ÁSZF

Webáruház

Általános Szerződési Feltételek - a Miele webshopból történő rendeléshez

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

1.1 Eladó adatai: Miele Kft., 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2., Tel.: 06-1-880-6400. Adóigazgatási azonosítószám: 10747632-2-42; Bankszámlaszám: Unicredit Bank Hungary ZRt.,10900011-00000002-11120162 

1.2 A Vásárló: Aki a Webshop-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületén regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Szállító adatai: DPD Hungária Kft. (Továbbiakban: Szállító), 1158 Budapest, Késmárk u. 

1.4. A Szállító tevékenységét a Miele Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján végzi. A Miele Kft. által átadott árut kiszállítja a Miele Kft. által átadott címre. A szállító tevékenységét, az adatok tárolását, feldolgozását és kezelését tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

2. Webshop szerződési feltételek célja

2.1 A Miele Kft. a Webshop általános szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az eladó és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. A Webshop szerződési feltételei a Miele Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit 

2.2 A Webshop szerződési feltételek közzététele a Webshop szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül.

2.3 A Webshop szerződési feltételek hatálya: A Miele Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webshop szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webshop szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop-szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.
 

3. A Webshop-szolgáltatás

A Miele Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webshop-szolgáltatást.
3.1 A Webshop-szolgáltatás területi hatálya: A Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Miele Kft. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. 

4. A Webshop szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők: A szerződés az eladó Internetes felületén történő regisztrációval, illetve jelen általános szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webshopban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A vásárló a “Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja jelen általános szerződési feltételeket, a szállítási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót, továbbá az adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A Miele Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések mennyiségi-, és értékhatárhoz kötöttek, amelyek feltételeit a Webshop általános információk tartalmazza. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Miele Kft. online kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön e-mail küldésével igazol vissza.

4.2 Regisztráció: A Webshop-regisztráció során a vásárló adatai megadása után hozzáférést kap a Webshop üzleti oldalaihoz. A regisztráció folyamata a Webshop általános információk menüpont alatt található meg. A regisztráció adatait a Miele Kft. rögzíti, a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. 

4.3 Megrendelés módosítása, törlése: A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló a Webshop általános információkban megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg.

4.4 Szállítási feltételek: A szállítási feltételek és díjak a következő linkre kattintva érhetőek el: szállítási feltételek. 

4.5 Sikertelen kézbesítés esetén a Szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Miele Kft. érvénytelennek nyilvánítja és törli.

4.6 Amennyiben Miele Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft- os árra, akkor Miele Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5. Fizetés

5.1 A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a következő fizetési módokon egyenlítheti ki: - bankkártyával történő online fizetés, kezelőcég az Unicredit Bank Hungary Zrt, 1054. Budapest, Szabadság tér 5-6
- előre utalás,a pénzügyi művelet feldolgozó kezelőcég az Unicredit Bank Hungary Zrt, , 1054. Budapest, Szabadság tér 5-6
- utánvéttel a szállítónak
A fizetés során beírt adatokat a Miele Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli, és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

5.2 A Miele Kft. részteljesítést nem vállal és nem fogad el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

5.3 A Webshopban minden ár magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFA-t, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhozszállítást nem tartalmazza (lásd 4.4 pont). 5.4A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költséget, - különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költségeit - minden esetben a vásárlónak kell viselnie.

6. Tulajdonjog fenntartása

Minden kiszállított termék a Miele Kft. tulajdonában marad addig, amíg a fizetésteljes egészében meg nem történik.

7. Afogyasztó elállási joga

7.1 Ha a vásárló fogyasztónak minősül - a távollevők kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében - megilleti az elállás joga és 14 napon belül – a megvásárolt áru visszaküldése mellett – indokolás nélkül elállhat a vásárlástól.

7.2 Ha a vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles webbolt@miele.hu címre elektronikusan vagy az 1.1 pontban található elérhetőségre postán eljuttatni. Ebből a célból felhasználhatja azElállási nyilatkozatot, 1. számú melléklet.A Miele Kft. az elektronikus úton eljuttatott Elállási nyilatkozatot haladéktalanul visszaigazolja.

7.3 A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül,amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadikszemély az utolsó terméket átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésesetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

7.4 Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldenia Miele Kft. 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.,címére, illetve a Miele Kft.által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, továbbá a fogyasztó köteles megtéríteni a Miele Kft.-nek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Miele Kft. videofelvételt készít.

7.5 A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő a fogyasztóelállásiszándékát jelző okiratMiele Kft. által történő kézhezvételekor kezdődik. A Miele Kft.azonban mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta. A visszatérítés során a Miele Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

7.6 Nem gyakorolható az elállásijog:
(1) Avásárló jelen általános szerződési feltétel elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően azelállási jogát elveszíti, ha a teljesítést a Miele Kft. avásárlókifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg; 
(2) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 
(3) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

8. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

8.1 Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjenügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesenvisszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméketküldtünk, illetve, ha a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

8.2 Ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

8.3 A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen általános üzleti feltételek 2. sz. mellékletében talál.

9. Felelősségkorlátozás

9.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. Az Miele Kft. nem felel többek között, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,az adatok bárki által történő megváltoztatásából,az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal-, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért. 

9.2 A kiválasztott termék adatlapján vagy a kiválasztott termék képére kattintva elérhető adatlapon feltüntetésre kerül az adott termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírás. A kiválasztott termékre vonatkozó részletes leírás a termékhez csatolt használati útmutatóban lelhető fel. A Miele Kft. a forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol. Amennyiben a használati útmutató – ilyen irányú jogszabályi előírás ellenére – mégsem kerülne a termékhez csatolásra, akkor ezt a ténytkérjük haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálat felé, hogy pótlásra kerülhessen.

9.3A vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, leszámítva a termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Miele Kft. részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak.

9.4 Miele Kft. vezető tisztségviselői, alkalmazottai, üzleti partnerei vagy szállítói nem tartoznak felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik fél felé semmiféle előre nem látott, közvetett kárért, vis maiorból eredő, vagy egyéb, az Miele Kft. érdekkörén kívül eső károkért. E korlátozás nem vonatkozik az Miele Kft. vagy alkalmazottai súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése, illetve bűncselekmény, haláleset vagy személyi sérülés esetére.

10. Adatvédelem, adatbiztonság

10.1 Adatvédelmi nyilatkozat: Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Miele Kft. a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:
- a Vásárló felhasználói neve 
- jelszava
- és elektronikus levelezési címe
- neve
- címe
- e-mail címe
- telefonszáma

A Vásárló az adatok megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Miele Kft. személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, illetve reklám anyagokat küldhessen. A megrendelések kiszállítása érdekében a Miele Kft. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: . Megrendelés ideje . Átvevő neve (Szállítási címből) . Cég neve (Szállítási címből) . A teljes Szállítási cím . Megrendelésszám . Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, és a kézbesítés után azokat a Miele Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.
Az Adatvédelmi Biztos által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: 03384-0001. 

10.2 Személyes adatok módosítása: Megadott személyes adatait a Vásárló a Webshop felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. A regisztráció törlését a Vásárló az webbolt@miele.hu elektronikus levélcímen, illetve a Miele Kft. telefonos ügyfélszolgálatán a 880-6400-as telefonszámon kérheti.

11. Zárórendelkezések

11.1 A jelen általános szerződés feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően az eladó Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

11.2 A jelen általános szerződés feltételek egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a többi rész kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

11.3 Esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Miele Kft. regisztrált székhelye szerint illetékes bíróság.

11.4 Önnek lehetősége van vitás helyzetben a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni 

Budapesti Békéltető Testület
székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31 

Elállási nyilatkozat45/2014-es kormányrendelet mintatájékoztatójának letöltéseMiele webshop szállítási feltételek és a rendelés meneteKapcsolat