi szabályozás értelmében a Miele Kft. megtagadja. Ebben az esetben az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a berendezés azonosítására alkalmas adatokat, továbbá az átvétel megtagadásának indokát, helyét, időpontját és a felek aláírását. A Miele Kft. a jegyzőkönyv felvételével együtt tájékoztatást nyújt arról, hogy a hulladék hol és kinek adható át, annak környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése érdekében.

Természetes személy számára a Miele Kft. a berendezés díjmentes átvételén túl még árengedményt is biztosít új termék vásárlása esetén, a vásárlás napján és helyszínén átadott e-hulladék után. Az árengedmény kizárólag csak a használt elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel. Egy darab átadott berendezés után csak egy darab új berendezés vásárlásához használható fel árengedmény. Ugyanannak az új berendezésnek a vásárlásához nem vehető igénybe több átadott berendezés után járó árengedmény.

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az árengedmény mértéke a következő:

 • Sütők, hűtők, mikrohullámú készülékek, gőzpárolók, páraelszívók, mosógépek, szárítógépek, mosó-szárítógépek, vasalók, főzőlapok, kávéfőzők, mosogatógépek, sütők mikrohullámú készülékekkel, kombi gőzpárolók, kamrás vákuumozó fiókok, edénymelegítők, gőzpárolók mikrohullámú üzemmóddal – 1 000 Ft.  Az ár tartalmazza az Áfá-t.
 • Porszívók, robotporszívók 700 Ft.  Az ár tartalmazza az Áfá-t.

Amennyiben további kérdése lenne a témával kapcsolatban, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat, munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére. 

 

További kérdése esetén örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Online belépőjegy vásárlási szabályzat

Online belépőjegy vásárlási szabályzat

A Miele Kft. főzőtanfolyamokat és egyéb eseményeket kínál minden érdeklődő fél számára. Eseményeinket különböző témakörökben a Miele Bemutatóteremben (Budapest, Alsó Törökvész út. 2.) tartjuk. Az időtartam, a résztvevők száma és a tematika minden alkalommal változik, ezért kérjük, olvassa el az egyes események részleteit.

1. Jelentkezés rendezvényre

Főzőestre vagy főzőbemutatóra online
- a shop.miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon vagy
- a webshopon keresztül belépőjegy megvásárlásával regisztrálhat.

Online vagy webshopos jelentkezéshez regisztrálja magát rendszerünkbe a shop.miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon. Egy e-mail címre csak egy regisztrációt fogadunk el.

1.1. A regisztráció menete
A www.miele.hu oldalon a jobb oldali menüpontok közül válassza ki a Bejelentkezés pontot. Arra kattintva az új oldalon keresse meg a regisztrációs lehetőséget. Töltse ki a kért regisztrációs adatokat! A csillaggal ellátott információk megadása kötelező, ezeknek hiányában rendszerünk nem fogadja el a regisztrációt. Amennyiben első kézből szeretne értesülni a Miele újdonságairól és különleges ajánlatairól, jelölje be a „Kér Miele hírlevelet?” rubrikát.

1.2. A regisztráció utolsó lépése
A regisztráció után egy automatikus e-mailt küld rendszerünk, melyben egy link található. Erre a linkre kattintva tudja megerősíteni és véglegesíteni a regisztrációját. Ezután szabadon feltöltheti meglévő Miele termékeit a saját adatlapjára és jelentkezhet eseményeinkre is. A Miele Kft. rögzíti az adatokat*, így Önnek újabb jelentkezéshez/megrendeléshez már csak be kell lépnie megadott felhasználónevével és jelszavával.

1.3. Amennyiben Ön még nem regisztrált nálunk, kattintson ide!

2. Fizetés és jelentkezés

Belépőjegyét az alábbi módokon fizetheti ki: 
- online, bankkártyás fizetéssel * 
- webshopban vásárolt ajándékutalvány, belépőjegy megvásárlásával

2.1. Díjak
A főzőestek díja bruttó 12 900 Ft/fő vagy 18 900 Ft/fő vagy 5 900 Ft/fő - eseménytől függően változhat - melyet online, bankkártyás fizetéssel egyenlíthet ki. Kétnapos rendezvény díja bruttó 21 800 Ft/fő.
A főzőbemutatók ára 5900 Ft/fő, melyet szintén online, bankkártyás fizetéssel egyenlíthet ki.

Csatlakozzon a Miele Főzőiskola csapatához, igényeljen a rendezvényen hűségkártyát. Kártyatulajdonosok számára minden 4. főzőest ajándék. A hűségkártyát csak egy ember használhatja, nem ruházható át, s a kedvezmény igénybevétele független a fizetési módtól. Erről részletesebben itt olvashat.

2.2. Online fizetés
- a shop.miele.hu/hu/rendezvenyek oldalon a kiválasztott eseményre kattintva megjelenik az esemény részletes leírása, majd az Online jegyvásárlás lehetősége
- a bejelentkezés vagy regisztrálás után, az Online jegyvásárlás gombra kattintva adja meg számlázási adatait, válaszoljon a "Hány személy érkezik Önnel?" kérdésre
- a forma alján lévő "Jelentkezés és fizetés gombra" kattintva átirányítjuk a banki felületre, ahol megadhatja adatait, illetve fizethet
- sikeres fizetés és regisztráció esetén egy automatikus e-mailt küldünk Önnek, melyben feltüntetjük azt az eseményt, melyre jelentkezett, a regisztráltak számát, és hogy megtörtént-e a fizetés
- ezek után más dolga nincs, mint ellátogatnia a főzőestre, ahol finom kávéval várjuk
- sikertelen fizetés esetén rendszerünk azonnal jelzi a hibát

2.3. Webshopban vásárolt ajándékutalvány
- a shop.miele.hu/hu/ webshop oldalon válassza ki a belépőjegyek kategóriát, s adja meg a megvásárolni kívánt darabszámot
- amennyiben már tudja, hogy mely rendezvényre szeretne ellátogatni, válassza ki azt a legördülő listából, ellenkező esetben a „később döntök” opciót jelölje be
- tegye kosárba a terméket és válasszon fizetési módot
- a vételár kiegyenlítésére csak online van lehetőség

3. Lemondás

Amennyiben 2 nappal az esemény előtt történik a lemondás, úgy a belépőjegy teljes összegét visszafizetjük, vagy lehetőséget biztosítunk egy másik rendezvény kiválasztására, ha arra még van férőhely. Amennyiben a lemondás nem történik meg írásban az info@miele.hu vagy a rendezvenyek@miele.hu e-mail címeken (telefonos lemondást nem áll módunkban elfogadni), akkor nem áll módunkban a befizetett összeget visszautalni.

Nem megfelelő létszám esetén a Miele fenn tartja a jogot az esemény előtt két nappal lemondani az eseményt. Amennyiben a Miele Kft. által történik a lemondás: betegség, szervezési okból kifolyólag vagy kisszámú résztvevő esetén, a jelentkezőket azonnal értesíti és tájékoztatja a legközelebbi dátumról. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását az info@miele.hu vagy a rendezvenyek@miele.hu e-mail címen teheti meg.

4. Házirend

A helyszínen érvényben levő házirend alapján tilos a dohányzás, illetve a biztonsági személyzet utasításait minden esetben be kell tartani.
A résztvevők a regisztrációval elfogadják a rendezvény szabályzatát, mely szerint a főzőest ideje alatt készült fényképek vagy mozgókép-anyagok csak személyes felhasználásra rögzíthetőek. Miele Kft. a saját reklámozása céljából felvételeket készíthet (programfüzetek és poszterek).
A megállapodás határozatlan ideig érvényes.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1. Szállítás
A Miele Kft. belépőjegyet nem szállít ki. Online vásárlás vagy webshopon keresztül történő vásárlás esetén visszaigazoló e-mailben, csatolmány formájában kapja meg belépőjegyét. Jegyezze fel az e-mailben kapott jegy sorszámát, mert szükség lesz rá a regisztrációnál. Webshopban vásárolt jeggyel történő online jelentkezés esetén a megjegyzés menübe írja a jegy sorszámát.

Amennyiben a Vevő csak belépőjegyet vásárolt, azt nem szállítjuk ki. Amennyiben a jeggyel együtt más terméket is vásárolt, abban az esetben a többi termékre a webshopra érvényes szabályozások a mérvadóak.

5.2. Fizetési feltételek
Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét online megrendelés során és csak ebben az esetben, kizárólag bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A Miele Kft. részteljesítést nem vállal és nem fogad el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

5.3. Gondosság
Amennyiben Miele Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Miele Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

6. Felelősségkorlátozás

Miele Kft. vezető tisztségviselői, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy szállítói nem tartoznak felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik fél felé semmiféle előre nem látott, közvetett kárért, vis maiorból eredő, vagy egyéb, az Miele Kft. érdekkörén kívül eső károkért. E korlátozás nem vonatkozik az Miele Kft. vagy alkalmazottai súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése, illetve bűncselekmény, haláleset vagy személyi sérülés esetére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.


Miele Kft. nem felel többek között, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából,az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal-, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

7. Adatvédelem

A Miele Kft.-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat és tájékozódjon adatainak kezeléséről. Adatvédelmi tájékoztató

Jótállási feltételek

Jótállási feltételek - 3. sz. melléklet

Figyelem: a termék háztartási célra készült, és csak arra használható, ipari felhasználása nem megengedett.

A fogyasztót a termékkel kapcsolatosan megillető jogokat a 2013. évi V. törvény (Ptk), a 45/2014. (11.26) Korm. rendelet, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, továbbá a termékhez csatolt jelen jótállási jegy tartalmazza.

A Miele Kft (továbbiakban: Miele), az általa Magyarországon forgalomba hozott, fogyasztói szerződés keretében vásárolt tartós fogyasztási cikkre jótállást vállal az alábbiak szerint:

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek a 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján a fogyasztóval szerződést kötő vállalkozást terhelik. Ezen kötelezettséget azonban, – a vásárló érdekeit szem előtt tartva – a jótállási kötelezettség teljesítéséhez megfelelő szakértelemmel rendelkező Miele – a jelen jótállási feltételek „A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai” rész 6. pontjában foglalt eltéréssel – átvállalta a fogyasztóval szerződő kereskedőtől. A Miele ezen vállalását a fogyasztó kedvezőbb és magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében tette. A Miele ezen vállalása azonban nem érinti a fogyasztónak a 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet 1.§ (2) bekezdésben szabályozott azon jogát, hogy jótállási igényét a vele a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelezett vállalkozás felé érvényesítse.

 

Jótállási idő

A Miele a háztartási készülékekre a 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet szerinti új tartós fogyasztási cikkre kötelezően előír 12 hónapos jótállási időn túl további 12 hónap jótállást vállal (kiterjesztett jótállás). A kiterjesztett jótállás nem terjed ki a háztartási készülékekben található akkumulátorokra. A termékben használt újratölthető akkumulátorok limitált élettartamúak (kb. 700 töltés) és kapacitásuk az élettartam során fokozatosan csökken, ami természetes és műszakilag elkerülhetetlen folyamat. A jótállás az akkumulátorok esetében csak a jótállási időszak alatt bekövetkező, az elfogadott kapacitáscsökkenésen kívüli rendkívüli meghibásodásra vonatkozik, a mechanikai sérülésekre és a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra azonban nem terjed ki.

 

Jótállási jog jogosultja

A jótállási jogokat a tartós fogyasztási cikk mindenkori tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

 

Jótállásból eredő jogok érvényesítése

A jótállási jogok elsődlegesen a szabályszerűen kitöltött jótállási jeggyel érvényesíthetők. Kérjük, követelje meg az eladótól a jótállási jegy szabályszerű kitöltését (eladóként eljáró vállalkozás neve, címe; a termék azonosítására alkalmas megnevezése és típusa, valamint gyártási száma; vásárlás vagy üzembe helyezés időpontja). A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.

Ha a jótállási jegy bármilyen okból nem állna rendelkezésre (pl.: elveszett, elmaradt a jótállási jegynek a fogyasztó részére történő rendelkezésére bocsátása) a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló vásárlási bizonylattal érvényesíthetőek, feltéve, hogy a bizonylatból egyértelműen megállapítható a vásárlás időpontja és a termék típusa, mivel ezeknek az információknak a hiányában az érintett termék és a jótállási időszak nem állapítható meg. Kérjük, hogy a jótállási jegy mellett őrizze meg a vásárláskor kapott fizetési bizonylatot is.

 

A jótállási idő kezdete

A jótállási határidő a terméknek a vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Miele végzi, akkor az üzembe helyezés napjával kezdődik. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve, azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

A jótállás területi hatálya: Magyarország.

 

A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai

A fogyasztó hiba esetén - választása szerint - a jótállási igénye alapján az alábbi jogok illetik meg:

 1. A fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Mielének a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 2. Ha a Miele a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Miele költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
 3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 4. A vásárló a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Mielének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Miele adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 5. Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Miele nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 6. Ha az 5. pont szerinti esetben cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint - a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg - a vételár visszafizetésére, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú termék felajánlására kerülhet sor. Tájékoztatjuk, hogy az 5. és 6. pontban szereplő jótállási jogokat összhangban a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 1.§ (2) bekezdésével – a terméket az Ön részére közvetlenül értékesítő vállalkozásnál (a továbbiakban: Kereskedő) tudja érvényesíteni.
 7. A terméknek vagy jelentős részének kicserélése esetén a jótállás időtartam a kicserélt termék (annak jelentős része) tekintetében újra kezdődik. Ezt a rendelkezést alkalmazzuk akkor is, ha a modulokból összeállított termék hibás moduljának cseréjére kerül sor. A cserére jogosító igazolást a csere jogosultságát igazoló dokumentumok alapján a Miele állítja ki.
 8. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

A jótállási igény teljesítése

 1. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Miele törekszik rá, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 2. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

A javítás helye

 1. Miele az üzemeltetés helyén javítja meg a rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, vagy a helyi közúti közlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket.
 2. Az 1. pont alá nem tartozó termékek esetén, illetve, ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról Miele gondoskodik.
 3. Miele javítószolgálata (továbbiakban: Javítószolgálat) a kiszállást a vásárlóval egyezteti, és az utóbbi választása szerint a kiszállást az egyeztetett nap délelőttjén vagy délutánján teljesíti.

 

A vásárlónak kinél és mikor kell bejelentenie a jótálláson alapuló igényét?

 1. A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a jótállás keretébe tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző Javítószolgálatnak (elérhetőséget lásd az első lap borítón) kell bejelentenie vagy kifogásával a kereskedőhöz fordulhat.
 2. A Javítószolgálatnak, illetve a kereskedőnek a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet alapján az ott meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni és annak egy példányát a fogyasztó részére átadni. A Javítószolgálat, illetve a forgalmazó a termék javításra történő átvételekor a fent jelölt NGM rendelet 6.§-a szerinti elismervény átadására köteles.
 3. A felmerült hibát annak felfedezése után késedelem nélkül be kell jelenteni. A közlés késedelméből eredő károkért a fogyasztó a felelős.

 

Jótállási felelősség egyéb szabályai

 1. Jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha Miele bizonyítja, hogy a hiba a rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, rongálás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
 2. Nem háztartási célú– hanem pl. szolgáltatás céljára történő – használat esetén a jótállás nem áll fenn.
 3.  A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából Miele a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékel. Kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékekért jótállást nem vállalunk. A használati utasításban leírt tisztítási és ápolási munkák elvégzése a tulajdonos feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a tulajdonost terheli.
 4.  A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése a fogyasztó feladata. A Miele az eladó vagy a javítószolgálat nem felel – az eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések keretei között – adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra visszavezethető okból következtek be.

 

Jogvita esetén

Ha a fogyasztó és a Miele között a hiba tényét vagy jellegét (pl. a termék javíthatóságát, a javítás módját) illetően vita alakult ki és a kérdés megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területileg illetékes Területi Felügyelőségéhez panasszal fordulhat.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó – a rendelkezésére álló bírói út mellett – a megyei (fővárosi)

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

A Miele Kft. által forgalmazott készülékek súlya és főbb (jelentős) részei:

Vill. tűzhely, főzőlap: >10 kg vezérlő elektronika

Hűtő, fagyasztó: >10 kg kompresszor, vezérlő elektronika

Mosógép, mosó-szárítógép: >10 kg vezérlő elektronika, főmotor

Szárítógép: >10 kg vezérlô elektronika, főmotor, kompresszor

Mosogatógép: >10 kg vezérlő elektronika, keringetőszivattyú,

Páraelszívó: >10 kg motor, vezérlő elektronika

Mikrohullámú készülék: >10 kg magnetron, vezérlő elektronika

Porszívó: <10 kg motor

Kávéautomata: >10 kg vezérlő elektronika, főzőmű, kazán

Egyéb elektromos berendezés: >10 kg szivattyú, vezérlő elektronika, motor

 

További kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Általános szerződési feltételekMiele Szerviz Tanúsítvány

Kiterjesztett jótállási szolgáltatás ÁSZF

Kiterjesztett jótállási szolgáltatás ÁSZF

I.
Bevezetés

1.1./ A Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., cégjegyzékszáma: 01-09-165465 – továbbiakban: Szolgáltató/ jelen általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint az általa forgalmazott egyes termékekre vonatkozó a gyártói jótállás időtartamának lejártát követő, a jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra (ún. kiterjesztett jótállási időszakra), a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekben meghatározott esetekben és ideig, külön szolgáltatási díj ellenében, a terméket megvásárló ügyfél megrendelése alapján karbantartási és javítási szolgáltatásokat végez.

 

1.2./ A Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés megkötésével elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF előírásait. Szolgáltató fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen ÁSZF előírásait bármikor, a Megrendelőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa a megfelelő, jelen ÁSZF II. pontjában rögzített közzététel és a jelen ÁSZF-ben szabályozott eljárási rend figyelembevétele mellett.

 

1.3./ A jelen Általános Szerződési Szerződésekben nem rögzített kérdésekben a jótállási tevékenységre vonatkozó, a szolgáltatás nyújtásakor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

II.
Közzététel

2.1./ Jelen Általános Szerződési Feltételek közzétételének helye

A Miele Weboldalán és személyesen a Miele Központban aktuális nyitvatartási rend szerint.

 

III.
Fogalmak

A jelen ÁSZF által alkalmazott kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

3.1. “Szolgáltatási Szerződés” a Megrendelő és a Szolgáltató által (i) a Termék megvásárlásával egyidejűleg, vagy (ii) a Termék megvásárlását követő, a gyártó által biztosított, az adott Termékre vonatkozó kötelező (2 év) jótállás időtartamának lejártát minimum 60 nappal megelőző időpontig („Türelmi Idő”) a Szolgáltató II.1. pontban megjelölt Ügyfélszolgálati Irodájában, vagy a Szolgáltató által működtetett internetes áruházon (Weboldalán) keresztül megkötött, a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés.

3.2. “Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás” a Szolgáltató a Kiterjesztett Jótállás Időtartama alatt a Megrendelő által fizetett Szolgáltatási Díj ellenében, a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött Szolgáltatási Szerződés alapján teljesített szolgáltatása, amelynek keretében a Szolgáltató a Termékben Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hiba esetén megszervezi és lebonyolítja a Termék helyszíni javítását, szükség esetén – illetve 10 kg súlyt meghaladó termékek esetében – a szállítását vállalja a Termék javítási költségeit és szükség esetén – amennyiben a Termék javítása nem lehetséges vagy nem gazdaságos - a Terméket ugyanolyan márkájú és típusú vagy ennek hiányában azonos műszaki paraméterű új termékre kicseréli, amelynek során a cseretermék beszerzésének és kiszállításának megszervezése is a Szolgáltató feladata.

3.3. „Kiterjesztett Jótállás Időtartama”: a gyártó által a Termék vonatkozásában kötelezően vállalt 2 (két) év jótállási időt követő időszakra vállalt, a Szolgáltatási Díj összegétől függően további 3 (három) éves időszak („Standard Kiterjesztett Jótállás”) vagy 8 (nyolc) éves időszak („Premium Kiterjesztett Jótállás”), amely +3 illetve +8 év időtartamok alatt Szolgáltató a Szolgáltatási Díj ellenében Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást nyújt, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott feltételek szerint.

3.4. “Szolgáltatási Díj” a Megrendelő által a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás ellenértékeként fizetendő egyszeri szolgáltatási díj, amelyet a II.1. pontban megjelölt Miele Központban vagy a www.miele.hu weboldalon található internetes áruházában (Weboldalán) felkínált valamely online fizetési módon kell kiegyenlíteni, a gyártó által az adott Termékre vonatkozó kötelező (2 év) jótállás időtartamának lejártát minimum 60 nappal („Türelmi Idő”) megelőzően. A Szolgáltatási Díj mértéke „Standard Kiterjesztett Jótállás” esetén 69.900,-Ft, „Premium Kiterjesztett Jótállás” esetén 129.900,-Ft, amely díjösszegek az ÁFA összegét tartalmazzák.

3.5. “Működési Hiba” a Termék Rendeltetésszerű Használata mellett felmerülő olyan meghibásodás, amely a Termék hirtelen fellépő, váratlan és előre nem látható belső, így különösen konstrukciós vagy összeszerelési hibára visszavezethető meghibásodásából ered, s amely a Termék működésképtelenségét eredményezi, feltéve, hogy (i) az adott Termékre vonatkozó kötelező, a gyártó által vállalt jótállás, az abban foglalt jótállási) idő (2 év) leteltére figyelemmel már nem érvényesíthető, (ii) és a kötelező gyártói jótállás egyébként kiterjedt volna a Termék meghibásodására, ha arra a kötelező jótállás ideje alatt került volna sor. Nem minősül Működési Hibának a Termék nem Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő meghibásodása;

3.6. “Rendeltetésszerű Használat” a Termék gyártója által kiadott használati utasításban előírt használat és üzemeltetés, amely magában foglalja a Terméknek a Szolgáltató által javasolt időszakonkénti (a Vásárlás Időpontjától számított 2, azaz kettő évente történő) rendszeres karbantartására vonatkozó szolgáltatás igénybevételét is a Megrendelő részéről;

3.7. “Termék” mindazon Magyarország területén megvásárolt, a Szolgáltató által forgalmazott, a jelen pontban felsorolt új háztartási készülék, amelyhez kapcsolódóan a Megrendelő Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást vásárolt vagy jogosult vásárolni. Ennek megfelelően

 • Standard Kiterjesztett Jótállás” esetén Terméknek minősülnek: fali és sziget páraelszívó, beépíthető páraelszívó, pultba építhető páraelszívó, sütő, mikrohullámú sütő, sütő mikrohullámú üzemmóddal, kombigőzpároló, azaz sütő gőzpároló üzemmóddal, gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal, főzőlap, gőzpároló, indukciós főzőlap, gázfőzőlap, SmartLine, indukciós főzőlapok beépített páraelszívóval, vákuumozó fiók, edénymelegítő fiók, elektromos főzőlapok, hűtőszekrény, fagyasztó, hűtő-, fagyasztó szekrény, borhűtő, mosógép, mosogatógép, szárítógép, mosó-szárítógép, FashionMaster, vasalógép.
 • „Premium Kiterjesztett Jótállás” esetén Terméknek minősülnek: fali és sziget páraelszívó, beépíthető páraelszívó, pultba építhető páraelszívó, sütő, sütő mikrohullámú üzemmóddal, kombigőzpároló, gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal, főzőlap, gőzpároló, mikrohullámú sütő, indukciós főzőlap, gázfőzőlap, SmartLine, indukciós főzőlapok beépített páraelszívóval, vákuumozó fiók, edénymelegítő fiók, elektromos főzőlapok, hűtőszekrény, fagyasztó, hűtő-, fagyasztó szekrény, borhűtő, mosógép, mosogatógép, szárítógép, mosó-szárítógép, FashionMaster, vasalógép.

3.8. “Türelmi Idő” a Vásárlás Időpontjától a Termék 2 éves kötelező jótállásának lejáratát megelőző 60. nap 00.00 óráig terjedő időszak, amelyen belül a Megrendelő jogosult a Termékhez kapcsolódóan Szolgáltatási Szerződést kötni, feltéve, hogy a számla vagy egyéb bizonylat a Termék egyedi azonosításához szükséges, jelen ÁSZF 4.4. pontjában előírt adatokat tartalmazza;

3.9. “Megrendelő” a Termékhez kapcsolódóan Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást igénylő, a Szolgáltatóval kötött Szolgáltatási Szerződésben vagy az arról kiállított Tanúsítványban vásárlóként megjelölt és a Termék megvásárlásával együtt kötött Szolgáltatási Szerződés esetén a Termék számláján is feltüntetett természetes vagy jogi személy.

3.10. „Szolgáltató”: a Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., cégjegyzékszáma: 01-09-165465/

3.11. “Weboldal” a Szolgáltató által üzemeltetett, az internet közcélú hálózatán elérhető internetes oldal (weboldal), amely lehetővé teszi a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás távollévők közötti online megkötését;

3.12. “Tanúsítvány” a Szolgáltatási Szerződés alapján igénybe vett Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatásról kiállított igazolás, amely tanúsítja, hogy a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást mely Megrendelő, milyen Termékre, milyen időtartamra és milyen szolgáltatási csomag („Standard Kiterjesztett Jótállás” vagy „Premium Kiterjesztett Jótállás”) alapján jogosult igénybe venni;

3.13. “Vásárlás Időpontja” a Termék számláján, vagy a Termék megvásárlásával egyidejűleg kiállított egyéb bizonylaton (pl. nyugta és jótállási jegy) a vásárlás időpontjaként feltüntetett dátum, ide nem értve azt az esetet, ha a Termék beüzemelésére hitelt érdemlő módon (pl. szerviz számlával, vagy szállítólevéllel igazolhatóan) a vásárlást követően került sor, amely esetben és a jelen ÁSZF alkalmazásában a beüzemelés tényleges és dokumentummal igazolt időpontja minősül a Vásárlás Időpontjának;

​​IV.
Szolgáltatási Szerződés megkötése

4.1. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás szolgáltatásait nagykorú természetes személyek, valamint jogi személyek jogosultak megvásárolni és igénybe venni. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes természetes személy által kötött Szolgáltatási Szerződés érvénytelen, ha azt a Szolgáltatási Szerződést megkötő személy törvényes képviselője írásban nem hagyta jóvá.

4.2. A Szolgáltató által működtetett hivatalos Weboldalon keresztül adható le megrendelés a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénybevételére, a 4.3.1. pontban rögzített feltételek szerint. A Szolgáltatási Szerződést mindkét félnek el kell fogadnia, a Szolgáltatási Szerződés a 4.3. pontban felsorolt valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jön létre érvényesen, a Megrendelő és a Szolgáltató, mint távollévő felek között. A Megrendelőnek a hivatalos Weboldalon a megrendelés leadásakor, azaz a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás megvásárlásakor az erre vonatkozó részt saját kezűleg kell kipipálnia, ennek következtében ráutaló magatartással az abban leírtakat elfogadja. A megrendelés leadása és a Megrendelő általi Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás vonatkozó Általános Szerződés feltételeinek elfogadása még nem minősül szerződéskötésnek. A megrendelés elküldése a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénybevételére irányuló ajánlatnak minősül, az ajánlati kötöttség polgári jogi szabályai szerint. Az ajánlat elfogadását a Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza, ennek dátuma egyúttal a Szolgáltatási Szerződés megkötésének időpontja is.

 

4.3. A Szolgáltatási Szerződés érvényes létrejöttének együttes feltételei az alábbiak.

4.3.1. A Megrendelő 4.2. pontban rögzítettek szerint leadott megrendelésének érvényességi előfeltétele a Termék típusát, gyári számát, a vásárlás időpontját és helyét tartalmazó termékregisztráció (1. feltétel), megrendeléskor a Termék vásárlását igazoló számla, jótállási jegy, illetve a Vásárlás Időpontját követő 1 év eltelte után ezen felül a karbantartási munkalap feltöltése (2. feltétel)., valamint jelen ÁSZF-nek a Weboldalon a Megrendelő általi nyilatkozattal történő elfogadása (3. feltétel).

A Szolgáltató erre kijelölt alkalmazottja a Megrendelő által az előző bekezdésben felsorolt feltételeknek megfelelő megrendeléséhez kötelezően benyújtott (azaz a jelen ÁSZF-ben említett hivatalos Weboldalon keresztül feltöltött) dokumentumok (a Termék vásárlását igazoló számla, jótállási jegy, illetve a Vásárlás Időpontját követő 1 év eltelte után ezen felül a karbantartási munkalap) vizsgálata alapján a regisztrációkor megadott e-mail útján jóváhagyja a Megrendelő Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénylésére vonatkozó szerződéskötési szándékát, amennyiben a jelen 4.3.1. pontban felsorolt feltételek maradéktalanul fennállnak.

4.3.2. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénylésére a Türelmi Időn belül kerül sor, a Türelmi Idő leteltét követően a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénybevételére Szolgáltatási Szerződés érvényesen nem köthető.

4.3.3. A Megrendelő a Szolgáltatási Díjat a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénylésével egyidejűleg és a Szolgáltató által működtetett távértékesítési rendszerek által támogatott valamely fizetési módon (pl. bankkártya, vagy átutalás) megfizette.

A Szolgáltatási Díj megfizetését, valamint a 4.3.1. pontban foglalt feltételek teljesülését a Szolgáltató a Megrendelő által a regisztrációkor megadott elektronikus levelezési címre küldött, a 4.4. pontban felsorolt tartalmi elemekkel rendelkező, a Szolgáltatási Szerződés érvényes létrejöttét visszaigazoló e-mail keretében nyugtázza.

A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás Türelmi Időn belüli igénylése mindaddig, amíg 4.3.1. és 4.3.3. pontban megjelölt előfeltételek együttesen és hiánytalanul nem teljesülnek, csak a Megrendelő megrendelésének (polgári jogi értelemben ajánlatnak) minősül, a Megrendelő a 4.3.1. pontban említett e-mail útján erről kap tájékoztatást.

A Szolgáltató, ahhoz képest, hogy a Megrendelő a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás írásbeli igénylésétől, azaz a megrendeléstől számított 15 (tizenöt) napon belül megfizeti-e a Szolgáltatási Díjat, illetve teljesíti-e a 4.3.1. pontban megjelölt okiratok szolgáltatására vonatkozó kötelezettségeit, a Megrendelőt e-mail útján arról tájékoztatja, hogy a Szolgáltatási Szerződés megkötésére irányuló megrendelését elfogadja, vagy elutasítja.

Amennyiben Szolgáltató a megrendelést elfogadja, az erről szóló, a Szolgáltatási Szerződés érvényes létrejöttét visszaigazoló e-maillel együtt megküldi Megrendelő részére a kiterjesztett jótállást tanúsító dokumentumot is („Tanúsítvány”).

4.4. A Szolgáltató a 4.3. pontban megjelölt visszaigazoló e-mailben az alábbiakat rögzíti a Megrendelővel kötendő Szolgáltatási Szerződésben, valamint ezzel egyidejűleg a Szolgáltató informatikai rendszerében (a szerviz@miele.hu e-mail címre eljuttatott Tanúsítvánnyal):

4.4.1. a Megrendelő által megjelölt Termék(ek) egyedi azonosításához szükséges adatokat,

4.4.2. a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás Megrendelő által választott időtartamát,

4.4.3. a Megrendelő által választott szolgáltatási csomag típusát („Standard Kiterjesztett Jótállás” vagy „Premium Kiterjesztett Jótállás”),

4.4.4. a Termék(ek)re vonatkozó kötelező jótállás időtartamát, valamint

4.4.5. a Megrendelő nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét, telephelyét, fióktelepét), telefonszámát, és e-mail címét.

A Szolgáltatási Díj megfizetését követően a Szolgáltató a Megrendelő részére elektronikus úton, a Megrendelő által a regisztrációkor megadott elektronikus levelezési (e-mail) címre megküldi a megrendelés visszaigazolását és a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztatót tartalmazó ÁSZF egy példányát, valamint a Megrendelő által a regisztrációkor megadott postai levelezési címre elküldi a Szolgáltató által kiállított számla és a Szolgáltatási Szerződés egy-egy eredeti példányát.. Megrendelő az ÁSZF megismeréséről és annak magára nézve kötelezőként való elfogadásáról a Szolgáltatási Szerződés igénylésekor, azaz a megrendelés benyújtásakor köteles nyilatkozni, a 4.3.1. pontban rögzítettek szerint.

A Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés igénylése alkalmával választja ki, hogy a
„Standard Kiterjesztett Jótállás” vagy „Premium Kiterjesztett Jótállás” nevet viselő szolgáltatáscsomagot vásárolja meg.

4.5. A Termék megvásárlását követően a távértékesítési rendszeren („Weboldal”) keresztül igényelt Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás esetén a Szolgáltató a Megrendelőre, a Megrendelő által megjelölt Termék(ek)re, valamint a Megrendelő által igényelt Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás jellemzőire vonatkozó, a fenti 4.4 pontban foglalt adatokat, valamint a Szolgáltatási Szerződés létrejöttének visszaigazolását a „Weboldalon” keresztül megkötött Szolgáltatási Szerződés esetén elektronikus formában, a Megrendelő által megadott elektronikus levelezési (e-mail) címre juttatja el.

4.6. A jelen ÁSZF a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában kifüggesztésre kerül, továbbá a Weboldalon is elérhető.

V.
Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás keretében teljesített szolgáltatások

5.1. A Szolgáltató a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás keretében az 5.2 és 5.3 pont szerinti szolgáltatási csomagokat nyújtja, melyek alapján a Megrendelő eltérő szolgáltatásokra jogosult. A Megrendelő által választott szolgáltatási csomagot a Szolgáltatási Szerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződés létrejöttének 4.4. illetve 4.5 pont szerinti visszaigazolása rögzíti.

5.2. A „Standard Kiterjesztett Jótállás” szolgáltatás keretében a Megrendelő

5.2.1. a Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve a 3.13 pont szerinti Vásárlás Időpontjától számított 5 év határozott időtartam lejártáig jogosult a Termék Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hibája esetén a Szolgáltató kötelező jótálláson alapuló javítási tevékenységére, függetlenül attól, hogy a Működési Hiba bekövetkezésére a kötelező jótállás vagy gyártói jótállás ideje alatt, vagy annak lejártát követően kerül sor;

5.2.2. a Termékre vonatkozó kötelező jótállás lejártát követően jogosult Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatásra, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint;

5.3. A „Premium Kiterjesztett Jótállás” szolgáltatás keretében a Megrendelő

5.3.1. a Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatától kezdve az 3.13 pont szerinti Vásárlás Időpontjától számított 10 év határozott időtartam lejártáig jogosult a Termék Rendeltetésszerű Használat mellett felmerülő Működési Hibája esetén a Szolgáltató kötelező jótálláson alapuló javítási tevékenységére, függetlenül attól, hogy a Működési Hiba bekövetkezésére a kötelező jótállás vagy gyártói jótállás ideje alatt, vagy annak lejártát követően kerül sor;

5.3.2. a Termékre vonatkozó kötelező jótállás lejártát követően jogosult Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatásra, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint;

5.4. A Szolgáltató a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás keretében a Termék kijavításával, illetve kicserélésével járó valamennyi ügyintézést vállalja. A Megrendelőt a Szolgáltatási Díj megfizetésén túl nem terheli semmi egyéb díj vagy költség. A Termék átvételkori állapotát jegyzőkönyvben/átvételi elismervényben/munkalapon a Szolgáltató a Termék átvételekor rögzíti. A Szolgáltató csak a szabályosan átvett Termékre vállal felelősséget.

5.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Miele Központban javítási és karbantartási szolgáltatási tevékenységet nem végez, Megrendelő az erre irányuló megrendelését a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával egyeztetve köteles telefonon, e-mailben vagy a Weboldal kapcsolatfelvételi platformján köteles előterjeszteni.  

5.6. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Termék Működési Hibájának az elhárításával összefüggésben felmerülő csere-, javítási és/vagy pótlási költségek fedezésére megfelelő anyagi háttérrel rendelkezik.

5.7. A Szolgáltató kötelezettségei hatékonyabb teljesítése érdekében jogosult alvállalkozót, teljesítési segédet foglalkoztatni. Alvállalkozói (teljesítési segédi) munkavégzéséért Szolgáltató ugyanúgy felel, mintha azt maga végezte volna el.

 

​VI.
Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás területi és időbeli hatálya

6.1. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás területi hatálya Magyarország területére terjed ki, amelynek megfelelően a Szolgáltató Magyarország területén belül bekövetkezett Működési Hiba esetén, Magyarország területén belül vállalja a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás teljesítését. Az ÁSZF alkalmazásában a magyar lobogó / felségjel alatt közlekedő légi- és vízi járművek fedélzete nem minősül Magyarország területének.

6.2. A Termékre vonatkozó Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás, a Megrendelő választásához képest, a Termék 5, illetve 10 éves koráig terjedő határozott időtartamra szól, az 5.2. és 5.3. pontokban meghatározottak szerint. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás határozott időtartamát a Szolgáltatási Szerződés, valamint a Szolgáltató által kiállított számla, illetve a Szolgáltatási Szerződés létrejöttének 4.5. pont szerinti visszaigazolása rögzíti.

6.3. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás függetlenül attól, hogy annak hatálya alatt sor került-e az 5.2. és 5.3. pontokban meghatározott szolgáltatás(ok) igénybevételére, legkésőbb a Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett határozott időtartam utolsó napjának 24 órakor megszűnik.

6.4. A 6.2. ponttól eltérően a Termék új Termékre való kicserélése esetén, a cserekészülék Megrendelőnek való átadásával, a Szolgáltatási Szerződés és ezzel a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás megszűnik. A jelen ÁSZF alkalmazásában a Termék új Termékre való cseréje a Szolgáltatási Szerződés teljesítésének minősül, ezért a Szolgáltatási Szerződés fenti okból való megszűnése esetén, a Szolgáltatási Díj teljes összege megilleti a Szolgáltatót. A Megrendelő azonban jogosult az új Termékre vonatkozóan külön megvásárolni a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást, a Szolgáltatóval kötött erre vonatkozó újabb Szolgáltatási Szerződés keretében.

6.6. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás szolgáltatásával érintett Termék(ek) öröklése, valamint elidegenítése (pl. eladása, elcserélése, vagy elajándékozása) esetén, a Megrendelő örököse(i), valamint a Termék új tulajdonosa(i) a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénybevételére való jogosultság tekintetében a Megrendelő helyébe lép(nek) és saját nevükben folytatják a szolgáltatási jogviszonyt, ez a jogutódlás a Megrendelő irányában az új tulajdonos ezen tulajdonosi minőségét hitelt érdemlően igazoló dokumentumok Megrendelő részére e-mail útján történő szabályszerű megküldését követően hatályos, amely bejelentéssel egyidejűleg az új tulajdonos köteles becsatolni a Tanúsítványt vagy a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás számláját, illetőleg ezzel egyidejűleg a Megrendelő köteles tájékoztatni a Szolgáltatót az üzemeltetés helyszínének esetleges megváltozásáról is.

VII.
Megrendelői igényérvényesítés és annak korlátozása

7.1. A Szolgáltató abban az esetben vállalja a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás teljesítését, amennyiben

7.1.1 a Megrendelő a vélt vagy valós Működési Hibát a 8.1. – 8.3. pontokban foglaltaknak megfelelően a Szolgáltatónak bejelentette,

7.1.2 a Megrendelő a Szolgáltatóval és/vagy annak megbízottjával a valóságnak megfelelően és hiánytalanul minden olyan lényeges információt közölt, illetve rendelkezésére bocsátott minden olyan dokumentációt, amely szükséges a Szolgáltató ÁSZF szerinti kötelezettségeinek teljesítéshez,

7.1.3.A Megrendelő a Szolgáltató tevékenységének elvégzéséhez a munkavégzésre alkalmas helyszínen és körülmények között biztosítja a Szolgáltató munkatársának megfelelő hozzáférési lehetőségét a Termékhez.

7.1.4. nem áll fenn olyan, a 7.2. pontban meghatározott körülmény, amely a Szolgáltató teljesítését kizárná.

7.2. A Termékben az alábbi, vagy az alábbi okból bekövetkezett Működési Hiba esetén a Termék szállítási-, javítási-, illetve szükség esetén csereköltségeit a Megrendelő köteles viselni:

 • a Termék szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás következtében beálló fizikai sérülése
 • a Termék kiegészítő alkatrészeinek, kellékeinek meghibásodása
 • a Termék elvesztése, elvesztése, eltűnése, elhagyása, kopása, tisztítása, nem Működési Hiba miatti javítása, restaurálása;
 • a Termék rendeltetésszerű használatát, működés közbeni élvezeti értékét nem befolyásoló esztétikai hibák (pl. karcolás, horpadás, színváltozás);
 • a Megrendelő 7.1. pontban előírt kötelezettségeinek nem teljesítésével összefüggésben álló Működési Hibák;
 • idegen tárgyak, amelyek a Termék használata szempontjából nem kívánatosak, Termékbe való helyezése, kerülése, erőltetése;
 • a Megrendelő vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója jogellenes és szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekedetével vagy mulasztásával összefüggésben álló Működési Hibák (pl. a gyártó használati utasításában rögzített, a Termék használatára, karbantartására, tárolására vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása);
 • a Termék szakszerűtlen üzembe helyezése, szétszerelése, átalakítása;
 • szándékos rongálás és háziállat okozta Működési Hibák
 • ha a Megrendelő a Működési Hiba elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, továbbá ha a Megrendelő akár írásban, akár szóban valótlan, vagy megtévesztő adatokat közölt a Működési Hiba bejelentése során;
 • ha a Termék annak első vizsgálatát követő további vizsgálatakor nem jelez hibát
 • a Termék Megrendelő, vagy nem Miele szakszerviz általi szállítása és/vagy javítása során bekövetkezett károsodás okozta Működési Hibák;
 • tartós túlterhelés, tartós túladagolás és egyébként a használati utasításban szereplő előírásoktól való eltérés;
 • a Termék nem háztartási jellegű vagy külföldön történő használata;
 • tartós időjárási hatások, amelyekkel az évszak és a helyi viszonyok alapján számolni kell;
 • tűz és elemi károk (földrengés, árvíz, vihar, hónyomás, villámcsapás, stb.), továbbá természeti- vagy ipari katasztrófa és egyéb vis major okozta Működési Hibák;
 • a Termék üzembe-, újra üzembe helyezése, rendszeres karbantartása, szervizelése, beállítása, ellenőrzése, módosítása, tisztítása;
 • a Termékhez helytelenül csatlakoztatott elektromos, gáz vagy vízellátás, vagy jelkapcsolat hibája miatt, illetve ezen esetekben fellépő üzemzavar, vagy külső kábelek, jeladók hibája, továbbá a hálózati áramingadozás, túlfeszültség okozta károk;
 • a Termék kopása, fokozatos elhasználódása vagy korróziója miatti meghibásodása (pl. ha a Termék huzamos ideig nedves felülettel érintkezik, vagy párás környezetnek van kitéve);
 • a Termék olyan meghibásodása, amely abból ered, hogy a Terméket olyan helyen és módon hagyták és/vagy tárolták, mely nyilvánvalóan magában rejtette a meghibásodás bekövetkezésének veszélyét;
 • olyan Termék meghibásodása, amelynek a gyári számát (szériaszámát) már nem lehet azonosítani, és a sérülés természete nem támasztja alá a gyári szám (szériaszám) megsemmisülését vagy azonosíthatatlanná válását, illetve amelynek illetéktelenül módosították a gyári számot (szériaszámot), vagy ezen az illetéktelen módosítást megkísérelték;
 • a Termék olyan meghibásodása, amely abból adódik, hogy az eredeti hiba észlelését követően a Terméket tovább használták.

7.3. A Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott Termék esetén annak átvétele során egyből nem felmérhető, a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás teljesítését kizáró, a 7.2. pontban megjelölt károsodások Termék átvételkori rögzítésének hiánya nem zárja ki azok átvételekori meglétét, ebben az esetben a Szolgáltató utólag is felülbírálhatja a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás nyújtásának jogosságát.

​​VIII.
Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás teljesítésének részletes szabályai

8.1. Vélt vagy valós Működési Hiba észlelése esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül ezt a körülményt bejelenteni a Szolgáltatónak. A Termékkel kapcsolatos bejelentéseit a Megrendelő ügyfélfogadási időben a Szolgáltató II. pontban megjelölt Ügyfélszolgálatán, illetve a nap 24 órájában a Portálon keresztül vagy e-mailben (szerviz@miele.hu) teheti meg.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: 06 1 880 6400

Internetes honlap: www.miele.hu

E-mail cím: szerviz@miele.hu

 

A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatának fenti elérhetőségei a Szolgáltatási Szerződés megrendelői példányán is fel vannak tüntetve.

8.2. A 8.1. pont szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell legalább:

 • a Megrendelő nevét (cégnevét);
 • a Termék megnevezését;
 • a Termék egyedi azonosítására alkalmas adatokat (pl. típus szám, gyári szám, , egyedi vásárlási azonosítószám);
 • a Termék megvásárlását igazoló számlát, illetve a jótállási jegyet;
 • a hibajelenség részletes leírását és a Működési Hiba felmerülésének vélelmezett okát.

8.3. A Megrendelő bejelentésével a Szolgáltató érdemben csak azt követően tud foglalkozni, hogy a Megrendelő az ügyfél minőségét az általa megadott e-mail cím útján vagy vásárlási azonosítójával igazolta.

8.4. Kiterjesztett jótállással rendelkező Termék esetén, a Szolgáltató, megbízottja útján, megkísérli a Működési Hibát a helyszínen elhárítani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Szolgáltató gondoskodik a Készülék el-, és visszaszállításáról is.

8.5. A Szolgáltató köteles minden tőle ésszerűen elvárható erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a Megrendelő által bejelentett és a Szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult Működési Hiba elhárítása, annak bejelentésétől számított lehetőség szerint 15 (tizenöt) napon belül megtörténjen, de a kijavítás lehetséges
idejét nagyban befolyásolhatják olyan körülmények, amelyekre a Szolgáltatónak nincs ráhatása. Ezek a körülmények adódhatnak a Termék adottságaiból vagy a hiba jellegéből kifolyólag, de előfordulhat az is például, hogy a Termék kijavításához olyan alkatrész beszerzésére van szükség, amelyet a gyártó csak késedelemmel tud leszállítani. Nem minősül tehát a Szolgáltató késedelmének, ha a Működési Hiba fenti határidőn belüli elhárítására a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból, pl. alkatrészhiány vagy a szerviz késedelme, ill. mulasztása miatt nem kerülhet sor. A Szolgáltató a jelentős késedelemről és annak okáról az ügyfelet értesíti.

8.6. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, a Megrendelő helyiségében és a Megrendelő által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és/vagy megbízottja és a Megrendelő megállapodott, és a Működési Hiba kijavítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a Működési Hiba elhárítására a 8.5. pont szerint rendelkezésre álló határidő, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a Megrendelő által megjelölt és számára alkalmas új időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik.

8.7. A Megrendelő a Működési Hiba kijavítását a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás időtartama alatt korlátlan alkalommal jogosult igényelni, azokban az esetekben, amikor a hiba fennáll és a Szolgáltató megbízottjai által tapasztalható. Ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Termék javításának vagy cseréjének indokoltságáról szóló döntést maga hozza meg. A Szolgáltató döntését a Megrendelő köteles tudomásul venni. Javítás esetén a Termék hibás alkatrészei, csere esetén a kicserélt Termék a Szolgáltató tulajdonába kerülnek.

8.8. A 6.4. pont értelmében csere esetén) a Szolgáltatási Szerződés és a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás a kicserélt Termékre vonatkozóan megszűnik. A Megrendelő azonban jogosult az új termékre vonatkozóan ismételten megvásárolni a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatást.

8.9. A Szolgáltató nem felel olyan késedelemért vagy egyéb szerződésszegésért, amely rajta kívül álló okok vagy vis major következménye. Vis major esetén a Szolgáltató által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával.

​IX.
Megrendelő kötelezettségei

9.1. Megrendelő köteles saját maga, vagy mások megbízásával gondoskodni arról, hogy a Termék

9.1.1. műszakilag kifogástalan, üzemképes állapotban legyen tartva,

9.1.2. gondos karbantartása és állagmegóvása biztosítva legyen,

9.1.3. tartósan vagy szándékosan a műszakilag megengedhető mértéken túl ne legyen terhelve

9.1.4. az üzemeltetése a gyártó utasításai szerint történjen.

9.2. Vélt vagy valós Működési Hiba észlelése esetén a Megrendelő köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a Működési Hiba következményeit elhárítsa vagy enyhítse, ennek során és amennyiben a körülmények megengedik, köteles a szükséges teendőkről előzetesen egyeztetni a Szolgáltatóval.

9.3. Megrendelő köteles együttműködni a Szolgáltatóval, és amennyiben ez tőle elvárható, köteles a Szolgáltatónak a Termékre és a Működési Hibára vonatkozóan mindenféle vizsgálatot engedélyezni és lehetővé tenni.

X.
Adatvédelem

10.1. Jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítésével összefüggő személyes adatok kezelésével kapcsolatban részletes információt a Miele adatkezelési tájékoztatójában találja (adatkezelési tájékoztató linkje).

10.2 Ön a Szolgáltatási Szerződés megkötése során köteles gondoskodni az ahhoz szükséges  adatainak a biztonságos használatáról és haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a 8.1 pontban használt elérhetőségén. A tájékoztatás elmaradás okán bekövetkező esetleges visszaélésekért a felellőség Önt terheli.

XI.
ÁSZF módosítása

11.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat alapos okból, így különösen a bel- és külföldi pénzügyi viszonyok, a jogszabályok és hatósági rendelkezések vagy az adott szolgáltatásra vonatkozó működési szabályok és árviszonyok megváltozása esetén, továbbá a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó adójogszabályok megváltozása esetén, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa.

11.2. Az ÁSZF 11.1. pont szerinti módosítása a Megrendelő által korábban megkötött Szolgáltatási Szerződéseket nem érinti, ha az ÁSZF módosításának 11.4. pont szerinti közzétételéről szóló írásbeli tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül a Megrendelő írásban jelzi a Szolgáltató felé, hogy az ÁSZF módosítását nem fogadja el, mely esetben az ÁSZF módosításával kapcsolatos egyet nem értését közlő Megrendelő Szolgáltatási Szerződésének vonatkozásában az ÁSZF nem módosul.

11.3. Azon Megrendelők vonatkozásában, akik a megadott határidőn belül az ÁSZF módosítása ellen nem emelnek kifogást, az ÁSZF a Szolgáltató által közölt módosított tartalomnak megfelelően, a módosulás hatálybalépésének időpontjában módosul. A Megrendelő hozzájárulását az ÁSZF módosításához ilyen esetben megadottnak kell tekinteni.

11.4. A Szolgáltató az ÁSZF módosulásáról legkésőbb a módosulás hatálybalépését megelőző 45. napig elektronikus úton, vagy postai levélben tájékoztatja a Megrendelőket, annak figyelemfelhívásra alkalmas kiemelésével, hogy (i) a módosított ÁSZF a Miele Központban, valamint a Weboldalon hozzáférhető, illetve megtekinthető, és (ii) adott Megrendelő vonatkozásában a módosulás ahhoz képest és csak akkor lép hatályba, ha a Megrendelő a tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a módosítást nem fogadja el.

XII.
Panaszkezelés

12.1. Eljárás a Működési Hiba jellegével kapcsolatos vita esetén

12.1.1. Ha a Működési Hiba jellegét illetően a Szolgáltató és a Megrendelő között vita merül fel, a Megrendelő kifogásait írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak a 8.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén keresztül.

12.1.2. A Szolgáltató a Megrendelő kifogásaival kapcsolatos álláspontjáról legkésőbb 3 (három) munkanapon belül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Működési Hiba ténye, jellege, illetve keletkezésének időpontja megállapításához, vagy az érdemi állásfoglalás érdekében egyébként is szükséges különleges szakértelem, jogosult külső szakértőt bevonni. Ebben az esetben a Szolgáltató erről a körülményről a Megrendelőt a bejelentéstől számított 3 (három) munkanapon belül értesíteni, a szakvéleménnyel alátámasztott álláspontját pedig a Megrendelő bejelentését követő 30 (harminc) napon belül részére megküldeni köteles.

12.1.3. További vita esetén a Megrendelő a lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez, valamint – a 12.2.4 pontra figyelemmel – bírósághoz fordulhat.

12.2. Eljárás a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatással kapcsolatos vita esetén

12.2.1. A Szolgáltatónak a Kiterjesztett Jótállási Szolgáltatás értékesítésével és szolgáltatásával közvetlen kapcsolatban álló tevékenységével vagy mulasztásával, továbbá a Szolgáltatási Szerződés teljesítésével összefüggő panaszát a Megrendelő írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak a 8.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén keresztül.

12.2.2. Ha a Megrendelő kifogásaival, panaszával kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül köteles írásban (elektronikus levél útján) értesíteni a Vásárlót.

12.2.3. Amennyiben a Megrendelő nem elégedett panaszának elintézésével, úgy panasszal élhet a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségeinél. A fogyasztóvédelmi felügyelőségek illetékességét egyaránt megalapozza a Megrendelő lakóhelye, valamint a Szolgáltató székhelye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

12.2.4. További vita esetén a Megrendelő – választása szerint – a lakóhelye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi- és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

XIII.
Záró rendelkezések

13.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2019. július 1. napján lépnek hatályba, és a visszavonásig érvényesek.

13.2. Jelen ÁSZF teljes körűen rendezi a Megrendelő és a Szolgáltató közötti, a Szolgáltatási Szerződéssel létesített jogviszonyt, ezen túlmenően a Szolgáltatóval szemben szolgáltatási, kártérítési vagy egyéb igények érvényesítése – amennyiben törvény által előírt felelősség nem áll fenn – kizárt.

13.3. A jelen ÁSZF és a Szolgáltatási Szerződés rendelkezéseinek eltérése esetén a Szolgáltatási Szerződés rendelkezései az irányadók.

13.4. A jelen ÁSZF-re Magyarország joga, a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

13.5. A jelen ÁSZF-fel vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetleges vitáikat a Felek megpróbálják elsődlegesen békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén a 12.2.4. pont szerinti eljárási rend az irányadó.

Budapest, 2019. július 1.

 

 

Karbantartási szolgáltatás ÁSZF

Karbantartási szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

I.
Bevezetés

1./ Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Miele Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., cégjegyzékszáma: 01-09-165465; továbbiakban: Szolgáltató) és az általa forgalmazott egyes termékeket (háztartási gépek) megvásárló és azok vonatkozásában karbantartási szolgáltatást megrendelő (továbbiakban: Karbantartás) ügyfeleinek (továbbiakban: Ügyfél) a jogait és kötelezettségeit tartalmazza a karbantartási szolgáltatások igénybevétele során.

II.
Közzététel

1./ Jelen ÁSZF közzétételének helye a Miele hivatalos weboldala (www.miele.hu), továbbá személyesen a Miele Központban aktuális nyitvatartási időben érhető el.

III.
Karbantartási szolgáltatás tárgya, ellenértéke, a termék átvétele és visszaadása

1./ Karbantartás alapján a Szolgáltató az Ügyfél részére a 2./ pontban felsorolt termékek esetében és az ott rögzített díjazás ellenében karbantartási szolgáltatási tevékenységet végez. Karbantartási tevékenységet a Szolgáltató csak háztartási céllal használt termékek vonatkozásában végez.

2./ A karbantartási szolgáltatás ellenértéke karbantartásonként 

•    29.900,-Ft a mosógépek, szárítógépek, mosó- szárítógépek és mosogatógépek esetén
•    34.900,-Ft a kávéfőzők esetén
•    minden, az Ügyfél háztartásában lévő további készülék esetén 24.900,-Ft

3./ A karbantartási szolgáltatással érintett termékek karbantartására helyszíni tevékenység keretében kerül sor. Amennyiben ez a Szolgáltató megítélése szerint bármely okból nem lehetséges, a Szolgáltató 3 munkanapon belül árajánlatot ad az Ügyfél részére a termék javítására, amely árajánlat tartalmazza a termék javításának, illetve elszállításának költségeit, valamint a feladat elvégzésének várható legkésőbbi időpontját. A helyszínen kívül történő javítás a Felek külön szerződéses megállapodása, így annak díjazása a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatói tevékenységi körök kívül esik.  

A termék karbantartása előtt az Ügyfél köteles a Szolgáltató helyszíni karbantartást végző munkatársának bemutatni a következő dokumentumokat:
•    A termékhez tartozó eredeti vásárlást igazoló számla másolata,
•    A termékhez tartozó jótállási jegy (jótállási időn belül),
•    Lehetőség szerint a termékhez tartozó előző javítások javítási jegyzőkönyveinek másolata (amennyiben elérhető) 

4./ A karbantartási szolgáltatás és a felmerülő feladatok előfeltétele a 3./ pontban felsorolt dokumentumok megléte, ennek elmaradása esetén a Szolgáltató a feladat elvégzését megtagadhatja.

A karbantartási tevékenység elvégzéséhez az Ügyfél köteles biztosítani a Szolgáltató munkatársának megfelelő hozzáférési lehetőségét a termékhez. A Szolgáltató megtagadhatja a munkavégzésre alkalmatlan helyszínen vagy körülmények között történő karbantartási szolgáltatás elvégzését.

Arra az esetre, amennyiben a karbantartási tevékenység az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból –a 3./ vagy a 4./ pontban megjelölt bármely feltétel Ügyfél általi biztosításának hiánya miatt – meghiúsul, az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a Szolgáltató részére köteles 11.000,-Ft + ÁFA összegű szolgáltatási díjat megfizetni.   

5./ Amennyiben a Szolgáltató 3./ pont szerinti árajánlata alapján a Felek között megállapodás jött létre a termék elszállítására vonatkozóan, a helyszíni karbantartás keretében nem vizsgálható termék átvételkori állapotát jegyzőkönyvben / átvételi elismervényben a Szolgáltató képviselője a termék átvételekor rögzíti. 

6./ A Szolgáltató a karbantartási tevékenység befejeztével az ügyfelet eltérő megállapodás hiányában az Ügyfél által megadott telefonszámon értesíti a termék átvételének lehetőségéről. Az átvétel csak az – egyénileg leadott termék esetén – az aláírt átvételi elismervény vagy az átvételi elismervényen szereplő személlyel egyezőség érdekében a személyazonosság igazolása mellett lehetséges. Az átvétel meghatalmazott útján szabályszerű (legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt) meghatalmazással és a személyazonosság igazolása mellett lehetséges. A Szolgáltató az Ügyfél tulajdonjogát nem vizsgálja. Az átvétel ezen módjától csak és kizárólag az eltérő megállapodás esetén az abban foglalt feltételek betartása mellett lehet eltérni (pl. futárszolgálat). 

7./ A Szolgáltató a 6./ pont szerinti telefonos értesítést követő 8 napig ingyenesen tárolja a terméket, majd írásbeli értesítést (továbbiakban: Írásbeli értesítés) küld az Ügyfél által megadott címre. Amennyiben az Ügyfél az írásbeli értesítés kiküldésétől számított 15 nap elteltét követően sem veszi át a terméket, akkor a Szolgáltató naponta 1.500,-Ft + ÁFA összegű tárolási díjat számít fel, melyet az Ügyfél megfizetni köteles. Amennyiben az Ügyfél az Írásbeli értesítést követő 60. nap után sem jelentkezik a termékért, akkor a Szolgáltató úgy tekinti, hogy lemond a arról és a Szolgáltató jogosulttá válik a készüléket megsemmisíteni, vagy értékesíteni.
 

IV.
Karbantartás folyamata

1./ A termék helyszíni karbantartása során a Szolgáltató a jelen ÁSZF mellékletét képező „karbantartási ellenőrző listában” (ún. check-listában) rögzített vizsgálatokat végzi el és az Ügyfél részére a karbantartási tevékenység befejezését követően átadott jegyzőkönyvben dokumentálja, a termék ezen check-listában felsoroltak szerinti átvizsgálásával a Szolgáltató a karbantartási kötelezettségét maradéktalanul teljesíti.

2./ A Szolgáltató törekszik az 1./ pontban megjelöltek szerinti karbantartási tevékenység 10 (tíz) napon belüli elvégzésére. A Szolgáltató a jelentős késedelemről és annak okáról az ügyfelet köteles értesíteni.

Amennyiben a Szolgáltató által elvégzett helyszíni átvizsgálás eredményeként a termék javítására van szükség, a szolgáltató erről a helyszíni karbantartás befejezésekor, az Ügyfél részére átadott jegyzőkönyv aláírásával értesíti az ügyfelet és ezt követően garanciális javítás esetén a szolgáltató díjmentesen elvégzi a termék javítását, míg jótállási időn túli karbantartás esetén a III.3./ pontban említettek szerint az Ügyfél és a Szolgáltató külön megállapodás alapján köthetnek egymással szerződést a javítási szolgáltatási feladatok elvégzésére, a Szolgáltató által megadott díjszabás alapján.

Amennyiben a termék a karbantartás eredménye alapján gazdaságosan nem javítható, arról a Szolgáltató igazolást ad ki és erről az Ügyfél által megadott elérhetőségek valamelyikén írásban értesíti az ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél által megadott elérhetőségeken a kapcsolatfelvétel sikertelen, a Szolgáltató mentesül a karbantartással összefüggő teljesítési kötelezettsége alól, és ezzel összefüggésben a Szolgáltatóval szemben a későbbiekben sem támasztható semmilyen igény vagy követelés.
3./ Az Ügyfél köteles a karbantartási szolgáltatással érintett termékeket a gyártói használati utasításban foglaltak szerint rendeltetésszerűen használni, szakszerűen üzemeltetni.
4./ A Szolgáltató a karbantartási szolgáltatással összefüggő kötelezettségei hatékonyabb teljesítése érdekében jogosult alvállalkozót, teljesítési segédet foglalkoztatni. Alvállalkozói (teljesítési segédi) munkavégzéséért Szolgáltató úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.
 

V. ​
Elállás

1./ Ügyfél megrendelt Karbantartástól bármikor elállhat, köteles azonban Szolgáltató addig felmerült díját és esetleg felmerülő kárát megtéríteni.

VI.
Adatvédelem

1./ Jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítésével összefüggő személyes adatok kezelésével kapcsolatban részletes információt a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában találja (adatkezelési tájékoztató linkje: https://www.miele.hu/haztartasi/adatvedelem-46.htm).

2./ Ön a Karbantartás megrendelése során köteles gondoskodni az ahhoz szükséges adatainak a biztonságos használatáról és haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a jelen ÁSZF I. pontban használt elérhetőségén amennyiben a Szolgáltatás megrendelése során visszaélést tapasztal. A tájékoztatás elmaradás okán bekövetkező esetleges visszaélésekért a felelősség Ügyfelet terheli.

VII.
ÁSZF módosítása

1./ A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan, előzetes általános értesítés mellett módosítsa, a módosítást követően megrendelt Karbantartásra kiterjedő hatállyal. 

2./ Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege jelen ÁSZF II. pontban foglalt felületeken mindig elérhető
 

VIII.
ÁSZF elfogadása

A Karbantartás megrendelésével és az ahhoz szükséges adatok megadásával Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja. A Szolgáltató a félkövér betűtípussal kiemelt részre külön felhívta az Ügyfél figyelmét.

IX.
Záró rendelkezések

1./ Jelen ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően a Szolgáltatóval szemben szolgáltatási, kártérítési vagy egyéb igények érvényesítése – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével - kizárt.

2./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3./ A jelen ÁSZF-fel vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetleges vitáikat a Felek megpróbálják elsődlegesen békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén az Ügyfél – választása szerint – a lakóhelye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi- és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.
 

 

Budapest, 2019. július 1.

 

 1. számú melléklet: Kávéfőző karbantartási check lista kapszulás
 2. számú melléklet: Kávéfőző karbantartási check lista
 3. számú melléklet: Mosó- és mosogatógép karbantartási check lis

Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat - 2. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttasa vissza)

Címzett: Miele Kft. 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.,

Tel.: 06-1-880-6400 

E-mail: webbolt@miele.hu

Alulírott/ak………..kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

A PDF-et letöltheti itt. 

 

További kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy ehhez lehetőség szerint használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot.

 

Kapcsolat